Tungkol sa mga record ng mapagkukunan

Ang mga record ng mapagkukunan ay nagbibigay ng impormasyong batay sa DNS tungkol sa mga bahagi ng hardware at software na dumidirekta at sumusuporta sa iyong domain (mga host, name server, web server, email server).

Ang bawat record ng mapagkukunan ay naglalaman ng isang hanay ng mga field:

  • Pangalan — Isang label na tumutukoy sa pangalan o may-ari ng record. Maaaring ito ang root domain (na tinutukoy ng @) o isang subdomain (gaya ng “www”).
  • Uri — Ang uri ng record. Halimbawa, ang A (address) record.
  • TTL — (Time-To-Live) Gaano kadalas dapat i-update (kunin mula sa orihinal na storage) o i-discard ang isang kopya ng record na nakaimbak sa cache (lokal na storage). Kapag mas maikli ang mga TTL, ibig sabihin, mas madalas kunin ang mga record (mas mabagal ang access, mas bago ang data). Kapag mas mahaba ang mga TTL, ibig sabihin, mas madalang kunin ang mga record (mas mabilis ang access, hindi gaanong bago ang data). Ang default na value ay 1 oras.
    Tandaan: Kapag gumawa ka ng mga pagbabago sa isang record ng mapagkukunan, maaari itong tumagal nang kasinghaba ng oras ng TTL bago ma-propagate ang pagbabago. Kapag nagdagdag ka ng bagong record ng mapagkukunan, makikita ito ng mga user ng Internet sa loob ng 5 minuto.
  • Data — Ang data ng record, na mag-iiba-iba depende sa uri ng record. Halimbawa, IP address ng host para sa mga A record. Tandaan na ito ang data na ibinabalik sa panahon ng paghahanap sa DNS.

Tandaan: Sinusuportahan ng Google Domains ang klase ng Internet na IN bilang default; ibig sabihin, hindi kasama ang field ng Klase.

Mga Uri ng Record ng Mapagkukunan

Bukod sa mga record ng mapagkukunan ng DNS na inilarawan dito, sinusuportahan din ng Google Domains ang mga synthetic na record na nagpapalawak sa functionality ng mga record ng mapagkukunan. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Mga synthetic na record.

A

Minamapa ng mga A (IPv4 address) record ang domain name ng isang host sa IP address ng host na iyon (name-to-address na pagmamapa).

@ A 1h 123.123.123.123

Tandaan: Nagsasagawa ang mga A record at AAAA record ng parehong function. Nagmamapa ang mga A record sa mga bersyon 4 na IP address (IPv4). Nagmamapa ang mga AAAA record sa mga bersyon 6 na IP address (IPv6).

AAAA

Minamapa ng mga AAAA (IPv6 address) record ang domain name ng isang host sa IP address ng host na iyon (name-to-address na pagmamapa).

www AAAA 1h 2002:db80:1:2:3:4:567:89ab

Tandaan: Nagsasagawa ang mga A record at AAAA record ng parehong function. Nagmamapa ang mga A record sa mga bersyon 4 na IP address (IPv4). Nagmamapa ang mga AAAA record sa mga bersyon 6 na IP address (IPv6).

CAA

Isinasaad ng isang Certification Authority Authorization (CAA) record kung ikaw, ang may-ari ng domain, ay nagpapahintulot sa isang awtoridad sa certificate na magbigay ng mga certificate para sa iyong domain gamit ang isang resource record ng DNS.

Halimbawa: Gusto ni Anna na makapagbigay ang awtoridad sa certificate na “Let's Encrypt” ng mga certificate para sa kanyang domain, ang example.com, at sa mga subdomain nito. Ayaw niyang makapagbigay ng mga certificate ang iba pang awtoridad. Ginawa niya ang CAA record na ito:

example.com. IN CAA 0 issue "letsencrypt.org"
Inirerekomenda naming huwag mong gawing tahasan ang hindi pagpayag sa lahat ng pagbibigay ng certificate. Halimbawa, ang mga produkto ng Google tulad ng Blogger at Google My Business ay maaaring magbigay ng SSL para sa mga domain name na nakarehistro sa Google Domains. Gayunpaman, para maisagawa ng Google ang provisioning na ito, dapat ay wala kang CAA record na nakatakda sa Hindi pinayagan.
CNAME

Iminamapa ng mga CNAME (canonical name) record ang isang alias na domain name sa isang canonical (true) na domain name. Maaari kang magmapa ng maraming alias na pangalan sa parehong canonical na domain (na magbibigay-daan sa iyong mag-set up ng mga A o AAAA record na IP address sa iisang lokasyon).

Sa halimbawang ito, ang www ay ang alias na domain at ang example.com ay ang canonical na domain (nakamapa ito sa isang IP address na gumagamit ng A record)..

www CNAME 1h example.com.
example.com. A 1h 123.123.123.123

Sa halimbawang ito, ang www at FTP ay mga alias na domain at ang server1.example.com. ay ang canonical na domain (nakamapa ito sa isang IP address na gumagamit ng A record).

www CNAME 1h server1.example.com.
ftp CNAME 1h server1.example.com.
server1.example.com. A 1h 123.123.123.123

Ang mga CNAME record ay hindi maaaring itakda para sa root domain. Bukod dito, domain name lang ang maaaring maging target ng isang CNAME record; hindi pinapayagan ang mga path. Kung gusto mong i-redirect ang iyong root domain, o kung ang target na gusto mo ay isang URL na may path, subukan ang isa sa mga opsyon na ito:

  • Gamitin ang feature na pagpasa ng domain sa halip na CNAME (tingnan ang Pagpasa ng domain).
  • Gumawa ng Record ng pagpasa gamit ang mga parehong entry na ilalagay mo sa isang CNAME (tingnan ang Mga synthetic na talaan).
MX

Iminamapa ng mga MX (mail exchange) record ang isang domain name sa isang mail server na tumatanggap ng email para sa domain na iyon. Tinutukoy ng mga MX record kung aling mail server ang ginagamit ng iba upang magpadala ng email sa isang domain.

Maaaring mag-set up ng maraming MX record para sa isang domain at ang bawat isa rito ay may priority number, kung saan kapag mas mababa ang numero, mas mataas ang priority. Sa halimbawa sa ibaba, kung hindi maihahatid ang mail gamit ang host na may mas mataas na priority (10), gagamitin ang host na may mas mababang priority (20).

@ MX 1h 10 mailhost1.example.com.
@ MX 1h 20 mailhost2.example.com.

Kung pareho ang mga priority number (10 at 10), magagamit ang mga MX record sa pagbalanse ng load sa pagitan ng mga host; random na pipiliin ang alinmang host.

@ MX 1h 10 mailhost1.example.com.
@ MX 1h 10 mailhost2.example.com.

Tandaan: Hindi nagbibigay ang Google Domains ng hiwalay na field para sa priority number. Para tumukoy ng priority number, ilagay ang value sa field ng data na susundan ng mail host (10 mailhost1.example.com.).

NS

Iminamapa ng mga NS (name server) record ang isang domain o subdomain name sa isang name server. Ang mga name server ay mayroong impormasyon na may awtorisasyon kaugnay ng namespace ng domain at sinasalin nito ang mga domain name sa mga tumutugmang IP address ng mga ito (sa pamamagitan ng pagsangguni sa mga record ng mapagkukunan na nakaimbak sa name server).

Sa Google Domains, gagawa ka ng mga NS record para lang sa mga subdomain. Ang mga NS record para sa iyong root domain ay pinamamahalaan para sa iyo. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Tungkol sa mga record ng mapagkukunan ng NS (name server).

ns1 NS 1h ns-cloud1.googledomains.com.
ns2 NS 1h ns-cloud2.googledomains.com.
PTR

Iminamapa ng mga PTR (pointer) record ang IP address ng isang host sa canonical (true) na domain name para sa isang host (address-to-name na pagmamapa). Kilala bilang baligtad na paghahanap ng DNS, ang IP address ay nakasulat nang baligtad at nakarugtong sa Address and Routing Parameter Area (arpa) na pinakamataas na antas ng domain.

Ginagamit ang mga PTR record bilang isang security device at anti-spam na hakbang; ang mail at iba pang uri ng mga server ay maaaring magsagawa ng mga baligtad na paghahanap ng DNS upang matiyak ang mga pagkakakilanlan ng mga host.

Karaniwan, hindi mo pamamahalaan ang PTR sa pamamagitan ng Google Domains, dahil kailangang itakda ang mga ito ng may-ari ng iyong block ng IP address (karaniwan, ang ISP mo). Ang magkakaibang may-ari ng block ng IP ay may iba't ibang pamamaraan para sa paghiling mo ng mga record na ito. Makipag-ugnayan sa iyong provider para sa higit pang impormasyon.

Sinusuportahan ng Google Domains ang mga PTR record na nasa loob ng DNS zone na tumutugma sa domain mo, para sa mga layunin ng paggawa ng iyong ISP ng mga CNAME record na naglalaan sa amin ng responsibilidad na baligtarin ang mga paghahanap sa mga partikular na address na iyon.

Kung naglalaan ang provider mo ng PTR record sa iyo, gagawa ang iyong provider ng CNAME record na dumidirekta sa isang PTR record na pinamamahalaan mo sa pamamagitan ng Google Domains. Halimbawa, ipagpalagay na ganito ang hitsura ng A record ng iyong server:
www     A     1h     111.222.33.4

Upang maglaan ng PTR record sa iyo, dapat itakda ng provider mo ang sumusunod na CNAME. Pansinin na ang pagkakasunud-sunod ng 4 na numerong bumubuo sa IP address ay nabaligtad:
4.33.222.111.in-addr.arpa.    CNAME     1h     ptr_www.example.com.

Sa Google Domains, itatakda mo ang sumusunod na PTR record:
ptr_www     PTR     1h     www.example.com.

Kapag naitakda na ang mga record na ito, ang mga kahilingan na magsagawa ng baligtad na paghahanap sa IP address na 111.222.33.4 ay pupunta muna sa record ng provider mo para sa 4.33.222.111.in-addr.arpa., na magre-redirect sa iyong record para sa ptr_www.example.com., na magsasabi sa humihiling na ang 111.222.33.4 ay tumutugon sa www.example.com.

Gaya ng isang katulad na halimbawa para sa mga IPv6 address, kung ganito ang hitsura ng AAAA record ng iyong server:
www     AAAA     1h     202:db80:1:2:3:4:567:89ab

ibig sabihin, ang ganap na partikular na IPv6 address nito ay 0202:db80:0001:0002:0003:0004:0567:89ab. Upang makuha ang CNAME record na dapat itakda ng iyong provider, baligtarin ang address na ito (digit lang at balewalain ang mga colon), maglagay ng mga tuldok sa pagitan ng bawat digit at idugtong ang .ip6.arpa. (kasama ang kasunod na tuldok):
b.a.9.8.7.6.5.0.4.0.0.0.3.0.0.0.2.0.0.0.1.0.0.0.0.8.b.d.2.0.2.0.ip6.arpa.     CNAME     1h     ptr_www.example.com.

Tandaan: Kung gusto mong italaga ang iyong ISP sa isang block ng mga address, hindi iyon direktang sinusuportahan ng Google Domains. Kakailanganin mong gumamit ng Cloud DNS upang gawin at iimbak ang mga record na ito. Hindi mo kailangang ilipat ang LAHAT ng iyong DNS sa Cloud DNS, ang mga PTR record lang.

Para sa higit pang impormayon sa Google Cloud DNS, tingnan ang:

SOA

Ginagamit ng mga Google DNS Server ang mga SOA (start of authority) record para mag-store ng impormasyon tungkol sa iyong domain para makatulong sa pamamahala ng trapiko sa pagitan ng mga name server. Karaniwang kasama sa mga ito ang name server, administrator account ng name server, serial number ng name server, rate ng pag-refresh ng zone file at panahon ng paghihintay para sa muling pagsubok sa update, at pag-expire ng zone file.

Pinamamahalaan ang mga SOA record ng mga name server at hindi maaaring tingnan o i-edit ang mga ito sa mga Google domain.

SPF

Ang SPF (sender policy framework) ay isang open standard na teknikal na pamamaraan. Tinutukoy ng SPF ang mga mail server na maaaring magpadala ng email mula sa isang domain.

Kapag nagpadala ang isang mail server ng email, titingnan ng tatanggap na server ang SPF ng domain. Kung ipinadala ng isang mail server na nakalista sa SPF ang email, tatanggapin ng tatanggap na server ang email.

Hanggang sa limitasyon nito, pipigilan ng SPF ang pag-spam ng email na dulot ng mga huwad na address ng nagpadala: ang mga email mula sa isang domain ay hindi tatanggapin maliban na lang kung kasama ang nagpadalang server sa listahan ng SPF ng domain.

Gumagamit ang SPF ng mga TXT (text) record upang imapa ang isang domain name sa isa o higit pang mail server. Isasama sa tala ng TXT ang SPF tag na v=spf1 at iba pang SPF qualifier, mechanism, at modifier (tingnan ang www.openspf.org).

@ SPF   “v=spf1 +a:mailhost3.example.com +a:mailhost4.example.com –all”   
mail3   A 1h 123.123.123.7
mail4   A 1h 123.123.123.9
SRV

Iminamapa ng mga SRV (service) record ang isang partikular na serbisyo o server sa isang domain name. Sa pamamagitan ng SRV record, nagiging posible ang paghahanap sa isang serbisyo nang hindi na kailangang alamin kung saang host tumatakbo ang serbisyo.

Sa halimbawang ito, kasama sa service record _http._tcp.example.com. ang serbisyong http, ang protocol na pinapatakbo ng serbisyo sa tcp, at ang domain name na example.com.. Iminamapa ang record sa domain na www.example.com., na iminamapa naman sa isang web server (ang host na may IP address na 192.251.50.110). Ang record ay may priority na 10 (mas mainam ang mas mababa), may timbang na 5 (upang ibalanse ang load sa mga record na may parehong priority) at isang port number 8080 na tumutukoy sa kung aling port matatagpuan ang serbisyo.

_http._tcp.example.com. SRV 1h 10 5 8080 www.example.com.
www A 1h 192.251.50.110

Tandaan: Hindi nagbibigay ang Google Domains ng hiwalay na field para sa priority/timbang/mga port number. Ilagay ang mga value na ito sa field ng data (ang bawat isa ay pinaghihiwalay ng isang espasyo) na susundan ng pangalan ng serbisyo (10 5 8080 www.example.com.).

TXT

Ang mga tala ng TXT (text) ay naglalaman ng arbitrary na impormasyon, na maaaring nasa anyo ng text na nababasa ng tao o data na nababasa ng makina, na maaaring idagdag sa isang resource record.

A TXT 1h ”This is my domain.”
Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?