Google Trang tính

Sheets icon

 

Thông qua Google Trang tính, mọi người đều có thể cộng tác trên cùng một bảng tính cùng lúc. Sử dụng các công thức, hàm và tùy chọn định dạng để tiết kiệm thời gian và đơn giản hóa các tác vụ thông thường của bảng tính.