Tungkol sa DNS

Ang Domain Name System (DNS) ay isang hierarchical naming system para sa mga domain at iba pang mapagkukunan sa Internet. Maaaring ituring ang DNS bilang isang address book para sa Internet; isa sa mga pangunahing function ng DNS ay ang pagmamapa ng mga domain name upang mag-host ng mga IP address.

Pinapanatili ang DNS bilang isang ibinabahaging database system na gumagamit ng client/server na model. Naghahain ng query ang mga resolver (client program) sa database para sa impormasyon. Tinutugunan ang mga ito ng name server (server program) ng impormasyong nakuha mula sa mga lokal na nakaimbak na record ng mapagkukunan.

Ang ICANN ay may pangkalahatang responsibilidad sa DNS.

DNS namespace

Maaaring ituring ang DNS namespace bilang isang baligtad na puno na may ugat, mga node, at mga subtree.

May nakatalagang text label sa bawat node (maliban sa root node, na may nakatalagang null, zero-length na label). Ang bawat subtree ay kumakatawan sa bahagi ng database ng DNS at maaaring ituring bilang domain o subdomain.

Ang domain name ay isang dot-concatenated na sequence ng mga text label na humahantong sa isang partikular na node sa puno. Ang mga domain name ay maaaring magkaroon ng haba na hanggang 63 character.

Domain

Ang domain ay isang administrationg unit na may sariling awtonomiya at awtoridad. Maaaring ituring ang domain bilang isang subtree sa DNS domain namespace.

Maaaring tukuyin ang mga domain ayon sa antas (pinakamataas na antas, pangalawang antas — tingnan sa ibaba) o ayon sa sanggunian (tingnan ang subdomain).

Root zone

Ang root zone ay ang pinakamataas na antas ng zone sa DNS domain namespace. Sinasaklawan ng root zone ang lahat ng domain sa Internet.

Pinakamataas na antas ng domain

Ang pinakamataas na antas ng domain (TLD), na tinatawag kung minsan bilang unang antas ng domain, ay isang subdomain ng DNS root zone. Ang mga pinakamataas na antas ng domain ay may mga generic na pinakamataas na antas ng domain (gTLD) at mga country code na pinakamataas na antas ng domain (ccTLD).

Pangalawang antas ng domain

Ang pangalawang antas ng domain (SLD) ay isang subdomain ng pinakamataas na antas ng domain.

Pangatlong antas ng domain

Ang pangatlong antas ng domain ay isang subdomain ng pangalawang antas ng domain, at gayundin sa mga susunod pa.

Subdomain

Ang subdomain ay isang subtree sa isang domain. Kasama sa pangalan ng isang subdomain ang pangalan ng domain na kinabibilangan nito. Halimbawa, ang www.google.com ay subdomain ng domain na google.com; at ang google.com ay subdomain ng domain na .com. Lahat ng domain ay subdomain ng root.

Host

Ang host ay isang computer na nakakonekta sa Internet o iba pang malaking network. Ang mga host na nakakonekta sa Internet ay may mga IP address.

IP address

Ang Internet Protocol (IP) address ay isang serye ng mga numerong nakatalaga sa isang device (computer, printer) na nakakonekta sa Internet o iba pang malaking network. Binibigyang-daan ng mga IP address ang mga device sa isang network na makipag-ugnayan sa isa't isa. May dalawang bersyon ang mga IP address:

  • Mga IPv4 address
    Ang mga bersyon 4 na IP address ay may 32 bit at gumagamit ng dotted-decimal na notation
    (field1.field2.field3.field4) – 123.123.123.123
  • Mga IPv6 address
    Ang mga bersyon 6 na IP address ay may 128 bit at gumagamit ng dotted-decimal na notation
    (field1:field2:field3 … :field8) – 1001:FE03:0DB9:AC10:7654:BA72:3210:FE05
Name server

Ang DNS name server ay isang system na tumutugon sa mga kahilingan para sa impormasyon tungkol sa mga mapagkukunan ng domain.

Ang mga name server ay itinatalaga sa mga DNS node, may awtoridad para sa isa o higit pang domain, at nag-iimbak ng mga record ng mga mapagkukunan para sa mga domain na ito.

Isang pangunahing function ng mga name server ang pagsasalin ng mga domain name at host name sa mga IP address (gamit ang mga record ng mapagkukunan). Pagkatapos nito, ginagamit ang mga IP address upang alamin ang lokasyon ng mga domain, host, at iba pang mapagkukunan sa Internet.

Record ng mapagkukunan

Ang mga record ng mapagkukunan ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga domain at tumutukoy sa mga mapagkukunan sa isang domain. Iniimbak ang mga record ng mapagkukunan sa mga name server.

 

Sinusuportahan ng Google Domains ang ilang uri ng mga record ng mapagkukunan. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Tungkol sa mga record ng mapagkukunan.

 

Tandaan: Ang mga record ng mapagkukunan ay tinutukoy kung minsan bilang mga zone record dahil ang mga record ng mapagkukunan ay maaaring iimbak sa mga zone file (ngunit hindi naman kailangan).

URL

Ang URL (uniform resource locator) ay ang address ng isang mapagkukunan sa Internet. Halimbawa, ang address para sa pangunahing website ng Google ay http://www.google.com.

Mga Zone

Ang zone ay isang administratibong unit na kinabibilangan ng isa o higit pang DNS domain o subdomain.

Ang zone file ay isang text file na kinabibilangan ng isa o higit pang record ng mapagkukunan.

Ang zone record ay isang record ng mapagkukunan.

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?