Záznamy prostředků

Záznamy prostředků poskytují informace DNS o hardwaru a softwaru, které s vaší doménou souvisí (názvové, webové nebo poštovní servery, hostitelé).

Každý záznam obsahuje sadu polí:

  • Název – Název nebo jméno majitele záznamu. Může se jednat o kořenovou doménu (označovanou @) nebo subdoménu (např. „www“).
  • Typ – Druh záznamu. Příkladem je třeba „A“ (adresa).
  • TTL – (Time-To-Live) Jak často se musí kopie uložená v přechodné (místní) paměti aktualizovat (převést z původního úložiště) nebo zahodit. Kratší čas TTL znamená, že se záznam převádí častěji (přístup je pomalejší, data jsou aktuálnější). Delší čas TTL znamená, že se záznam převádí méně často (přístup je rychlejší, data jsou méně aktuální). Výchozí hodnota je 1 hodina.
    Poznámka: Když změníte záznam prostředku, může zavedení změn trvat až plnou délku TTL. Pokud zadáte nový záznam, uživatelé internetu jej uvidí do 5 minut.
  • Data – Data záznamu se liší podle jeho typu. Například pro záznam A se jedná o hostitelskou IP adresu. Povšimněte si prosím, že se jedná o data, která uvidíte při vyhledání DNS.

Poznámka: Google Domains ve výchozím nastavení podporuje internetovou třídu IN, proto zde není pole Třída.

Typy záznamů prostředků

Kromě zde popisovaných záznamů DNS podporuje Google Domains také syntetické záznamy, které rozšiřují možnosti záznamů prostředků. Další informace viz Syntetické záznamy.

A

Záznamy A (IPv4 adresa) svazují název domény hostitele s IP adresou daného hostitele (mapování název-adresa).

@ A 1h 123.123.123.123

Poznámka: Záznamy A a AAAA vykonávají stejnou funkci. Záznamy A mapují adresy IP verze 4 (IPv4). Záznamy AAAA mapují IP verzi 6 (IPv6) adres.

AAAA

Záznamy AAAA (IPv6 adresy) svazují název domény hostitele s jeho IP adresou (mapování název-adresa).

www AAAA 1h 2002:db80:1:2:3:4:567:89ab

Poznámka: Záznamy A a AAAA vykonávají stejnou funkci. Záznamy A mapují adresy IP verze 4 (IPv4). Záznamy AAAA mapují IP verzi 6 (IPv6) adres.

CAA

Záznam CAA (Certification Authority Authorization) uvádí, zda vy jako vlastník domény umožňujete certifikační autoritě vydávat certifikáty pro vaši doménu na základě záznamu zdrojů DNS.

Příklad: Anna by chtěla, aby pro její doménu example.com a příslušné domény nižší úrovně vydávala certifikáty certifikační autorita Let's Encrypt. Nepřeje si, aby certifikáty vydávaly i jiné autority. Vytvoří proto tento záznam CAA:

example.com. IN CAA 0 issue "letsencrypt.org"
Doporučujeme nenastavovat výslovný zákaz všech vydavatelů certifikátů. Některé služby Google, například Blogger nebo Moje firma na Googlu, zajišťují SSL pro názvy domén zaregistrovaných ve službě Google Domains. To ale vyžaduje, aby záznamy CAA nebyly nastaveny na možnost Nepovoleno.
CNAME

CNAME (kanonický název) spojuje alias domény s jejím kanonickým (pravým) názvem. Jeden kanonický název jich přitom může mít více (což vám umožní nastavit záznam A nebo AAAA IP adresy na jednom místě).

V tomto příkladu platí, že www je alias a example.com je kanonická doména (mapovaná pro IP adresu pomocí záznamu A).

www CNAME 1h example.com.
example.com. A 1h 123.123.123.123

V tomto případě je aliasem wwwFTPserver1.example.com. je kanonická doména (spojená s IP adresou pomocí záznamu A).

www CNAME 1h server1.example.com.
ftp CNAME 1h server1.example.com.
server1.example.com. A 1h 123.123.123.123

Záznamy CNAME nelze nastavit jako kořen domény. Také platí, že cílem záznamu CNAME může být pouze název domény, cesta není povolena. Pokud chcete přesměrovat na kořenovou doménu nebo pokud je registrovaný cíl adresa URL, která obsahuje cestu, zkuste jednu z následujících možností:

  • Místo kanonického názvu (CNAME) použijte funkci přesměrování domény (viz přesměrování domény).
  • Pomocí stejných údajů, které byste použili v CNAME, vytvořte záznam přesměrování (viz syntetické záznamy).
MX

Záznam MX (mail exchange) spojuje název domény s poštovním serverem pro danou doménu. Záznamy MX určují, které servery se budou používat při zasílání e-mailu na doménu.

Záznamů MX lze pro doménu vytvořit více – čím nižší je jejich číslo, tím vyšší mají prioritu. V příkladu níže platí, že pokud nelze e-mail doručit pomocí serveru vyšší priority (10), použije se server s nižší prioritou (20).

@ MX 1h 10 mailhost1.example.com.
@ MX 1h 20 mailhost2.example.com.

Pokud jsou čísla určující prioritu stejná (10 a 10), pomocí záznamů MX lze rozložit zátěž. Server se vybírá libovolně.

@ MX 1h 10 mailhost1.example.com.
@ MX 1h 10 mailhost2.example.com.

Poznámka: Google Domains neposkytuje pro číslo priority samostatné pole. Jeho hodnota se zadává do datového pole před hostitelem serveru příchozí pošty (např. 10 mailhost1.example.com.).

NS

Záznamy NS (názvového serveru) spojují doménu nebo subdoménu s názvovým serverem. Názvové servery disponují směrodatnými informacemi o prostoru názvů domény a překládají její název na odpovídající IP adresu (pomocí odkazu na záznamy prostředků uložené na názvovém serveru).

Ve službě Google Domains vytváříte pouze záznamy NS pro subdomény. Záznamy NS pro kořenovou doménu spravujeme za vás. Další informace viz Záznamy prostředků NS (názvových serverů).

ns1 NS 1h ns-cloud1.googledomains.com.
ns2 NS 1h ns-cloud2.googledomains.com.
PTR

Záznamy PTR (pointer) spojují IP adresu hostitelského serveru s kanonickým (pravým) názvem domény pro daný hostitelský server (mapování adresa–název). Říká se jim také zpětné vyhledání DNS. IP adresa se zapíše obráceně a spojí s adresou a doménou nejvyššího řádu .arpa.

Záznamy PTR se používají jako bezpečností prvky a protispamová opatření. Poštovní i další servery mohou provést zpětné vyhledání DNS a ověřit si identitu hostitele.

Záznamy PTR obvykle nespravujete přes Google Domains, protože je musí nastavit vlastník blokování vaší IP adresy (obecně váš poskytovatel připojení). Různí vlastníci IP blokování mají pro žádosti o tyto záznamy různé postupy. Další informace získáte od svého poskytovatele internetu.

Služba Google Domains podporuje záznamy PTR, které jsou uloženy v DNS zóně vaší domény, za účelem vytvoření záznamů CNAME (ze strany poskytovatele), které nám předávají odpovědnost za zpětné vyhledávání pro dané adresy.

Pokud vám poskytovatel záznam PTR deleguje, vytvoří záznam CNAME odkazující na záznam PTR, který spravujete přes Google Domains. Například si představte, že záznam A vašeho serveru vypadá takto:
www     A     1h     111.222.33.4

Aby vám mohl delegovat záznam PTR, musí váš poskytovatel nastavit následující CNAME. Povšimněte si, že pořadí daných 4 čísel v IP adrese se obrátilo:
4.33.222.111.in-addr.arpa.    CNAME     1h     ptr_www.example.com.

V Google Domains byste nastavili následující záznam PTR:
ptr_www     PTR     1h     www.example.com.

Jakmile jsou tyto záznamy nastaveny, žádosti o zpětné vyhledání IP adresy 111.222.33.4 půjdou nejprve do záznamu poskytovatele pro 4.33.222.111.in-addr.arpa., odkud budou přesměrovány na váš záznam pro ptr_www.example.com., kde se dozví, že 111.222.33.4 odpovídá www.example.com.

Podobný příklad pak platí i pro IPv6 adresy. Pokud záznam AAAA vašeho serveru vypadá následovně:
www     AAAA     1h     202:db80:1:2:3:4:567:89ab

potom je kompletní IPv6 adresa 0202:db80:0001:0002:0003:0004:0567:89ab. Pro získání záznamu CNAME, který musí nastavit váš poskytovatel, obrátíte tuto adresu (pouze číslice, dvojtečky ignorujte) s tečkami za každou číslicí a přidáte .ip6.arpa. (včetně poslední tečky):
b.a.9.8.7.6.5.0.4.0.0.0.3.0.0.0.2.0.0.0.1.0.0.0.0.8.b.d.2.0.2.0.ip6.arpa.     CNAME     1h     ptr_www.example.com.

Poznámka: Pokud chcete, aby poskytovatel delegoval celý blok adres, služba Google Domains to přímo nepodporuje. Pro vytvoření a uložení takových záznamů musíte využít Cloud DNS. Nemusíte přitom na Cloud DNS převádět VŠECHNY své záznamy, pouze PTR.

Další informace o Google Cloud DNS viz:

SOA

Pomocí záznamů SOA (start of authority; začátek autority) Google DNS servery ukládají informace o vaší doméně za účelem zvládání provozu mezi názvovými servery. Obvykle obsahují název serveru, administrátorský účet názvového serveru, jeho sériové číslo, rychlost obnovování souborů zóny (časový úsek pro aktualizace, čekání nebo nové pokusy) a platnost souborů zóny.

Záznamy SOA jsou spravovány názvovými servery a v Google Domains je nelze upravovat.

SPF

SPF (rámec správy odesilatelů) je otevřená standardní technická metoda. SPF určuje servery, které mohou odesílat e-maily z určité domény.

Když poštovní server odešle e-mail, cílový server zkontroluje SPF domény. Pokud byl e-mail odeslán ze serveru uvedeného ve SPF, cílový server e-mail přijme.

Do určité míry platí, že SPF chrání před nevyžádanou poštou z falešných adres: pokud není server, z kterého jsou odeslány, na seznamu SPF cílového serveru, e-maily se nepřijímají.

SPF používá záznamy TXT (text) pro spojení názvu domény a jednoho nebo více poštovních serverů. Záznamy TXT obsahují značku SPF v=spf1 a další prvky, mechanismy a modifikátory SPF (viz www.openspf.org).

@ SPF   “v=spf1 +a:mailhost3.example.com +a:mailhost4.example.com –all”   
mail3   A 1h 123.123.123.7
mail4   A 1h 123.123.123.9
SRV

Servisní záznamy SRV (service) spojují název domény s určitou službou nebo serverem. Záznam SRV umožňuje najít službu bez informace o tom, na kterém hostitelském serveru se provozuje.

Příklad: Servisní záznam _http._tcp.example.com. obsahuje službu http, protokol TCP a název domény example.com. Záznam je spojen s doménou www.example.com., která je zase spojena se serverem (hostitel s IP adresou 192.251.50.110). Záznam má prioritu 10 (preferuje se nižší), váhu 5 (pro vyrovnání mezi záznamy se stejnou prioritou) a číslo portu 8080 (určuje, na kterém portu lze službu najít).

_http._tcp.example.com. SRV 1h 10 5 8080 www.example.com.
www A 1h 192.251.50.110

Poznámka: služba Google Domains neposkytuje pro prioritu/váhu/port vlastní pole. Tyto hodnoty zadejte do datového pole (oddělené mezerou) před názvem služby (10 5 8080 www.example.com.).

TXT

Záznamy TXT (text) obsahují libovolné informace ve formě běžně čitelného textu nebo strojových dat, které lze k záznamům prostředků přidat.

A TXT 1h ”To je moje domena.”
Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?