Lijst met Google Spreadsheets-functies

 Google Spreadsheets ondersteunt de celformules die in de meeste spreadsheetprogramma's voor desktops worden gebruikt. Met behulp van functies kun je zelf formules maken om gegevens te bewerken en tekenreeksen en getallen te berekenen.

Hier vind je een lijst met alle functies die beschikbaar zijn in elke categorie. Wanneer je deze functies gebruikt, is het belangrijk dat je dubbele aanhalingstekens plaatst rond alle functiecomponenten die uit alfabetische tekens bestaan en niet naar cellen of kolommen verwijzen.

De taal van de Google Spreadsheets-functies kan worden gewijzigd. Je kunt kiezen tussen Engels en 21 andere talen.

TypeNaamSyntaxisBeschrijving
DatumDATUMVERSCHILDATUMVERSCHIL(begindatum; einddatum; eenheid) Berekent het aantal dagen, maanden of jaren tussen twee datums. Meer informatie
DATUMNETTO.WERKDAGEN.INTLNETTO.WERKDAGEN.INTL(begindatum; einddatum; [weekend]; [vakantiedagen]) Retourneert het aantal netto werkdagen tussen twee ingevoerde dagen, exclusief opgegeven weekend- en vakantiedagen. Alleen beschikbaar in de nieuwe versie van Google Spreadsheets. Meer informatie
DatumTIJDWAARDETIJDWAARDE(tijd_tekenreeks) Retourneert het gedeelte van een dag (24 uur) dat de tijd vertegenwoordigt. Alleen beschikbaar in de nieuwe versie van Google Spreadsheets. Meer informatie
DatumWEEKNUMMERWEEKNUMMER(datum; [type]) Retourneert een getal dat overeenkomt met de week van het jaar waarin de opgegeven datum valt. Alleen beschikbaar in de nieuwe versie van Google Spreadsheets. Meer informatie
DatumDAGDAG(datum) Retourneert de dag van de maand waarop een ingevoerde datum valt, in een numerieke notatie. Meer informatie
DatumDAGENDAGEN(einddatum; startdatum)Retourneert het aantal dagen tussen twee datums. Meer informatie. 
DatumDAGEN360DAGEN360(startdatum; einddatum; methode) Retourneert het verschil tussen twee dagen op basis van een jaar van 360 dagen dat wordt gebruikt voor bepaalde financiële renteberekeningen. Meer informatie
DatumDATUMDATUM(jaar; maand; dag) Converteert een jaar, maand en dag naar een datum. Meer informatie
DatumDATUMWAARDEDATUMWAARDE(datumtekenreeks) Converteert een opgegeven datumtekenreeks met een bekende notatie naar een datumwaarde. Meer informatie
DatumEPOCHTODATEEPOCHTODATE(tijdstempel, [eenheid]) Zet een Unix Epoch-tijdstempel in seconden, milliseconden of microseconden om naar datum/tijd in UTC. Meer informatie
DatumISOWEEKNUMISOWEEKNUM(datum)Retourneert het nummer van de week van het jaar, zoals gedefinieerd door de ISO, waarin de opgegeven datum valt. Meer informatie
DatumJAAR.DEELJAAR.DEEL(begindatum; einddatum; [berekening_aantal_dagen]) Retourneert het aantal jaren, inclusief delen van jaren, tussen twee datums aan de hand van een bepaalde conventie voor het tellen van dagen. Meer informatie
DatumJAARJAAR(datum) Retourneert het jaar dat wordt gespecificeerd door een ingevoerde datum. Meer informatie
DatumLAATSTE.DAGLAATSTE.DAG(startdatum; maanden) Retourneert een datum voor de laatste dag van een maand die een bepaald aantal maanden vóór of na een andere datum valt. Meer informatie
DatumMAANDMAAND(datum) Retourneert de maand van het jaar waarin een bepaalde datum valt, in een numerieke notatie. Meer informatie
DatumMINUUTMINUUT(tijd) Retourneert de minuutcomponent van een bepaald tijdstip, in een numerieke notatie. Meer informatie
DatumNETTO.WERKDAGENNETTO.WERKDAGEN(startdatum; einddatum; vakantiedagen) Geeft als resultaat het netto aantal werkdagen tussen twee ingevoerde dagen. Meer informatie
DatumNUNU() Retourneert de huidige datum en tijd als een datumwaarde. Meer informatie
DatumSECONDESECONDE(tijd) Retourneert de secondecomponent van een bepaald tijdstip, in een numerieke notatie. Meer informatie
DatumTIJDTIJD(uur; minuut; seconde) Converteert een opgegeven uur, minuut en seconde naar een tijd. Meer informatie
DatumUURUUR(tijd) Retourneert de uurcomponent van een bepaald tijdstip, in een numerieke notatie. Meer informatie
DatumVANDAAGVANDAAG() Retourneert de huidige datum als een datumwaarde. Meer informatie
DatumWEEKDAGWEEKDAG(datum; type) Retourneert een getal dat overeenkomt met de dag van de week voor de ingevoerde datum. Meer informatie
DatumWERKDAGWERKDAG(startdatum; aantal_dagen; [vakantiedagen]) Berekent de einddatum na een opgegeven aantal werkdagen.Meer informatie
DateWORKDAY.INTLWORKDAY.INTL(start_date, num_days, [weekend], [holidays]) Calculates the date after a specified number of workdays excluding specified weekend days and holidays. Learn more
DatumZELFDE.DAGZELFDE.DAG(startdatum) Retourneert een datum die een bepaald aantal maanden vóór of na een andere datum valt. Meer informatie
TechniekDELTADELTA(getal1; [getal2]) Vergelijkt twee numerieke waarden en retourneert 1 als de waarden gelijk zijn. Alleen beschikbaar in de nieuwe versie van Google Spreadsheets. Meer informatie
TechniekBIN.N.DECBIN.N.DEC(binair_getal_met_teken) Converteert een binair getal met teken naar een decimale notatie. Meer informatie
TechniekBIN.N.HEXBIN.N.HEX(binair_getal_met_teken; significante_cijfers) Converteert een binair getal met teken naar een hexadecimale notatie met teken. Meer informatie
TechniekBIN.N.OCTBIN.N.OCT(binair_getal_met_teken; significante_cijfers) Converteert een binair getal met teken naar een octale notatie met teken. Meer informatie
TechniekBIT.ENBIT.EN(waarde1; waarde2)Bitsgewijze Booleaanse EN van twee getallen. Meer informatie. 
TechniekBIT.EX.OFBIT.EX.OF(waarde1; waarde2)Bitsgewijze EX.OF (exclusieve OF) van 2 getallen. Meer informatie 
TechniekBIT.OFBIT.OF(waarde1; waarde2)Bitsgewijze Booleaanse OF van 2 getallen. Meer informatie.
TechniekBIT.VERSCHUIF.LINKSBIT.VERSCHUIF.LINKS(waarde; hoeveelheid_verschuiving)Verschuift de bits van de invoer een bepaald aantal plaatsen naar links. Meer informatie. 
TechniekBIT.VERSCHUIF.RECHTSBIT.VERSCHUIF.RECHTS(waarde; hoeveelheid_verschuiving)Verschuift de bits van de invoer een bepaald aantal plaatsen naar rechts. Meer informatie.
EngineeringC.ABSC.ABS(getal)Retourneert de absolute waarde van een complex getal. Meer informatie
TechniekC.COSECC.COSEC(getal)Retourneert de cosecans van het opgegeven complexe getal. Meer informatie
TechniekC.COSECHC.COSECH(getal)Retourneert de cosecans hyperbolicus van het opgegeven complexe getal. Zo retourneert het opgegeven complexe getal 'x+yi' bijvoorbeeld 'csch(x+yi)'. Meer informatie
TechniekC.COSHC.COSH(getal)Retourneert de cosinus hyperbolicus van het opgegeven complexe getal. Zo retourneert het opgegeven complexe getal 'x+yi' bijvoorbeeld 'cosh(x+yi)'. Meer informatie
TechniekC.COTC.COT(getal)Retourneert de cotangens van het opgegeven complexe getal. Zo retourneert het opgegeven complexe getal 'x+yi' bijvoorbeeld 'cot(x+yi)'. Meer informatie
TechniekC.EXPC.EXP(exponent)Retourneert het Euler-getal e (~2,718) verheven tot een complexe macht. Meer informatie
EngineeringC.IM.DEELC.IM.DEEL(complex_getal)Retourneert de imaginaire coëfficiënt van een complex getal. Meer informatie
TechniekC.LOG10C.LOG10(waarde) Retourneert de logaritme van een complex getal met grondtal 10. Meer informatie
TechniekC.LOG2C.LOG2(waarde)Retourneert de logaritme van een complex getal met grondtal 2. Meer informatie
EngineeringC.PRODUCTC.PRODUCT(factor1, [factor2, ...])Retourneert het resultaat van de vermenigvuldiging van een reeks complexe getallen. Meer informatie
EngineeringC.QUOTIENTC.QUOTIENT(deeltal, deler)Retourneert een complex getal gedeeld door een ander complex getal. Meer informatie
EngineeringC.REEEL.DEELC.REEEL.DEEL(complex_getal)Retourneert de reële coëfficiënt van een complex getal. Meer informatie
TechniekC.SECC.SEC(getal)Retourneert de secans van het opgegeven complexe getal. Zo retourneert het opgegeven complexe getal 'x+yi' bijvoorbeeld 'sec(x+yi)'. Meer informatie
TechniekC.SECHC.SECH(getal)Retourneert de secans hyperbolicus van het opgegeven complexe getal. Zo retourneert het opgegeven complexe getal 'x+yi' bijvoorbeeld 'sech(x+yi)'. Meer informatie
TechniekC.SINC.SIN(getal)Retourneert de sinus van het opgegeven complexe getal. Meer informatie
TechniekC.SINHC.SINH(getal)Retourneert de sinus hyperbolicus van het opgegeven complexe getal. Zo retourneert het opgegeven complexe getal 'x+yi' bijvoorbeeld 'sinh(x+yi)'. Meer informatie
EngineeringC.SOMC.SOM(waarde1, [waarde2, ...])Retourneert de som van een reeks complexe getallen. Meer informatie
TechniekC.TANC.TAN(getal)Retourneert de tangens van het opgegeven complexe getal. Meer informatie
EngineeringC.TOEGEVOEGDC.TOEGEVOEGD(getal)Retourneert de complex toegevoegde van een getal. Meer informatie
EngineeringC.VERSCHILC.VERSCHIL(eerste_getal, tweede_getal)Retourneert het verschil tussen twee complexe getallen. Meer informatie
EngineeringCOMPLEXCOMPLEX(reëel_deel, imaginair_deel, [achtervoegsel])Creëert een complex getal van opgegeven reële en imaginaire coëfficiënten. Meer informatie
TechniekDEC.N.BINDEC.N.BIN(decimaal_getal; significante_cijfers) Converteert een decimaal getal naar de binaire notatie met teken. Meer informatie
TechniekDEC.N.HEXDEC.N.HEX(decimaal_getal; [significante_cijfers])Converteert een decimaal getal naar de hexadecimale notatie met teken. Meer informatie
TechniekDEC.N.OCTDEC.N.OCT(decimaal_getal; significante_cijfers) Converteert een decimaal getal naar de octale notatie met teken. Meer informatie
EngineeringERFERF(lower_bound, [upper_bound])The ERF function returns the integral of the Gauss error function over an interval of values. Learn more.
TechniekFOUTFUNCTIE.NAUWKEURIGFOUTFUNCTIE.NAUWKEURIG(ondergrens; [bovengrens]) Zie FOUTFUNCTIE
TechniekGROTER.DANGROTER.DAN(waarde; [stap])Retourneert 1 als de rente strikt groter is dan of gelijk is aan de opgegeven stapwaarde. Anders wordt 0 geretourneerd. Als er geen stapwaarde is opgegeven, wordt de standaardwaarde 0 gebruikt. Meer informatie. 
TechniekHEX.N.DECHEX.N.DEC(hexadecimaal_getal_met_teken) Converteert een hexadecimaal getal met teken naar een decimale notatie. Meer informatie
TechniekHEX.N.OCTHEX.N.OCT(hexadecimaal_getal_met_teken; significante_cijfers) Converteert een hexadecimaal getal met teken naar een octale notatie met teken. Meer informatie
TechniekHEX2BINHEX2BIN(signed_hexadecimal_number, [significant_digits])Converteert een hexadecimaal getal met teken naar een binaire notatie met teken. Meer informatie
EngineeringIMARGUMENTIMARGUMENT(number)The IMARGUMENT function returns the angle (also known as the argument or \theta) of the given complex number in radians. Learn more.
EngineeringIMCOSIMCOS(number)The IMCOS function returns the cosine of the given complex number. Learn more.
TechniekIMCOTHIMCOTH(getal)Retourneert de cotangens hyperbolicus van het opgegeven complexe getal. Zo retourneert het opgegeven complexe getal 'x+yi' bijvoorbeeld 'coth(x+yi)'. Meer informatie
TechniekIMLOGIMLOG(waarde; grondtal)Retourneert de logaritme van een complex getal voor een bepaald grondtal. Meer informatie
TechniekIMTANHIMTANH(getal)Retourneert de tangens hyperbolicus van het opgegeven complexe getal. Zo retourneert het opgegeven complexe getal 'x+yi' bijvoorbeeld 'tanh(x+yi)'. Meer informatie
TechniekOCT.N.BINOCT.N.BIN(octaal_getal_met_teken; significante_cijfers) Converteert een octaal getal met teken naar een binaire notatie met teken. Meer informatie
TechniekOCT.N.DECOCT.N.DEC(octaal_getal_met_teken) Converteert een octaal getal met teken naar een decimale notatie. Meer informatie
TechniekOCT.N.HEXOCT.N.HEX(octaal_getal_met_teken; [significante_cijfers])Converteert een octaal getal met teken naar een hexadecimale notatie met teken.Meer informatie
FilterFILTERFILTER(bereik; voorwaarde1; voorwaarde2) Retourneert een gefilterde versie van het bronbereik met alleen de rijen en kolommen die voldoen aan de opgegeven voorwaarden. Meer informatie
FilterSORTSORT(bereik; sorteer_kolom; is_oplopend; sorteer_kolom2, is_oplopend2) Sorteert de rijen van een matrix of bereik op de waarden in een of meer kolommen. Meer informatie
FilterSORTNSORTN(bereik; [n]; [weergavemodus_gelijkwaardige_rijen]; [sorteerkolom1; is_oplopend1]; ...)Retourneert de eerste n items in een gegevensset nadat een sortering is uitgevoerd. Meer informatie
FilterUNIQUEUNIQUE(bereik) Retourneert unieke rijen in het ingevoerde bronbereik en laat dubbele waarden weg. Rijen worden geretourneerd in de volgorde waarin deze oorspronkelijk worden weergegeven in het bronbereik. Meer informatie
FinanciëleDUURDURATION(settlement, maturity, rate, yield, frequency, [day_count_convention]). Berekent het aantal samengestelde perioden waarna een investering van een opgegeven huidige waarde die stijgt met een bepaalde rente, een streefwaarde bereikt. Meer informatie
FinancieelAANG.DUURAANG.DUUR(aankoopdatum; vervaldatum; rente; rendement; frequentie; berekening_aantal_dagen) Berekent de aangepaste Macaulay-duur van een waardepapier waarvoor periodiek rente wordt uitgekeerd, bijvoorbeeld Amerikaanse staatsobligaties, op basis van een verwacht rendement. Meer informatie
FinancieelAMORLINCAMORLINC(kosten; aankoopdatum; einde_eerste_periode; restwaarde; periode; percentage; [basis])Retourneert de afschrijving voor een boekingsperiode, of de afschrijving naar rato als het activum in het midden van een periode is gekocht. Meer informatie.
FinancieelBETBET(rente; aantal_perioden; huidige_waarde; toekomstige_waarde; einde_of_begin) Berekent de periodieke betaling voor een investering met jaarrente op basis van periodieke betalingen van een vast bedrag en een vaste rentevoet. Meer informatie
FinancieelCOUP.AANTALCOUP.AANTAL(aankoopdatum; vervaldatum; frequentie; berekening_aantal_dagen) Het aantal coupons, of uitkeringen van de rente, tussen de aankoopdatum en de vervaldatum van de investering. Meer informatie
FinancieelCOUP.DAGENCOUP.DAGEN(aankoopdatum; vervaldatum; frequentie; [berekening_aantal_dagen])Berekent het aantal dagen in de couponperiode, of de periode voor uitkering van de rente, waarin de opgegeven aankoopdatum valt. Meer informatie
FinancieelCOUP.DAGEN.BBCOUP.DAGEN.BB(aankoopdatum; vervaldatum; frequentie; berekening_aantal_dagen) Berekent het aantal dagen vanaf de eerste uitkering van een coupon of rente tot de aankoopdatum. Meer informatie
FinancieelCOUP.DAGEN.VVCOUP.DAGEN.VV(aankoopdatum; vervaldatum; frequentie; [berekening_aantal_dagen]) Berekent het aantal dagen vanaf de aankoopdatum tot de volgende coupon of uitkering van de rente. Meer informatie
FinancieelCOUP.DATUM.NBCOUP.DATUM.NB(aankoopdatum; vervaldatum; frequentie; [berekening_aantal_dagen])Berekent de datum van de laatste coupon, of uitkering van de rente, na de aankoopdatum.Meer informatie
FinancieelCOUP.DATUM.VBCOUP.DATUM.VB(aankoopdatum; vervaldatum; frequentie; [berekening_aantal_dagen])Berekent de datum van de laatste coupon, of uitkering van de rente, vóór de aankoopdatum.Meer informatie
FinancieelCUM.HOOFDSOMCUM.HOOFDSOM(rente; aantal_perioden; huidige_waarde; eerste_periode; laatste_periode; einde_of_begin) Berekent de cumulatieve hoofdsom die over een reeks betalingsperioden wordt betaald voor een investering op basis van vaste periodieke betalingen en een vaste rentevoet. Meer informatie
FinancieelCUM.RENTECUM.RENTE(rente; aantal_perioden; huidige_waarde; eerste_periode; laatste_periode; einde_of_begin) Berekent de cumulatieve rente over een reeks uitkeringsperioden voor een investering op basis van periodieke uitkeringen van een vast bedrag en een vaste rentevoet. Meer informatie
FinancieelDBDB(prijs; restwaarde; duur; periode; maand) Berekent de afschrijving van activa voor een specifieke periode met behulp van de vaste degressieve methode. Meer informatie
FinancieelDDBDDB(prijs; restwaarde; duur; periode; factor) Berekent de afschrijving van activa voor een opgegeven periode met behulp van de dubbele degressieve methode. Meer informatie
FinancieelDISCONTODISCONTO(aankoopdatum; vervaldatum; prijs; aflossing; [berekening_aantal_dagen])Berekent de discontovoet van een waardepapier op basis van de prijs. Meer informatie
FinancieelEFFECT.RENTEEFFECT.RENTE(nominale_rentevoet; perioden_per_jaar) Berekent de effectieve rentevoet per jaar op basis van de nominale rentevoet en het aantal perioden per jaar waarover de samengestelde rente wordt berekend. Meer informatie
FinancieelEURO.BREURO.BR(decimale_prijs; eenheid) Converteert een prijs die is opgegeven als een decimale waarde, naar een decimale breuk. Meer informatie
FinancieelEURO.DEEURO.DE(prijs_breuk; eenheid) Converteert een prijs die is opgegeven als een decimale breuk, naar een decimale waarde. Meer informatie
FinancieelGIRGIR(cashflow_bedragen; financiering_rente; herinvestering_opbrengstvoet) Berekent de bijgestelde interne rentabiliteit voor een investering op basis van een reeks periodieke cashflows en het verschil tussen de rente die wordt betaald over de financiering en de opbrengsten die worden ontvangen voor herbelegde inkomsten. Meer informatie
FinancieelHWHW(rente; aantal_perioden; betaling_bedrag; toekomstige_waarde; einde_of_begin) Berekent de huidige waarde van een investering met jaarrente op basis van periodieke uitkeringen van een vast bedrag en een vaste rentevoet. Meer informatie
FinancieelIBETIBET(rente; periode; aantal_perioden; huidige_waarde; toekomstige_waarde; einde_of_begin) Berekent de verschuldigde rente voor een investering op basis van periodieke betalingen van een vast bedrag en een vaste rentevoet. Meer informatie
FinancieelIR.SCHEMAIR.SCHEMA(cashflow_bedragen; cashflow_datums; rente_schatting) Berekent de interne rentabiliteit van een investering op basis van een opgegeven reeks van potentieel onregelmatig gespreide cashflows. Meer informatie
FinancieelIRIR(cashflow_bedragen; rente_schatting) Berekent de interne rentabiliteit van een investering op basis van een reeks periodieke cashflows. Meer informatie
FinancialISPMTISPMT(rate, period, number_of_periods, present_value)The ISPMT function calculates the interest paid during a particular period of an investment. Learn more.
FinancieelLIN.AFSCHRLIN.AFSCHR(prijs; restwaarde; duur) Berekent de afschrijving van activa voor een periode met behulp van de lineaire methode. Meer informatie
FinancieelNHWNHW(disconto; cashflow1; cashflow2) Berekent de netto huidige waarde van een investering op basis van een reeks periodieke cashflows en een discontovoet. Meer informatie
FinancieelNHW2NHW2(disconto; cashflow_bedragen; cashflow_datums) Berekent de netto huidige waarde van een investering op basis van een opgegeven reeks van potentieel onregelmatig gespreide cashflows en een discontovoet. Meer informatie
FinancieelNOMINALE.RENTENOMINALE.RENTE(effectieve_rente; perioden_per_jaar) Berekent de nominale rentevoet per jaar op basis van de effectieve rentevoet en het aantal perioden per jaar waarover de samengestelde rente wordt berekend. Meer informatie
FinancieelNPERNPER(rente; betaling_bedrag; huidige_waarde; toekomstige_waarde; einde_of_begin) Berekent het aantal betalingsperioden voor een investering op basis van periodieke betalingen van een vast bedrag en een vaste rentevoet. Meer informatie
FinancieelOPBRENGSTOPBRENGST(aankoopdatum; vervaldatum; investering; disconto; [berekening_aantal_dagen]) Berekent het bedrag dat wordt ontvangen op de vervaldag van een investering in vastrentende waardepapieren die zijn aangeschaft op een bepaalde datum. Meer informatie
FinancieelPBETPBET(rente; periode; aantal_perioden; huidige_waarde; toekomstige_waarde; einde_of_begin) Berekent de aflossing van de hoofdsom van een investering op basis van periodieke betalingen van een vast bedrag en een vaste rentevoet. Meer informatie
FinancieelPDUURPDUUR(rente; huidige_waarde; toekomstige_waarde)Retourneert het aantal perioden dat nodig is om een investering een bepaalde waarde te laten bereiken. Meer informatie
FinancieelPRIJS.DISCONTOPRIJS.DISCONTO(aankoopdatum; vervaldatum; disconto; aflossing; [berekening_aantal_dagen])Berekent de prijs van een (niet-rentedragend) waardepapier op discontobasis, op basis van een verwacht rendement. Meer informatie
FinancieelPRIJS.NOMPRIJS.NOM(aankoopdatum; vervaldatum; rente; rendement; aflossing; frequentie; berekening_aantal_dagen) Berekent de prijs van een waardepapier waarover periodiek rente wordt betaald, bijvoorbeeld Amerikaanse staatsobligaties, op basis van een verwacht rendement. Meer informatie
FinancieelPRIJS.VERVALDAGPRIJS.VERVALDAG(aankoopdatum; vervaldatum; uitgifte; rente; rendement; berekening_aantal_dagen) Berekent de prijs van een waardepapier waarvoor rente wordt uitgekeerd op de vervaldatum, op basis van een verwacht rendement. Meer informatie
FinancieelREND.DISCONTOREND.DISCONTO(aankoopdatum; vervaldatum; prijs; aflossing; berekening_aantal_dagen) Berekent het jaarlijkse rendement van een (niet-rentedragend) waardepapier op discontobasis, op basis van de prijs. Meer informatie
FinancieelRENDEMENTRENDEMENT(aankoopdatum; vervaldatum; rente; prijs; aflossing; frequentie; berekening_aantal_dagen) Berekent het jaarlijkse rendement van een waardepapier waarover periodiek rente wordt uitgekeerd, bijvoorbeeld Amerikaanse staatsobligaties, op basis van de prijs. Meer informatie
FinancieelRENTERENTE(aantal_perioden; betaling_per_periode; huidige_waarde; toekomstige_waarde; einde_of_begin; rente_schatting) Berekent de rentevoet van een investering met jaarrente op basis van periodieke uitkeringen van een vast bedrag en uitgaande van een vaste rentevoet. Meer informatie
FinancieelRENTEPERCENTAGERENTEPERCENTAGE(aankoop_datum; verkoop_datum; aankoop_prijs; verkoop_prijs; berekening_aantal_dagen) Berekent de effectieve rentevoet die wordt gegenereerd wanneer een investering wordt aangeschaft tegen een prijs en wordt verkocht voor een andere prijs, zonder dat rente of dividenden worden gegenereerd door de investering zelf. Meer informatie
FinancieelRRIRRI(aantal_perioden; huidige_waarde; toekomstige_waarde)Retourneert het rentepercentage dat nodig is om een investering een bepaalde waarde in een opgegeven aantal perioden te laten bereiken. Meer informatie
FinancieelSAMENG.RENTESAMENG.RENTE(uitgifte; eerste_uitkering; aankoopdatum; rente; aflossing; frequentie; [berekening_aantal_dagen])Berekent de samengestelde rente voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd. Meer informatie
FinancieelSAMENG.RENTE.VSAMENG.RENTE.V(uitgifte; vervaldatum; rente; aflossing; berekening_aantal_dagen) Berekent de samengestelde rente voor een waardepapier waarvan de rente wordt uitgekeerd op de vervaldatum. Meer informatie
FinancieelSCHATK.OBLSCHATK.OBL(aankoopdatum; vervaldatum; disconto) Berekent het equivalent rendement op jaarbasis van Amerikaans schatkistpapier op basis van de discontovoet. Meer informatie
FinancieelSCHATK.PRIJSSCHATK.PRIJS(aankoopdatum; vervaldatum; disconto) Berekent de prijs van Amerikaans schatkistpapier op basis van een discontovoet. Meer informatie
FinancieelSCHATK.RENDSCHATK.REND(aankoopdatum; vervaldatum; prijs) Berekent het rendement van Amerikaans schatkistpapier op basis van prijs. Meer informatie
FinancieelSYDSYD(prijs; restwaarde; duur; periode) Berekent de afschrijving van activa voor een opgegeven periode met behulp van de methode met vast afnamebedrag. Meer informatie
FinancieelTOEK.WAARDE2TOEK.WAARDE2(hoofdsom; rente_schema) Berekent de toekomstige waarden van een hoofdsom op basis van een bepaalde reeks schommelende rentevoeten. Meer informatie
FinancieelTWTW(rente; aantal_perioden; betaling_bedrag; huidige_waarde; einde_of_begin) Berekent de toekomstige waarde van een investering met jaarrente op basis van periodieke uitkeringen van een vast bedrag en een vaste rentevoet. Meer informatie
FinancieelVDBVDB(kosten; restwaarde; duur; begin_periode; einde_periode; [factor]; [geen_omschakeling])Retourneert de afschrijving van een activum voor een bepaalde periode (of gedeeltelijke periode). Meer informatie
FinancialYIELDMATYIELDMAT(settlement, maturity, issue, rate, price, [day_count_convention])Calculates the annual yield of a security paying interest at maturity, based on price. Learn more
GoogleARRAYFORMULAARRAYFORMULA(matrix_formule) Maakt het mogelijk om waarden die door een matrixformule worden geretourneerd, weer te geven in meerdere rijen en/of kolommen en om niet-matrixfuncties te gebruiken met matrices. Meer informatie
GoogleDETECTLANGUAGEDETECTLANGUAGE(tekst_of_bereik) Identificeert de taal die wordt gebruikt in de tekst binnen het opgegeven bereik. Meer informatie
GoogleGOOGLEFINANCEGOOGLEFINANCE(ticker; kenmerk; begin_datum; eind_datum|aantal_dagen; interval) Haalt huidige of historische informatie over waardepapieren op bij Google Finance. Meer informatie
GoogleGOOGLETRANSLATEGOOGLETRANSLATE(tekst; bron_taal; doel_taal) Vertaalt tekst tussen twee talen. Meer informatie
GoogleIMAGEIMAGE(url; modus) Voegt een afbeelding in een cel in. Meer informatie
GoogleQUERYQUERY(gegevens; query; koppen) Voert een query van Google Visualization API Query Language uit op gegevens. Meer informatie
GoogleSPARKLINESPARKLINE(gegevens; opties) Maakt een miniatuurdiagram binnen één cel. Meer informatie
InformatieISDATEISDATE(waarde)Retourneert of een waarde een datum is. Meer informatie. 
InformatieISEMAILISEMAIL(waarde) Controleert of een waarde een geldig e-mailadres is. Meer informatie
InfoISFORMULAISFORMULA(cel) Controleert of er een formule in de cel staat waarnaar wordt verwezen. Meer informatie
InformatieISFOUTISFOUT(waarde) Controleert of een waarde een fout is. Meer informatie
InformatieISFOUT2ISFOUT2(waarde) Controleert of een waarde een andere fout is dan '#N/A'. Meer informatie
InformatieISGEENTEKSTISGEENTEKST(waarde) Controleert of een waarde niet-tekstueel is. Meer informatie
InformatieISGETALISGETAL(waarde) Controleert of een waarde een getal is. Meer informatie
InformatieISLEEGISLEEG(waarde) Controleert of de cel waarnaar wordt verwezen leeg is. Meer informatie
InformatieISLOGISCHISLOGISCH(waarde) Controleert of een waarde 'TRUE' of 'FALSE' is. Meer informatie
InformatieISNBISNB(waarde) Controleert of een waarde de fout '#N/A' is. Meer informatie
InformatieISTEKSTISTEKST(waarde) Controleert of een waarde tekst is. Meer informatie
InformatieISVERWIJZINGISVERWIJZING(waarde) Controleert of een waarde een geldige celverwijzing is. Meer informatie
InformatieNN(waarde) Retourneert het argument dat is opgegeven als een getal. Meer informatie
InformatieNBNB() Retourneert de fout '#N/A' (waarde niet beschikbaar). Meer informatie
InformatieTYPETYPE(waarde) Retourneert een getal dat is gekoppeld aan het type gegevens dat is opgegeven in de functie. Meer informatie
InformatieTYPE.FOUTTYPE.FOUT(verwijzing) Retourneert het getal dat overeenkomt met een foutwaarde in een andere cel. Meer informatie
InformatieCELCEL(info_type; verwijzing) Retourneert de gevraagde informatie over de opgegeven cel. Meer informatie
LogicaALS.FOUTALS.FOUT(waarde; [waarde_bij_fout]) Retourneert het eerste argument als het geen foutwaarde is, en anders het tweede argument als dat er is, of een blanco cel als er geen tweede argument is. Meer informatie
LogicaALS.NBALS.NB(waarde; waarde_indien_niet_bekend)Evalueert een waarde. Als de waarde een #N/B-fout oplevert, wordt de opgegeven waarde geretourneerd. Meer informatie
LogicaALSALS(logische_expressie; waarde_bij_waar; waarde_bij_onwaar) Retourneert een bepaalde waarde als een logische expressie 'TRUE' is en een andere waarde als deze 'FALSE' is. Meer informatie
LogicaENEN(logische_expressie1; logische_expressie2) Retourneert 'TRUE' als alle opgegeven argumenten logisch waar zijn en 'FALSE' als de opgegeven argumenten logisch onwaar zijn. Meer informatie
LogicaIFSIFS(voorwaarde1; waarde1; [voorwaarde2; waarde2]; …) Evalueert meerdere voorwaarden en retourneert een waarde die overeenkomt met de eerste voorwaarde die waar is. Meer informatie.
LogischLAMBDALAMBDA(naam, formule-expressie) Hiermee wordt een aangepaste functie gemaakt en geretourneerd met een reeks namen en een formule-expressie die daarvan gebruikmaakt. Als je de formule-expressie wilt berekenen, kun je de geretourneerde functie aanroepen met zo veel waarden als de naam definieert. Meer informatie
LogischLETLET(naam1, waarde_expressie1, [naam2, …], [waarde_expressie2, …], formule_expressie)Wijst een naam toe met de resultaten van de waarde_expressie en retourneert de resultaten van de formule_expressie. De formule_expressie kan de namen gebruiken die je hebt opgegeven in het bereik van de LET-functie. De waarde_expressies worden maar één keer geëvalueerd in de LET-functie, zelfs als ze meerdere keren worden gebruikt in de volgende waarde_expressies of in de formule_expressie. Meer informatie
LogicaNIETNIET(logische_expressie) Retourneert het tegenovergestelde van een logische waarde. 'NOT(TRUE)' retourneert 'FALSE en 'NOT(FALSE)' retourneert 'TRUE'. Meer informatie
LogicaOFOF(logische_expressie1; logische_expressie2) Retourneert 'TRUE' als alle opgegeven argumenten logisch waar zijn en 'FALSE' als de opgegeven argumenten logisch onwaar zijn. Meer informatie
LogicaONWAARONWAAR() Retourneert de logische waarde 'FALSE'. Meer informatie
LogicaSWITCHSWITCH(expressie; geval1; waarde1; [standaard of geval2; waarde2]; …) Test een expressie aan de hand van een lijst met gevallen en retourneert de corresponderende waarde van het eerste overeenkomende geval, met een optionele standaardwaarde als er geen andere overeenkomst is gevonden. Meer informatie
LogicaWAARWAAR() Retourneert de logische waarde 'TRUE'. Meer informatie
LogicalXORXOR(logical_expression1, [logical_expression2, ...]) The XOR function performs an exclusive or of 2 numbers that returns a 1 if the numbers are different, and a 0 otherwise. Learn more.
ZoekenZOEKENZOEKEN(zoeksleutel; zoekbereik|zoekresultaten_matrix; [resultaten_bereik]) Zoekt in een rij of kolom naar een sleutel en retourneert de waarde van de cel in een resultatenbereik dat zich op dezelfde positie bevindt als de zoekrij of -kolom. Alleen beschikbaar in de nieuwe versie van Google Spreadsheets. Meer informatie
ZoekenADRESADRES(rij; kolom; absolute_relatieve_modus; notatie_a1_gebruiken) Retourneert een celverwijzing als een tekenreeks. Meer informatie
ZoekenDRAAITABEL.OPHALENDRAAITABEL.OPHALEN(waardenaam; een_draaitabelcel; [originele_kolom; ...]; [draaitabelitem; ...]Haalt een samengevoegde waarde uit een draaitabel die overeenkomt met de opgegeven rij- en kolomkoppen. Meer informatie.
ZoekenFORMULETEKSTFORMULETEKST(cel)Retourneert de formule als een tekenreeks. Meer informatie
ZoekenHORIZ.ZOEKENHORIZ.ZOEKEN(zoek_sleutel; bereik; index; is_gesorteerd) Horizontaal zoeken. Zoekt op de eerste rij van een bereik naar een sleutel en retourneert de waarde van een opgegeven cel in de gevonden kolom. Meer informatie
ZoekenINDEXINDEX(verwijzing; rij; kolom) Retourneert de inhoud van een cel die wordt gedefinieerd met een rij- en kolomverschuiving. Meer informatie
ZoekenINDIRECTINDIRECT(cel_verwijzing_als_tekenreeks) Retourneert een celverwijzing die is opgegeven als een tekenreeks. Meer informatie
ZoekenKIEZENKIEZEN(index; keuze1; keuze2) Retourneert een element uit een lijst van keuzes op basis van een index. Meer informatie
ZoekenKOLOMKOLOM(cel_verwijzing) Retourneert het kolomnummer van een opgegeven cel, waarbij 'A=1'. Meer informatie
ZoekenKOLOMMENKOLOMMEN(bereik) Retourneert het aantal kolommen in een opgegeven matrix of bereik. Meer informatie
ZoekenRIJRIJ(cel_verwijzing) Retourneert het rijnummer van een opgegeven cel. Meer informatie
ZoekenRIJENRIJEN(bereik) Retourneert het aantal rijen in een opgegeven matrix of bereik. Meer informatie
ZoekenVERGELIJKENVERGELIJKEN(zoek_sleutel; bereik; zoek_type) Retourneert de relatieve positie van een item in een bereik dat overeenkomt met een opgegeven waarde. Meer informatie
ZoekenVERSCHUIVINGVERSCHUIVING(cel_verwijzing; verschuiving_rijen; verschuiving_kolommen; hoogte; breedte) Retourneert een verwijzing naar een bereik die een opgegeven aantal rijen en kolommen is verschoven ten opzichte van de oorspronkelijke celverwijzing. Meer informatie
ZoekenVERT.ZOEKENVERT.ZOEKEN(zoek_sleutel; bereik; index; is_gesorteerd) Verticaal zoeken. Zoekt omlaag in de eerste kolom van een bereik naar een sleutel en retourneert de waarde van een opgegeven cel in de gevonden rij. Meer informatie
ZoekenXLOOKUPXLOOKUP(search_key, lookup_range, result_range, missing_value, [match_mode], [search_mode]) Retourneert de waarden in het resultaatbereik gebaseerd op de positie waar een overeenkomst is gevonden in het zoekbereik. Als er geen overeenkomst wordt gevonden, wordt de beste overeenkomst geretourneerd. Meer informatie
WiskundeAANTAL.ALSAANTAL.ALS(bereik; criterium) Retourneert een voorwaardelijk aantal in een bereik. Meer informatie
WiskundeAANTAL.LEGE.CELLENAANTAL.LEGE.CELLEN(bereik) Retourneert het aantal lege cellen in een opgegeven bereik. Meer informatie
WiskundeAANTALLEN.ALSAANTALLEN.ALS(criteria_bereik1; criterium1; [criteria_bereik2; criterium2; ...]) Retourneert het aantal van een bereik op basis van meerdere criteria. Meer informatie
WiskundeABSABS(waarde) Retourneert de absolute waarde van een getal. Meer informatie
WiskundeAFRONDEN.BENEDEN.WISKAFRONDEN.BENEDEN.WISK(getal; [significante]; [modus])Rondt een getal naar beneden af op het eerstvolgende gehele veelvoud van de opgegeven 'significante'. Negatieve getallen worden naar 0 toe of van 0 af afgerond, afhankelijk van de modus. Meer informatie. 
WiskundeAFRONDEN.BENEDENAFRONDEN.BENEDEN(waarde; factor) Rondt een getal naar beneden af op het eerstvolgende gehele veelvoud van een opgegeven significantie. Meer informatie
WiskundeAFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIGAFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG(getal; [significante])Rondt een getal naar boven af op het eerstvolgende gehele veelvoud van de opgegeven 'significante'. Als het getal positief of negatief is, wordt het naar boven afgerond. Meer informatie. 
WiskundeAFRONDEN.BOVEN.WISKAFRONDEN.BOVEN.WISK(getal; [significante]; [modus])Rondt een getal naar boven af op het eerstvolgende gehele veelvoud van de opgegeven 'significante'. Negatieve getallen worden naar 0 toe of van 0 af afgerond, afhankelijk van de modus. Meer informatie. 
WiskundeAFRONDEN.BOVENAFRONDEN.BOVEN(waarde; factor) Rondt het opgegeven getal naar boven af op het eerstvolgende gehele veelvoud van een opgegeven significantie. Meer informatie
WiskundeAFRONDEN.N.VEELVOUDAFRONDEN.N.VEELVOUD(waarde; factor) Rondt een getal af op het eerstvolgende gehele veelvoud van een ander getal. Meer informatie
WiskundeAFRONDEN.NAAR.BENEDENAFRONDEN.NAAR.BENEDEN(waarde; decimalen) Rondt een getal af op een bepaald aantal decimalen, waarbij altijd naar beneden wordt afgerond op de volgende geldige waarde. Meer informatie
WiskundeAFRONDEN.NAAR.BOVENAFRONDEN.NAAR.BOVEN(waarde; decimalen) Rondt een getal af op een bepaald aantal decimalen, waarbij altijd naar boven wordt afgerond op de volgende geldige waarde. Meer informatie
WiskundeAFRONDENAFRONDEN(waarde; decimalen) Rondt een getal af op een bepaald aantal decimalen volgens de standaardregels. Meer informatie
WiskundeASELECTASELECT() Retourneert een willekeurig getal van 0 tot 1. Meer informatie
WiskundeASELECTTUSSENASELECTTUSSEN(onder; boven) Retourneert een gelijkmatig willekeurig geheel getal tussen twee waarden (beide inclusief). Meer informatie
WiskundeBASISBASIS(waarde; grondtal; [min_lengte])Converteert een getal naar een tekstweergave in een ander grondtal, bijvoorbeeld grondtal 2 voor binair. Meer informatie.
WiskundeBOOGCOSBOOGCOS(waarde) Retourneert de inverse cosinus van een waarde, in radialen. Meer informatie
WiskundeBOOGCOSHBOOGCOSH(waarde) Retourneert de inverse cosinus hyperbolicus van een getal. Meer informatie
WiskundeBOOGCOTBOOGCOT(waarde)Retourneert de inverse cotangens van een waarde, in radialen. Meer informatie.
WiskundeBOOGCOTHBOOGCOTH(waarde)Retourneert de inverse cotangens hyperbolicus van een waarde, in radialen. Mag niet tussen -1 en 1 liggen (beide waarden inbegrepen). Meer informatie.
WiskundeBOOGSINBOOGSIN(waarde) Retourneert de inverse sinus van een waarde, in radialen. Meer informatie
WiskundeBOOGSINHBOOGSINH(waarde) Retourneert de inverse sinus hyperbolicus van een getal. Meer informatie
WiskundeBOOGTANBOOGTAN(waarde) Retourneert de inverse tangens van een waarde, in radialen. Meer informatie
WiskundeBOOGTAN2BOOGTAN2(x; y) Retourneert de hoek tussen de x-as en een lijnsegment vanaf het beginpunt (0,0) tot een opgegeven coördinatenpaar ('x','y'), in radialen. Meer informatie
WiskundeBOOGTANHBOOGTANH(waarde) Retourneert de inverse tangens hyperbolicus van een getal. Meer informatie
WiskundeCOMBIN.ACOMBIN.A(n; k)Retourneert het aantal manieren om een aantal objecten te kiezen uit een groep met een bepaald aantal objecten, inclusief manieren om hetzelfde object meerdere keren te kiezen. Meer informatie.
WiskundeCOMBINATIESCOMBINATIES(n; k) Retourneert het aantal manieren om een aantal objecten te kiezen uit een groep met een bepaald aantal objecten. Meer informatie
WiskundeCOSCOS(hoek) Retourneert de cosinus van een hoek die is opgegeven in radialen. Meer informatie
WiskundeCOSECCOSEC(hoek)Retourneert de cosecans van een hoek die is opgegeven in radialen. Meer informatie.
WiskundeCOSHCOSH(waarde) Retourneert de cosinus hyperbolicus van een reëel getal Meer informatie
WiskundeCOTCOT(hoek)Cotangens van een hoek die is opgegeven in radialen. Meer informatie.
WiskundeCOTHCOTH(waarde)Retourneert de cotangens hyperbolicus van een reëel getal. Meer informatie.
WiskundeCOUNTUNIQUECOUNTUNIQUE(waarde1; waarde2) Telt het aantal unieke waarden in een lijst met opgegeven waarden en bereiken. Meer informatie
MathCSCHCSCH(value)The CSCH function returns the hyperbolic cosecant of any real number. Learn more.
MathDECIMALDECIMAL(value, base)The DECIMAL function converts the text representation of a number in another base, to base 10 (decimal). Learn more.
WiskundeDUBBELE.FACULTEITDUBBELE.FACULTEIT(waarde) Retourneert de dubbele faculteit van een getal. Meer informatie
WiskundeEENHEIDMATEENHEIDMAT(dimensie)Retourneert een eenheidsmatrix met een grootte van dimensie x dimensie. Meer informatie
WiskundeEVENEVEN(waarde) Rondt een getal naar boven af op het eerstvolgende even gehele getal. Meer informatie
WiskundeEXPEXP(exponent) Retourneert het Euler-getal e (~2,718) verheven tot een macht. Meer informatie
WiskundeFACULTEITFACULTEIT(waarde) Retourneert de faculteit van een getal. Meer informatie
MathFLOOR.PRECISEFLOOR.PRECISE(number, [significance])The FLOOR.PRECISE function rounds a number down to the nearest integer or multiple of specified significance. Learn more.
WiskundeFOUT.COMPLEMENT.NAUWKEURIGFOUT.COMPLEMENT.NAUWKEURIG(z) Zie FOUT.COMPLEMENT
WiskundeFOUT.COMPLEMENTFOUT.COMPLEMENT(z) Retourneert de bijbehorende Gauss-foutfunctie van een waarde. Meer informatie
WiskundeGAMMA.LN.NAUWKEURIGGAMMA.LN.NAUWKEURIG(waarde) Zie GAMMA.LN
WiskundeGAMMA.LNGAMMA.LN(waarde) Retourneert de logaritme van een opgegeven GAMMA-functie, grondtal e (Euler-getal). Meer informatie
WiskundeGEHEELGEHEEL(waarde; decimalen) Kapt een getal af op een aantal significante cijfers door minder significante cijfers weg te laten. Meer informatie
WiskundeGGDGGD(waarde1; waarde2) Retourneert de grootste gemene deler van een of meer gehele getallen. Meer informatie
WiskundeGRADENGRADEN(hoek) Converteert een hoekwaarde in radialen naar graden. Meer informatie
MathIMLNIMLN(complex_value)Returns the logarithm of a complex number, base e (Euler's number). Learn more
MathIMPOWERIMPOWER(complex_base, exponent)Returns a complex number raised to a power. Learn more
MathIMSQRTIMSQRT(complex_number)Computes the square root of a complex number. Learn more
WiskundeINTEGERINTEGER(waarde) Rondt een getal naar beneden af op het eerstvolgende gehele getal dat kleiner is dan of gelijk is aan dit getal. Meer informatie
WiskundeIS.EVENIS.EVEN(waarde) Controleert of de opgegeven waarde even is. Meer informatie
WiskundeIS.ONEVENIS.ONEVEN(waarde) Controleert of de opgegeven waarde oneven is. Meer informatie
WiskundeISO.AFRONDEN.BOVENISO.AFRONDEN.BOVEN(getal; [significantie]) Zie AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG
WiskundeKGVKGV(waarde1; waarde2) Retourneert het kleinste gemene veelvoud van een of meer gehele getallen. Meer informatie
WiskundeKWADRATENSOMKWADRATENSOM(waarde1; waarde2) Retourneert de som van de kwadraten van een reeks getallen en/of cellen. Meer informatie
WiskundeLNLN(waarde) Retourneert de logaritme van een getal met grondtal e (Euler-getal). Meer informatie
WiskundeLOGLOG(waarde; grondtal) Retourneert de logaritme van een getal met een opgegeven grondtal. Meer informatie
WiskundeLOG10LOG10(waarde) Retourneert de logaritme van een getal met grondtal 10. Meer informatie
WiskundeMACHTMACHT(grondtal; exponent) Retourneert een getal verheven tot een bepaalde macht. Meer informatie
WiskundeMULTINOMIAALMULTINOMIAAL(waarde1; waarde2) Retourneert de faculteit van de som van de waarden gedeeld door het product van de faculteiten van de waarden. Meer informatie
WiskundeONEVENONEVEN(waarde) Rondt een getal naar boven af op het eerstvolgende oneven gehele getal. Meer informatie
WiskundePIPI() Retourneert de waarde van pi met veertien decimalen. Meer informatie
WiskundePOS.NEGPOS.NEG(waarde) Retourneert voor een ingevoerd getal '-1' als het negatief is, '1' als het positief is en '0' als het nul is. Meer informatie
WiskundePRODUCTPRODUCT(factor1; factor2) Retourneert het resultaat van de vermenigvuldiging van een reeks getallen. Meer informatie
WiskundeQUOTIENTQUOTIENT(deeltal; deler) Retourneert een getal gedeeld door een ander getal. Meer informatie
WiskundeRADIALENRADIALEN(hoek) Converteert een hoekwaarde in graden naar radialen. Meer informatie
MathRANDARRAYRANDARRAY(rows, columns)Generates an array of random numbers between 0 and 1. Learn more.
WiskundeRESTREST(deeltal; deler) Retourneert het resultaat van de modulo-operator, de rest na deling. Meer informatie
MathSECSEC(angle)The SEC function returns the secant of an angle, measured in radians. Learn more.
MathSECHSECH(value)The SECH function returns the hyperbolic secant of an angle. Learn more
WiskundeSEQUENCESEQUENCE(rijen; kolommen; start; stap)Retourneert een matrix van opeenvolgende getallen, zoals 1, 2, 3, 4. Meer informatie
WiskundeSINSIN(hoek) Retourneert de sinus van een hoek die is opgegeven in radialen. Meer informatie
WiskundeSINHSINH(waarde) Retourneert de sinus hyperbolicus van een reëel getal. Meer informatie
WiskundeSOM.ALSSOM.ALS(bereik; criterium; som_bereik) Retourneert een voorwaardelijke som van een bereik. Meer informatie
WiskundeSOM.MACHTREEKSSOM.MACHTREEKS(x; n; m; a) Retourneert met de opgegeven parameters x, n, m en a, de machtreeks a1xn + a2x(n+m) + ... + aix(n+(i-1)m), waarbij 'i' het aantal ingevoerde waarden in het bereik 'a' is. Meer informatie
WiskundeSOMSOM(waarde1; waarde2) Retourneert de som van een reeks getallen en/of cellen. Meer informatie
WiskundeSOMMEN.ALSSOMMEN.ALS(som_bereik; criteria_bereik1; criterium1; [criteria_bereik2; criterium2; ...]) Retourneert de som van een bereik op basis van meerdere criteria. Meer informatie
WiskundeSUBTOTAALSUBTOTAAL(functie_code; bereik1; bereik2) Retourneert een subtotaal voor een verticaal celbereik met behulp van een opgegeven samenvoegingsfunctie. Meer informatie
WiskundeTANTAN(hoek) Retourneert de tangens van een hoek die is opgegeven in radialen. Meer informatie
WiskundeTANHTANH(waarde) Retourneert de tangens hyperbolicus van een reëel getal. Meer informatie
WiskundeWORTEL.PIWORTEL.PI(waarde) Retourneert de positieve vierkantswortel van het product van pi en het opgegeven positieve getal. Meer informatie
WiskundeWORTELWORTEL(waarde) Retourneert de positieve vierkantswortel van een positief getal. Meer informatie
OperatorISBETWEENISBETWEEN(te_vergelijken_waarde, laagste_waarde, hoogste_waarde, laagste_waarde_is_inbegrepen, hoogste_waarde_is_inbegrepen) Controleert of een opgegeven getal tussen 2 andere getallen ligt (die wel of niet zelf deel uitmaken van het bereik). Meer informatie
OperatorADDADD(waarde1; waarde2) Retourneert de som van twee getallen. Equivalent aan de operator '+'. Meer informatie
OperatorCONCATCONCAT(waarde1; waarde2) Retourneert de samenvoeging van twee waarden. Equivalent aan de operator '&'. Meer informatie
OperatorDIVIDEDIVIDE(deeltal; deler) Retourneert een getal gedeeld door een ander getal. Equivalent aan de operator '/'. Meer informatie
OperatorEQEQ(waarde1; waarde2) Retourneert 'TRUE' als twee opgegeven waarden gelijk zijn en 'FALSE' als ze verschillend zijn. Equivalent aan de operator '=='. Meer informatie
OperatorGTGT(waarde1; waarde2) Retourneert 'TRUE' als het eerste argument strikt groter is dan het tweede argument en 'FALSE' als dit niet zo is. Equivalent aan de operator '>'. Meer informatie
OperatorGTEGTE(waarde1; waarde2) Retourneert 'TRUE' als het eerste argument groter is dan of gelijk is aan het tweede argument en 'FALSE' als dit niet zo is. Equivalent aan de operator '>='. Meer informatie
OperatorLTLT(waarde1; waarde2) Retourneert 'TRUE' als het eerste argument strikt kleiner is dan het tweede argument en 'FALSE' als dit niet zo is. Equivalent aan de operator '<'. Meer informatie
OperatorLTELTE(waarde1; waarde2) Retourneert 'TRUE' als het eerste argument kleiner is dan of gelijk is aan het tweede argument en 'FALSE' als dit niet zo is. Equivalent aan de operator '<='. Meer informatie
OperatorMINUSMINUS(waarde1; waarde2) Retourneert het verschil van twee getallen. Equivalent aan de operator '-'. Meer informatie
OperatorMULTIPLYMULTIPLY(factor1; factor2) Retourneert het product van twee getallen. Equivalent aan de operator '*'. Meer informatie
OperatorNENE(waarde1; waarde2) Retourneert 'TRUE' als twee opgegeven waarden verschillend zijn en 'FALSE' als ze identiek zijn. Equivalent aan de operator '!='. Meer informatie
OperatorPOWPOW(grondtal; exponent) Retourneert een getal verheven tot een bepaalde macht. Meer informatie
OperatorUMINUSUMINUS(waarde) Retourneert een getal met het tegenovergestelde teken. Meer informatie
OperatorUNARY_PERCENTUNARY_PERCENT(percentage) Retourneert een waarde die wordt geïnterpreteerd als een percentage, bijvoorbeeld 'UNARY_PERCENT (100)' is gelijk aan '1'. Meer informatie
OperatorUNIQUEUNIQUE(bereik; op_kolom; exact_eenmaal) Retourneert unieke rijen in het opgegeven bronbereik en laat dubbele waarden weg. Rijen worden geretourneerd in de volgorde waarin ze oorspronkelijk worden weergegeven in het bronbereik. Meer informatie
OperatorUPLUSUPLUS(waarde) Retourneert een opgegeven getal ongewijzigd. Meer informatie
StatistiekSTDEVSTDEV(waarde1; waarde2) Berekent een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef. Meer informatie
StatistiekSTDEVASTDEVA(waarde1; waarde2) Berekent een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef, waarbij tekst wordt ingesteld op de waarde '0'. Meer informatie
StatistiekSTDEVPSTDEVP(waarde1; waarde2) Berekent een schatting van de standaarddeviatie op basis van een hele populatie. Meer informatie
StatistiekSTDEVPASTDEVPA(waarde1; waarde2) Berekent een schatting van de standaarddeviatie op basis van een hele populatie, waarbij tekst wordt ingesteld op de waarde '0'. Meer informatie
StatistiekVARVAR(waarde1; waarde2) Berekent een schatting van de variantie op basis van een steekproef. Meer informatie
StatistiekVARPVARP(waarde1; waarde2) Berekent de variantie op basis van een hele populatie. Meer informatie
StatistiekVARPAVARPA(waarde1; waarde2) Berekent de variantie op basis van een hele populatie, waarbij tekst wordt ingesteld op de waarde '0'. Meer informatie
StatistiekAANTALAANTAL(waarde1; [waarde2; ...]) Retourneert de telling van het aantal numerieke waarden in een gegevensset. Meer informatie
StatistischAANTALARGAANTALARG(waarde1, [waarde2, ...]) Retourneert een telling van het aantal waarden in een gegevensset. Meer informatie.
StatistiekAVERAGE.WEIGHTEDAVERAGE.WEIGHTED(waarden; gewichten; [aanvullende waarden]; [aanvullende gewichten]) Vindt het gewogen gemiddelde van een reeks waarden, op basis van de opgegeven waarden en bijbehorende gewichten. Meer informatie.
StatistiekBETA.INVBETA.INV(kans; alfa; bèta; ondergrens; bovengrens)Retourneert de waarde van de inverse bètaverdelingsfunctie voor een bepaalde kans. Meer informatie. 
StatistiekBETA.VERDBETA.VERD(waarde, alfa, bèta, cumulatief, ondergrens, bovengrens)Zie BETAVERD.
StatisticalBETAINVBETAINV(probability, alpha, beta, lower_bound, upper_bound) See BETA.INV 
StatistiekBETAVERDBETAVERD(waarde; alfa; bèta; ondergrens; bovengrens)Retourneert de kans op een bepaalde waarde zoals gedefinieerd door de bètaverdelingsfunctie. Meer informatie.
StatistiekBETROUWBAARHEIDBETROUWBAARHEID(alfa; standaard_deviatie; grootte_populatie) Berekent de halve breedte van het betrouwbaarheidsinterval voor een normale verdeling. Meer informatie
StatistiekBINOM.VERDBINOM.VERD(aantal_successen; aantal_pogingen; kans_succes; cumulatief) Zie BINOMIALE.VERD
StatistiekBINOMIAL.INVBINOMIAL.INV(aantal_pogingen; kans_succes; doel_kans) Zie CRIT.BINOM
StatistiekBINOMIALE.VERDBINOMIALE.VERD(aantal_successen; aantal_pogingen; kans_succes; cumulatief) Berekent de waarschijnlijkheid op een bepaald aantal successen (of een maximum aantal successen) met een bepaald aantal pogingen en een populatie van een bepaalde grootte die een bepaald aantal successen bevat, met vervanging van pogingen. Meer informatie
StatistiekCHI.KWADRAATCHI.KWADRAAT(x; vrijheidsgraden) Berekent de rechtszijdige chikwadraatverdeling, die vaak wordt gebruikt bij het testen van hypothesen. Meer informatie
StatistiekCHI.KWADRAAT.INVCHI.KWADRAAT.INV(kans; vrijheidsgraden) Berekent de inverse van de rechtszijdige chikwadraatverdeling. Meer informatie
StatistiekCHI.TOETSCHI.TOETS(waargenomen_bereik; verwacht_bereik) Retourneert de kans met behulp van een Pearson-chikwadraattoets op de twee gegevensbereiken. Bepaalt de waarschijnlijkheid dat de waargenomen categorische gegevens uit een verwachte verdeling zijn verkregen. Meer informatie
StatistiekCHIKW.INVCHIKW.INV(kans; vrijheidsgraden) Berekent de inverse van de linkszijdige chikwadraatverdeling. Meer informatie
StatistiekCHIKW.INV.RECHTSCHIKW.INV.RECHTS(kans; vrijheidsgraden) Berekent de inverse van de rechtszijdige chikwadraatverdeling. Meer informatie
StatistiekCHIKW.TESTCHIKW.TEST(waargenomen_bereik; verwacht_bereik)Zie CHI.TOETS
StatistiekCHIKW.VERDCHIKW.VERD(x; vrijheidsgraden; cumulatief) Berekent de linkszijdige chikwadraatverdeling, die vaak wordt gebruikt bij het testen van hypothesen. Meer informatie
StatistiekCHIKW.VERD.RECHTSCHIKW.VERD.RECHTS(x; vrijheidsgraden) Berekent de rechtszijdige chikwadraatverdeling, die vaak wordt gebruikt bij het testen van hypothesen. Meer informatie
StatistiekCORRELATIECORRELATIE(gegevens_y; gegevens_x) Berekent r, de product-momentcorrelatiecoëfficiënt van Pearson voor een gegevensset. Meer informatie
StatistiekCOVARIANTIE.PCOVARIANTIE.P(gegevens_y; gegevens_x) Zie COVARIANTIE
StatistiekCOVARIANTIE.SCOVARIANTIE.S(gegevens_y; gegevens_x)Berekent de covariantie van een dataset, waarbij de dataset een steekproef van de totale populatie is. Meer informatie
StatistiekCOVARIANTIECOVARIANTIE(gegevens_y; gegevens_x) Berekent de covariantie van een gegevensset. Meer informatie
StatistiekCRIT.BINOMCRIT.BINOM(aantal_pogingen; kans_succes; doel_kans) Berekent de kleinste waarde waarvoor de cumulatieve binomiale verdeling groter is dan of gelijk is aan een opgegeven criterium. Meer informatie
StatistiekDEV.KWADDEV.KWAD(waarde1; waarde2) Retourneert de som van kwadraten van deviaties op basis van een steekproef. Meer informatie
StatistiekEXPON.VERDEXPON.VERD(x, LAMBDA, cumulative)Zie EXPON.VERD.
StatistiekEXPON.VERD.NEXPON.VERD.N(x, LAMBDA, cumulative)Retourneert de waarde van de exponentiële verdelingsfunctie met een opgegeven LAMBDA bij een bepaalde waarde. Meer informatie
StatistiekF.INVF.INV(kans; vrijheidsgraden1; vrijheidsgraden2) Berekent de inverse van de linkszijdige F-kansverdeling. Deze kansverdeling wordt ook wel de Fisher-Snedecor-verdeling of F-verdeling van Snedecor genoemd. Meer informatie
StatistiekF.INV.RECHTSF.INV.RECHTS(kans; vrijheidsgraden1; vrijheidsgraden2) Berekent de inverse van de rechtszijdige F-kansverdeling. Deze kansverdeling wordt ook wel de Fisher-Snedecor-verdeling of F-verdeling van Snedecor genoemd. Meer informatie
StatistiekF.INVERSEF.INVERSE(kans; vrijheidsgraden1; vrijheidsgraden2) Berekent de inverse van de rechtszijdige F-kansverdeling. Deze kansverdeling wordt ook wel de Fisher-Snedecor-verdeling of F-verdeling van Snedecor genoemd. Meer informatie
StatistiekF.TOETSF.TOETS(bereik1; bereik2) Retourneert de met een F-toets geassocieerde waarschijnlijkheid dat varianties gelijk zijn. Bepaalt of het waarschijnlijk is dat twee steekproeven afkomstig zijn uit populaties met dezelfde variantie. Meer informatie
StatistiekF.TOETSF.TOETS(bereik1; bereik2)Zie F.TOETS
StatistiekF.VERD.RECHTSF.VERD.RECHTS(x; vrijheidsgraden1; vrijheidsgraden2) Berekent de rechtszijdige F-kansverdeling (mate van diversiteit) voor twee gegevensverzamelingen met opgegeven invoer x. Ook wel de Fisher-Snedecor-verdeling of F-verdeling van Snedecor genoemd. Meer informatie
StatistiekF.VERDF.VERD(x; vrijheidsgraden1; vrijheidsgraden2; cumulatief) Berekent de linkszijdige F-kansverdeling (mate van diversiteit) voor twee gegevensverzamelingen met opgegeven invoer x. Ook wel de Fisher-Snedecor-verdeling of F-verdeling van Snedecor genoemd. Meer informatie
StatistiekF.VERDELINGF.VERDELING(x; vrijheidsgraden1; vrijheidsgraden2) Berekent de rechtszijdige F-kansverdeling (mate van diversiteit) voor twee gegevensverzamelingen met opgegeven invoer x. Ook wel de Fisher-Snedecor-verdeling of F-verdeling van Snedecor genoemd. Meer informatie
StatistiekFISHERFISHER(waarde) Retourneert de Fisher-transformatie van een opgegeven waarde. Meer informatie
StatistiekFISHER.INVFISHER.INV(waarde) Retourneert de inverse van de Fisher-transformatie van een opgegeven waarde. Meer informatie
StatistiekFORECAST.LINEARFORECAST.LINEAR(x; gegevens_y; gegevens_x) Zie VOORSPELLEN
StatistiekGAMMAGAMMA(getal)Retourneert de gammafunctie die wordt geëvalueerd voor de opgegeven waarde. Meer informatie
StatisticalGAMMA.INVGAMMA.INV(probability, alpha, beta)The GAMMA.INV function returns the value of the inverse gamma cumulative distribution function for the specified probability and alpha and beta parameters. Learn more.
StatistiekGAMMA.INVGAMMA.INV(kans, alfa, bèta)Retourneert de waarde van de inverse cumulatieve gammaverdelingsfunctie voor de opgegeven kans en alfa- en bètaparameters. Meer informatie.
StatistiekGAMMA.VERDGAMMA.VERD(x; alfa; bèta; cumulatief) Berekent de gammaverdeling, een continue kansverdeling met twee parameters. Meer informatie
StatistiekGAMMA.VERD.NGAMMA.VERD.N(x; alfa; bèta; cumulatief) Berekent de gammaverdeling, een continue kansverdeling met twee parameters. Meer informatie
StatisticalGAUSSGAUSS(z)The GAUSS function returns the probability that a random variable, drawn from a normal distribution, will be between the mean and z standard deviations above (or below) the mean. Learn more.
StatistiekGEM.DEVIATIEGEM.DEVIATIE(waarde1; waarde2) Berekent het gemiddelde van de groottes van deviaties van gegevens voor het gemiddelde van een gegevensset. Meer informatie
StatistiekGEMIDDELDE.ALSGEMIDDELDE.ALS(criteria_bereik; criterium; [gemiddeld_bereik]) Retourneert het gemiddelde van een bereik op basis van criteria. Meer informatie
StatistiekGEMIDDELDEGEMIDDELDE(waarde1; waarde2) Retourneert de numerieke gemiddelde waarde in een gegevensset, waarbij tekst wordt genegeerd. Meer informatie
StatistiekGEMIDDELDEAGEMIDDELDEA(waarde1; waarde2) Retourneert de numerieke gemiddelde waarde in een gegevensset. Meer informatie
StatistiekGEMIDDELDEN.ALSGEMIDDELDEN.ALS(gemiddeld_bereik; criteria_bereik1; criterium1; [criteria_bereik2; criterium2; ...]) Retourneert het gemiddelde van een bereik op basis van meerdere criteria. Meer informatie
StatistiekGETRIMD.GEMGETRIMD.GEM(gegevens; uitgesloten_gedeelte) Berekent het gemiddelde van een gegevensset waarbij bepaalde gegevens vanaf de boven- en ondergrens van de gegevensset worden uitgesloten. Meer informatie
StatistiekGROOTSTEGROOTSTE(gegevens; n) Retourneert het n'de grootste element uit een gegevensset, waarbij n door de gebruiker wordt gedefinieerd. Meer informatie
StatistiekHARM.GEMHARM.GEM(waarde1; waarde2) Berekent het harmonische gemiddelde van een gegevensset. Meer informatie
StatistiekHYPERGEO.VERDHYPERGEO.VERD(aantal_successen; aantal_pogingen; successen_in_pop; grootte_populatie) Berekent de waarschijnlijkheid op een bepaald aantal successen met een bepaald aantal pogingen en een populatie van een bepaalde grootte die een bepaald aantal successen bevat, zonder vervanging van pogingen. Meer informatie
StatistiekHYPGEOM.VERDHYPGEOM.VERD(aantal_successen; aantal_pogingen; successen_in_populatie; grootte_populatie) Zie HYPERGEO.VERD
StatistiekKANSKANS(gegevens; waarschijnlijkheden; onder_grens; boven_grens) Berekent op basis van een set waarden en bijbehorende waarschijnlijkheden de waarschijnlijkheid dat een willekeurig gekozen waarde tussen twee grenswaarden valt. Meer informatie
StatistiekKLEINSTEKLEINSTE(gegevens; n) Retourneert het n'de kleinste element uit een gegevensset, waarbij n door de gebruiker wordt gedefinieerd. Meer informatie
StatistiekKURTOSISKURTOSIS(waarde1; waarde2) Berekent de kurtosis van een gegevensset, die de vorm en in het bijzonder de 'piekvormigheid' van die gegevensset beschrijft. Meer informatie
StatistiekKWARTIEL.EXCKWARTIEL.EXC(gegevens; kwartiel)Retourneert de waarde die het dichtst bij een opgegeven kwartiel van een dataset ligt, 0 en 4 niet inbegrepen. Meer informatie
StatistiekKWARTIEL.INCKWARTIEL.INC(gegevens; kwartielgetal)Zie KWARTIEL
StatistiekKWARTIELKWARTIEL(gegevens; kwartiel_getal) Geeft een waarde die het dichtst bij een opgegeven kwartiel van een gegevensset ligt. Meer informatie
StatistiekLOG.NORM.INVLOG.NORM.INV(x; gemiddelde; standaard_deviatie) Retourneert de waarde van de inverse lognormale cumulatieve verdeling met een bepaald gemiddelde en standaarddeviatie bij een opgegeven waarde. Meer informatie
StatistiekLOG.NORM.VERDLOG.NORM.VERD(x; gemiddelde; standaard_deviatie) Retourneert de waarde van de lognormale cumulatieve verdeling met een bepaald gemiddelde en standaarddeviatie bij een opgegeven waarde. Meer informatie
StatistiekLOGNORM.INVLOGNORM.INV(x; gemiddelde; standaarddeviatie)Zie LOG.NORM.INV
StatistiekLOGNORM.VERDLOGNORM.VERD(x; gemiddelde; standaarddeviatieZie LOG.NORM.VERD
StatistiekMARGINOFERRORMARGINOFERROR(bereik, betrouwbaarheid)Berekent de hoeveelheid willekeurige steekproeffouten op basis van waarden en betrouwbaarheid. Meer informatie
StatistiekMAXMAX(waarde1; waarde2) Retourneert de maximumwaarde in een numerieke gegevensset. Meer informatie
StatistiekMAXAMAXA(waarde1; waarde2) Retourneert de maximale numerieke waarde in een gegevensset. Meer informatie
StatistiekMAXIFSMAXIFS(bereik; criteria_bereik1; criterium1; [criteria_bereik2; criterium2]; …) Retourneert de maximumwaarde in een bereik van cellen, gefilterd door een set criteria. Meer informatie.
StatistiekMEDIAANMEDIAAN(waarde1; waarde2) Retourneert de mediaanwaarde in een numerieke gegevensset. Meer informatie
StatistiekMEETK.GEMMEETK.GEM(waarde1; waarde2) Berekent het geometrische gemiddelde van een gegevensset. Meer informatie
StatistiekMINMIN(waarde1; waarde2) Retourneert de minimumwaarde in een numerieke gegevensset. Meer informatie
StatistiekMINAMINA(waarde1; waarde2) Retourneert de minimale numerieke waarde in een gegevensset. Meer informatie
StatistiekMINIFSMINIFS(bereik; criteria_bereik1; criterium1; [criteria_bereik2; criterium2]; …) Retourneert de minimumwaarde in een bereik van cellen, gefilterd door een set criteria. Meer informatie.
StatistiekMODUS.ENKELVMODUS.ENKELV(waarde1; [waarde2; ...]) Zie MODUS 
StatistiekMODUS.MEERVMODUS.MEERV(waarde1; waarde2)Retourneert de meest voorkomende waarden in een dataset. Meer informatie
StatistiekMODUSMODUS(waarde1; waarde2) Retourneert de meest voorkomende waarde in een gegevensset. Meer informatie
StatistiekNEG.BINOM.VERDNEG.BINOM.VERD(aantal_mislukkingen; aantal_successen; kans_succes) Berekent de waarschijnlijkheid van een bepaald aantal mislukkingen voordat een bepaald aantal successen wordt behaald met een waarschijnlijkheid van succes in onafhankelijke pogingen. Meer informatie
StatistiekNEGBINOM.VERDNEGBINOM.VERD(aantal_mislukkingen; aantal_successen; kans_succes) Zie NEG.BINOM.VERD
StatistiekNORM.INV.NNORM.INV.N(x; gemiddelde; standaarddeviatie) Zie NORM.INV
StatistiekNORM.INVNORM.INV(x; gemiddelde; standaard_deviatie) Retourneert de waarde van de inverse normale verdelingsfunctie voor een waarde, gemiddelde en standaarddeviatie. Meer informatie
StatistiekNORM.S.INVNORM.S.INV(x)Zie STAND.NORM.INV
StatisticalNORM.S.VERDNORM.S.VERD(x) Zie STAND.NORM.VERD
StatistiekNORM.VERD.NNORM.VERD.N(x; gemiddelde; standaarddeviatie; cumulatief) Zie NORM.VERD
StatistiekNORM.VERDNORM.VERD(x; gemiddelde; standaard_deviatie; cumulatief) Retourneert de waarde van de normale verdelingsfunctie (of cumulatieve normale verdelingsfunctie) voor een waarde, gemiddelde en standaarddeviatie. Meer informatie
StatistiekNORMALISERENNORMALISEREN(waarde; gemiddelde; standaard_deviatie) Berekent de genormaliseerde equivalent van een willekeurige variabele, waarbij gemiddelde en standaarddeviatie van de verdeling zijn opgegeven. Meer informatie
StatistiekPEARSONPEARSON(gegevens_y; gegevens_x) Berekent r, de product-momentcorrelatiecoëfficiënt van Pearson voor een gegevensset. Meer informatie
StatistiekPERCENT.RANGPERCENT.RANG(gegevens; waarde; [significante_cijfers]) Retourneert de positie als een percentage (percentiel) van een opgegeven waarde in een gegevensset. Meer informatie
StatistiekPERCENTIEL.EXCPERCENTIEL.EXC(gegevens; percentiel)Retourneert de waarde voor een opgegeven percentiel van een dataset, 0 en 1 niet inbegrepen. Meer informatie
StatistiekPERCENTIEL.INCPERCENTIEL.INC(gegevens; percentiel)Zie PERCENTIEL
StatistiekPERCENTIELPERCENTIEL(gegevens; percentiel) Retourneert de waarde voor een bepaald percentiel van een gegevensset. Meer informatie
StatistiekPERMUTATIE.APERMUTATIE.A(getal; aantal_gekozen)Retourneert het aantal permutaties voor de selectie van een groep objecten (met vervanging) uit een totaal aantal objecten. Meer informatie
StatistiekPERMUTATIESPERMUTATIES(n; k) Retourneert het aantal manieren om een aantal objecten te kiezen uit een groep met een bepaald aantal objecten, rekening houdend met de volgorde. Meer informatie
StatisticalPHIPHI(x)The PHI function returns the value of the normal distribution with mean 0 and standard deviation 1. Learn more.
StatistiekPOISSONPOISSON(x; gemiddelde; cumulatief) Retourneert de waarde van de Poisson-verdelingsfunctie (of cumulatieve Poisson-verdelingsfunctie) voor een waarde en gemiddelde. Meer informatie
StatistiekPOISSON.VERDPOISSON.VERD(x, gemiddelde, [cumulatief])Zie POISSON.
StatistiekPROCENTRANG.EXCPROCENTRANG.EXC(gegevens; waarde; [significante_cijfers]) Retourneert de procentuele rang (percentiel) van 0 tot 1, exclusief een opgegeven waarde in een gegevensset. Meer informatie
StatistiekPROCENTRANG.INCPROCENTRANG.INC(gegevens; waarde; [significante_cijfers]) Retourneert de procentuele rang (percentiel) van 0 tot 1, inclusief een opgegeven waarde in een gegevensset. Meer informatie
StatistiekR.KWADRAATR.KWADRAAT(gegevens_y; gegevens_x) Berekent het kwadraat van r, de product-momentcorrelatiecoëfficiënt van Pearson voor een gegevensset. Meer informatie
StatistiekRANG.GELIJKRANG.GELIJK(waarde; gegevens; [is_oplopend]) Retourneert de positie van een opgegeven waarde in een gegevensset. Als de gegevensset meer dan één item van dezelfde waarde bevat, wordt de hoogste positie van de items geretourneerd. Meer informatie
StatistiekRANG.GEMIDDELDERANG.GEMIDDELDE(waarde; gegevens; [is_oplopend]) Retourneert de positie van een opgegeven waarde in een gegevensset. Als de gegevensset meer dan één item van dezelfde waarde bevat, wordt de gemiddelde positie van de items geretourneerd. Meer informatie
StatistiekRANGRANG(waarde; gegevens; is_oplopend) Retourneert de positie van een opgegeven waarde in een gegevensset. Meer informatie
StatistiekRICHTINGRICHTING(gegevens_y; gegevens_x) Berekent de helling van de lijn op basis van de lineaire regressie van een gegevensset. Meer informatie
StatistiekSCHEEFHEID.PSCHEEFHEID.P(waarde1; waarde2)Berekent de asymmetrie van een dataset die de hele populatie vertegenwoordigt. Meer informatie
StatistiekSCHEEFHEIDSCHEEFHEID(waarde1; waarde2) Berekent de asymmetrie van een gegevensset, waarmee de symmetrie van die gegevensset rond zijn gemiddelde wordt beschreven. Meer informatie
StatistiekSNIJPUNTSNIJPUNT(gegevens_y; gegevens_x) Berekent de y-waarde waarbij de lijn die is verkregen door lineaire regressie van een gegevensset, de y-as snijdt (x=0). Meer informatie
StatistiekSTAND.FOUT.YXSTAND.FOUT.YX(gegevens_y; gegevens_x) Berekent de standaardfout van de voorspelde y-waarde voor elke x in de regressie van een gegevensset. Meer informatie
StatistiekSTAND.NORM.INVSTAND.NORM.INV(x) Retourneert de waarde van de inverse standaard normale verdelingsfunctie voor een waarde. Meer informatie
StatistiekSTAND.NORM.VERDSTAND.NORM.VERD(x) Retourneert de waarde van de standaard normale cumulatieve verdelingsfunctie voor een waarde. Meer informatie
StatistiekSTDEV.PSTDEV.P(waarde1; [waarde2; ...])Zie STDEVP
StatistiekSTDEV.SSTDEV.S(waarde1; [waarde2; ...])Zie STDEV
StatistiekT.DISTT.DIST(x; vrijheidsgraden; cumulatief)Retourneert de rechtszijdige t-verdeling (studentverdeling) voor de waarde x. Meer informatie
StatistiekT.INVT.INV(kans;vrijheidsgraden) Berekent de negatieve inverse van de eenzijdige TDIST-functie. Meer informatie
StatistiekT.INV.2TT.INV.2T(kans; vrijheidsgraden) Berekent de inverse van de tweezijdige TDIST-functie. Meer informatie
StatistiekT.TESTT.TEST(bereik1; bereik2, zijden, type)Zie T.TOETS
StatistiekT.TOETST.TOETS(bereik1; bereik2; zijden; type) Retourneert de kans met behulp van de t-toets. Bepaalt of het waarschijnlijk is dat twee steekproeven behoren tot dezelfde twee onderliggende populaties met hetzelfde gemiddelde. Meer informatie
StatistiekT.VERDT.VERD(x; vrijheidsgraden; staarten) Berekent de kans voor een t-verdeling (studentverdeling) met een bepaalde invoer (x). Meer informatie
StatistiekT.VERD.2TT.VERD.2T(x; vrijheidsgraden)Retourneert de tweezijdige t-verdeling (studentverdeling) voor de waarde x. Meer informatie
StatistiekT.VERD.RECHTST.VERD.RECHTS(x; vrijheidsgraden)Retourneert de rechtszijdige t-verdeling (studentverdeling) voor de waarde x. Meer informatie
StatistiekTINVTINV(kans; vrijheidsgraden) Berekent de inverse van de tweezijdige TDIST-functie. Meer informatie
StatistiekVAR.PVAR.P(waarde1; [waarde2; ...])Zie VARP
StatistiekVAR.SVAR.S(waarde1; [waarde2; ...])Zie VAR
StatistiekVARAVARA(waarde1; waarde2) Berekent een schatting van de variantie op basis van een steekproef, waarbij tekst wordt ingesteld op de waarde '0'. Meer informatie
StatistiekVERTROUWELIJKHEID.NORMVERTROUWELIJKHEID.NORM(alfa, standaard_deviatie, grootte_populatie)Zie BETROUWBAARHEID.
StatistiekVERTROUWELIJKHEID.TVERTROUWELIJKHEID.T(alfa; standaarddeviatie; grootte)Berekent de halve breedte van het betrouwbaarheidsinterval voor een t-verdeling (studentverdeling). Meer informatie
StatistiekVOORSPELLENVOORSPELLEN(x; gegevens_y; gegevens_x) Berekent de verwachte y-waarde voor een opgegeven x op basis van een lineaire regressie van een gegevensset. Meer informatie
StatistiekWEIBULLWEIBULL(x; vorm; schaal; cumulatief) Retourneert de waarde van de Weibull-verdelingsfunctie (of cumulatieve Weibull-verdelingsfunctie) voor een bepaalde vorm en schaal. Meer informatie
StatistiekWEIBULL.VERDWEIBULL.VERD(x; vorm; schaal; cumulatief)Zie WEIBULL
StatistiekZ.TESTZ.TEST(gegevens, waarde, [standaard_deviatie])Zie Z.TOETS.
StatistiekZ.TOETSZ.TOETS(gegevens; waarde; standaard_deviatie) Retourneert de tweezijdige P-waarde van een Z-test met standaardverdeling. Meer informatie
TekstARABISCHARABISCH(romeins_getal) Berekent de waarde van een Romeins getal. Meer informatie
TekstASCASC(tekst)Converteert ASCII- en Katakana-tekens met volledige breedte naar tekens met halve breedte. Alle tekens met standaardbreedte blijven ongewijzigd. Meer informatie. 
TekstBEGINLETTERSBEGINLETTERS(tekst) Schrijft elk woord in een opgegeven tekenreeks met een hoofdletter. Meer informatie
TekstCODECODE(tekenreeks) Retourneert de numerieke Unicode-waarde van het eerste teken in de opgegeven tekenreeks. Meer informatie
TekstDEELDEEL(tekenreeks; vanaf; lengte_van_extractie) Retourneert een segment van een tekenreeks. Meer informatie
TekstDEELBDEELB(tekenreeks)Retourneert een deel van een tekenreeks vanaf een opgegeven teken tot een bepaald aantal bytes. Meer informatie
TekstEUROEURO(getal; aantal_decimalen) Maakt een getal op met de valutanotatie die specifiek is voor de locatie. Meer informatie
TekstGELIJKGELIJK(tekenreeks1; tekenreeks2) Controleert of twee tekenreeksen identiek zijn. Meer informatie
TekstHERHALINGHERHALING(te_herhalen_tekst; aantal_herhalingen) Retourneert opgegeven tekst die een aantal keer wordt herhaald. Meer informatie
TekstHOOFDLETTERSHOOFDLETTERS(tekst) Converteert een opgegeven tekenreeks naar hoofdletters. Meer informatie
TekstJOINJOIN(scheidingsteken; waarde_of_matrix1; waarde_of_matrix2) Voegt de elementen van een of meer eendimensionale matrices samen met behulp van een opgegeven scheidingsteken. Meer informatie
TekstKLEINE.LETTERSKLEINE.LETTERS(tekst) Converteert een opgegeven tekenreeks naar kleine letters. Meer informatie
TekstLENGTELENGTE(tekst) Retourneert de lengte van een tekenreeks. Meer informatie
TekstLENGTEBLENGTEB(tekenreeks)Retourneert de lengte van een tekenreeks in bytes. Meer informatie
TekstLINKSLINKS(tekenreeks; aantal_tekens) Retourneert een subtekenreeks vanaf het begin van een opgegeven tekenreeks. Meer informatie
TekstLINKSBLINKSB(tekenreeks; aantal_bytes)Retourneert het linkerdeel van een tekenreeks tot een bepaald aantal bytes. Meer informatie
TekstRECHTSRECHTS(tekenreeks; aantal_tekens) Retourneert een subtekenreeks vanaf het einde van een opgegeven tekenreeks. Meer informatie
TekstRECHTSBRECHTSB(tekenreeks; aantal_bytes)Retourneert het rechterdeel van een tekenreeks tot een bepaald aantal bytes. Meer informatie
TekstREGEXEXTRACTREGEXEXTRACT(tekst; reguliere_expressie) Extraheert overeenkomende subtekenreeksen op basis van een reguliere expressie. Meer informatie
TekstREGEXMATCHREGEXMATCH(tekst; reguliere_expressie) Of een stuk tekst overeenkomt met een reguliere expressie. Meer informatie
TekstREGEXREPLACEREGEXREPLACE(tekst; reguliere_expressie; vervanging) Vervangt een gedeelte van een teksttekenreeks door een andere teksttekenreeks met behulp van reguliere expressies. Meer informatie
TekstROMEINSROMEINS(getal; regel_afzwakking) Maakt een getal op in Romeinse cijfers. Meer informatie
TekstSPATIES.WISSENSPATIES.WISSEN(tekst) Verwijdert voorloop- en volgspaties uit een opgegeven tekenreeks. Meer informatie
TekstSPLITSPLIT(tekst; scheidingsteken; [splitsen_bij_elk_teken]; [lege_tekst_verwijderen]]) Splitst tekst rond een opgegeven teken of tekenreeks en plaatst elk fragment in een afzonderlijke cel in de rij. Meer informatie
TekstSUBSTITUERENSUBSTITUEREN(zoek_tekst; zoeken_naar; vervangen_door; aantal_instanties) Vervangt de bestaande tekst door nieuwe tekst in een tekenreeks. Meer informatie
TekstTT(waarde) Retourneert tekenreeksargumenten als tekst. Meer informatie
TekstTEKENTEKEN(tabel_nummer) Converteert een nummer naar een teken op basis van de huidige Unicode-tabel. Meer informatie
TekstTEKST.SAMENVOEGENTEKST.SAMENVOEGEN(tekenreeks1; tekenreeks2) Voegt tekenreeksen samen. Meer informatie
TekstTEKSTTEKST(getal; notatie) Converteert een getal naar tekst op basis van een opgegeven notatie. Meer informatie
TekstTEXTJOINTEXTJOIN(scheidingsteken; lege_negeren; tekst1; [tekst2]; …) Combineert de tekst van meerdere tekenreeksen en/of matrices, met een definieerbaar scheidingsteken dat de verschillende teksten van elkaar scheidt. Meer informatie.
TekstUNITEKENUNITEKEN(getal)Retourneert het Unicode-teken van een getal. Meer informatie
TekstVASTVAST(getal; aantal_decimalen; scheidingsteken_onderdrukken) Maakt een getal op met een vast aantal decimalen. Meer informatie
TekstVERVANGENVERVANGEN(tekst; positie; lengte; nieuwe_tekst) Vervangt een gedeelte van een teksttekenreeks door een andere teksttekenreeks. Meer informatie
TekstVERVANGENBVERVANGENB(tekst; positie; aantal_bytes; nieuwe_tekst)Vervangt een gedeelte van een teksttekenreeks, op basis van een aantal bytes, door een andere teksttekenreeks. Meer informatie
TekstVIND.ALLES.BVIND.ALLES.B(zoeken_naar; zoektekst; [vanaf]) Retourneert de positie waarop een tekenreeks voor het eerst gevonden wordt in de tekst, waarbij elk dubbelteken als 2 wordt geteld. Meer informatie
TekstVIND.ALLESVIND.ALLES(zoeken_naar; zoek_tekst; vanaf) Retourneert de positie waar de tekenreeks voor het eerst is gevonden in een tekst. Meer informatie
TekstVIND.SPEC.BVIND.SPEC.B(zoeken_naar; zoektekst; [vanaf]) Retourneert de positie waarop een tekenreeks voor het eerst gevonden wordt in de tekst, waarbij elk dubbelteken als 2 wordt geteld. Meer informatie
TekstVIND.SPECVIND.SPEC(zoeken_naar; zoek_tekst; vanaf) Retourneert de positie waar de tekenreeks voor het eerst is gevonden in een tekst. Meer informatie
TekstWAARDEWAARDE(tekst) Converteert een tekenreeks in een datum-, tijd- of getalnotatie die Google Spreadsheets begrijpt, naar een getal. Meer informatie
TekstWISSEN.CONTROLWISSEN.CONTROL(tekst) Retourneert de tekst waaruit de niet-afdrukbare ASCII-tekens zijn verwijderd. Meer informatie
TekstUNICODEUNICODE(tekst)Retourneert de decimale Unicode-waarde van het eerste teken van de tekst. Meer informatie
DatabaseDBAANTALDBAANTAL(database; veld; criteria) Telt numerieke waarden die zijn geselecteerd uit een matrix of bereik, in de vorm van een databasetabel, met behulp van een SQL-achtige query. Meer informatie
DatabaseDBAANTALCDBAANTALC(database; veld; criteria) Telt waarden, inclusief tekst, die zijn geselecteerd uit een matrix of bereik, in de vorm van een databasetabel, met behulp van een SQL-achtige query. Meer informatie
DatabaseDBGEMIDDELDEDBGEMIDDELDE(database; veld; criteria) Retourneert het gemiddelde van een set waarden die zijn geselecteerd uit een matrix of bereik, in de vorm van een databasetabel, met behulp van een SQL-achtige query. Meer informatie
DatabaseDBLEZENDBLEZEN(database; veld; criteria) Retourneert één waarde uit een matrix of bereik, in de vorm van een databasetabel, met behulp van een SQL-achtige query. Meer informatie
DatabaseDBMAXDBMAX(database; veld; criteria) Retourneert de maximumwaarde die is geselecteerd uit een matrix of bereik, in de vorm van een databasetabel, met behulp van een SQL-achtige query. Meer informatie
DatabaseDBMINDBMIN(database; veld; criteria) Retourneert de minimumwaarde die is geselecteerd uit een matrix of bereik, in de vorm van een databasetabel, met behulp van een SQL-achtige query. Meer informatie
DatabaseDBPRODUCTDBPRODUCT(database; veld; criteria) Retourneert het product van waarden die zijn geselecteerd uit een matrix of bereik, in de vorm van een databasetabel, met behulp van een SQL-achtige query. Meer informatie
DatabaseDBSOMDBSOM(database; veld; criteria) Retourneert de som van waarden die zijn geselecteerd uit een matrix of bereik, in de vorm van een databasetabel, met behulp van een SQL-achtige query. Meer informatie
DatabaseDBSTDEVDBSTDEV(database; veld; criteria) Retourneert de standaarddeviatie van een populatiesteekproef die is geselecteerd uit een matrix of bereik, in de vorm van een databasetabel, met behulp van een SQL-achtige query. Meer informatie
DatabaseDBSTDEVPDBSTDEVP(database; veld; criteria) Retourneert de standaarddeviatie van een hele populatie die is geselecteerd uit een matrix of bereik, in de vorm van een databasetabel, met behulp van een SQL-achtige query. Meer informatie
DatabaseDBVARDBVAR(database; veld; criteria) Retourneert de variantie van een populatiesteekproef die is geselecteerd uit een matrix of bereik, in de vorm van een databasetabel, met behulp van een SQL-achtige query. Meer informatie
DatabaseDBVARPDBVARP(database; veld; criteria) Retourneert de variantie van een hele populatie die is geselecteerd uit een matrix of bereik, in de vorm van een databasetabel, met behulp van een SQL-achtige query. Meer informatie
ParserCONVERTERENCONVERTEREN(waarde; begineenheid; eindeenheid) Converteert een numerieke waarde naar een andere maateenheid. Meer informatie
ParserTO_DATETO_DATE(waarde) Converteert een opgegeven getal naar een datum. Meer informatie
ParserTO_DOLLARSTO_DOLLARS(waarde) Converteert een opgegeven getal naar een dollarwaarde. Meer informatie
ParserTO_PERCENTTO_PERCENT(waarde) Converteert een opgegeven getal naar een percentage. Meer informatie
ParserTO_PURE_NUMBERTO_PURE_NUMBER(waarde) Converteert een opgegeven datum/tijd, percentage, valuta of andere opgemaakte numerieke waarde naar een zuiver getal zonder opmaak. Meer informatie
ParserTO_TEXTTO_TEXT(waarde) Converteert een opgegeven numerieke waarde naar een tekstwaarde. Meer informatie
MatrixFLATTENFLATTEN(bereik1;[bereik2;...])Zie FLATTEN.
MatrixARRAY_CONSTRAINARRAY_CONSTRAIN(invoerbereik; aantal_rijen; aantal_kolommen) Beperkt het matrixresultaat tot een opgegeven grootte. Meer informatie
MatrixBYCOLBYCOL(matrix_of_bereik, LAMBDA)Groepeert een matrix op basis van kolommen door een LAMBDA-functie op elke kolom toe te passen. Meer informatie
MatrixBYROWBYROW(array_or_range, LAMBDA)Groepeert een matrix op basis van rijen door een LAMBDA-functie op elke rij toe te passen. Meer informatie
MatrixCHOOSECOLSCHOOSECOLS(matrix, kol_num1, [kol_num2])Maakt een nieuwe matrix van de geselecteerde kolommen in het bestaande bereik. Meer informatie
MatrixCHOOSEROWSCHOOSEROWS(matrix, rij_num1, [rij_num2])Maakt een nieuwe matrix van de geselecteerde rijen in het bestaande bereik. Meer informatie
MatrixDETERMINANTMATDETERMINANTMAT(vierkante_matrix) Retourneert de determinant van een vierkante matrix die is opgegeven als een matrix of bereik. Meer informatie
MatrixGROEIGROEI(bekende_gegevens_y; bekende_gegevens_x; nieuwe_gegevens_x; b) Zet een ideale exponentiële groeitrend uit en/of voorspelt verdere waarden op basis van gedeeltelijke gegevens over een exponentiële groeitrend. Meer informatie
MatrixHSTACKHSTACK(bereik1; [bereik2, …])Voegt bereiken horizontaal en opeenvolgend bij om een grotere matrix te retourneren. Meer informatie
MatrixINTERVALINTERVAL(gegevens; klassen) Berekent de frequentieverdeling van een matrix met één kolom in opgegeven klassen. Meer informatie
MatrixINVERSEMATINVERSEMAT(vierkante_matrix) Retourneert de multiplicatieve inverse van een vierkante matrix die is opgegeven als een matrix of bereik. Meer informatie
MatrixLIJNSCHLIJNSCH(bekende_gegevens_y; bekende_gegevens_x; b; uitgebreid) Berekent diverse parameters over de ideale lineaire trend met behulp van de methode van de kleinste kwadraten, op basis van gedeeltelijke gegevens over een lineaire trend. Meer informatie
MatrixLOGSCHLOGSCH(bekende_gegevens_y; bekende_gegevens_x; b; uitgebreid) Berekent diverse parameters over de best passende ideale exponentiële groeicurve op basis van gedeeltelijke gegevens over een exponentiële groeicurve. Meer informatie
MatrixMAKEARRAYMAKEARRAY(rows, columns, LAMBDA)Retourneert een matrix met opgegeven dimensies met waarden die zijn berekend door een LAMBDA-functie toe te passen. Meer informatie
MatrixMAPMAP(array1, [array2, ...], LAMBDA) Wijst elke waarde in de opgegeven matrixen toe aan een nieuwe waarde door een LAMBDA-functie toe te passen op elke waarde. Meer informatie
MatrixPRODUCTMATPRODUCTMAT(matrix1; matrix2) Berekent het product van twee matrices die zijn opgegeven als matrices of bereiken. Meer informatie
MatrixREDUCEREDUCE(initial_value, array_or_range, LAMBDA)Verkleint een matrix tot een samengevoegd resultaat door een LAMBDA-functie toe te passen op elke waarde. Meer informatie
MatrixSCANSCAN(initial_value, array_or_range, LAMBDA)Scant een matrix en levert tussenwaarden door een LAMBDA-functie toe te passen op elke waarde. Retourneert een matrix met de tussenwaarden die in elke stap worden gevonden. Meer informatie
MatrixSOM.X2MINY2SOM.X2MINY2(matrix_x; matrix_y) Berekent de som van de verschillen van de kwadraten van waarden in twee matrices. Meer informatie
MatrixSOM.X2PLUSY2SOM.X2PLUSY2(matrix_x; matrix_y) Berekent de som van de sommen van de kwadraten van waarden in twee matrices. Meer informatie
MatrixSOM.XMINY.2SOM.XMINY.2(matrix_x; matrix_y) Berekent de som van de kwadraten van de verschillen van de waarden in twee matrices. Meer informatie
MatrixSOMPRODUCTSOMPRODUCT(matrix1; matrix2) Berekent de som van de producten van de overeenkomende elementen in twee even grote matrices of bereiken. Meer informatie
MatrixTOCOLTOCOL(matrix_of_bereik, [negeren], [scan_per_kolom])Transformeert een matrix of bereik van cellen in één kolom. Meer informatie
MatrixTOROWTOROW(matrix_of_bereik, [negeren], [scan_per_kolom])Transformeert een matrix of bereik van cellen in één rij. Meer informatie
MatrixTRANSPONERENTRANSPONEREN(matrix_of_bereik) Verwisselt de rijen en kolommen in een matrix of bereik van cellen. Meer informatie
MatrixTRENDTREND(bekende_gegevens_y; bekende_gegevens_x; nieuwe_gegevens_x; b) Zet een ideale lineaire trend uit met behulp van de methode van de kleinste kwadraten en/of voorspelt toekomstige waarden, op basis van gedeeltelijke gegevens over een lineaire trend. Meer informatie
MatrixVSTACKVSTACK(bereik1; [bereik2, …])Voegt bereiken verticaal en opeenvolgend bij om een grotere matrix te retourneren. Meer informatie
MatrixWRAPCOLSWRAPCOLS(bereik, aantal_omsluitingen, [opvullen_met])Omsluit de opgegeven rij of kolom met cellen door kolommen na een opgegeven aantal elementen om een nieuwe matrix te maken. Meer informatie
MatrixWRAPROWSWRAPROWS(bereik, aantal_omsluitingen, [opvullen_met])Omsluit de opgegeven rij of kolom met cellen door rijen na een opgegeven aantal elementen om een nieuwe matrix te maken. Meer informatie
InternetURL.CODERENURL.CODEREN(tekst)Codeert een tekenreeks om deze in een URL-query te kunnen gebruiken. Meer informatie
InternetHYPERLINKHYPERLINK(url; [link_label]) Maakt een hyperlink in een cel. Meer informatie
InternetIMPORTDATAIMPORTDATA(url) Importeert gegevens op een opgegeven URL in csv-indeling (door komma's gescheiden waarden) of tsv-indeling (door tabs gescheiden waarden). Meer informatie
InternetIMPORTFEEDIMPORTFEED(url; [query]; [koppen]; [aantal_items]) Importeert een rss- of atom-feed. Meer informatie
InternetIMPORTHTMLIMPORTHTML(url; query; index) Importeert gegevens uit een tabel of lijst in een html-pagina. Meer informatie
InternetIMPORTRANGEIMPORTRANGE(spreadsheet_url; bereik_tekenreeks)Importeert een celbereik uit een opgegeven spreadsheet. Meer informatie
InternetIMPORTXMLIMPORTXML(url; xpath_query) Importeert gegevens uit verschillende gestructureerde gegevenstypen, waaronder xml, html, csv, tsv, en rss- en atom xml-feeds. Meer informatie
InternetISURLISURL(waarde) Controleert of een waarde een geldige URL is. Meer informatie
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu