Google Trang trình bày

 

Google Trang trình bày cho phép bạn tạo bản trình bày. Nhiều người có thể làm việc trên một bản trình bày cùng một lúc. Bạn có thể thấy các thay đổi khi họ thực hiện và mọi thay đổi sẽ được lưu tự động.