רשימות הפונקציות ב-Google Sheets

 מערכת Google Sheets תומכת בנוסחאות תאים שאפשר בדרך כלל למצוא ברוב החבילות של גיליונות אלקטרוניים למחשבים. הפונקציות משמשות כדי לחבר נוסחאות שמבצעות פעולות עם הנתונים ומחשבות מחרוזות ומספרים.

בהמשך מופיעה רשימה של כל הפונקציות הזמינות בכל קטגוריה. כשמשתמשים בפונקציות, יש להוסיף מרכאות סביב כל הרכיבים בפונקציה שמורכבים מתווים אלפאבתיים שאינם מפנים לתאים או לעמודות.

ניתן לשנות את שפת הפונקציות ב-Google Sheets מאנגלית לאחת מ-21 השפות הנתמכות.

TypeNameSyntaxDescription
תאריךDATEDATE(year, month, day) ממירה שנה, חודש ויום שצוינו - לתאריך.Learn more
תאריך‏DATEDIF‏‎DATEDIF(start_date, end_date, unit)‎מחשבת את מספר הימים, החודשים או השנים בין שני תאריכים. מידע נוסף
תאריךDATEVALUEDATEVALUE(date_string) ממירה מחרוזת תאריך נתונה בעלת פורמט ידוע, לערך מסוג 'תאריך'. מידע נוסף
תאריךDAYDAY(date) מחזירה את היום בחודש שבו נופל תאריך מסוים, בפורמט מספרי. מידע נוסף
תאריךDAYSDAYS(end_date, start_date)מחזירה את מספר הימים שבין שני תאריכים. מידע נוסף. 
תאריךDAYS360DAYS360(start_date, end_date, [method]) מחזירה את ההפרש בין שני ימים על בסיס שנה של 360 יום המשמשת לחישובים מסוימים של ריבית פיננסית. מידע נוסף
תאריךEDATEEDATE(start_date, months) מחזירה את התאריך שנופל מספר נתון של חודשים לפני או אחרי תאריך אחר. מידע נוסף
תאריךEOMONTHEOMONTH(start_date, months) מחזירה את תאריך היום האחרון של חודש שחל מספר נתון של חודשים לפני או אחרי תאריך אחר.מידע נוסף
תאריךHOURHOUR(time) מחזירה את רכיב השעות מתוך ציון זמן נתון, בפורמט מספרי. מידע נוסף
תאריךISOWEEKNUMISOWEEKNUM(date)מחזירה את מספר השבוע בשנה שבו נופל התאריך הנתון, לפי תקן ISO. מידע נוסף
תאריךMINUTEMINUTE(time) מחזירה את רכיב הדקות בציון-זמן מסוים, בפורמט מספרי. מידע נוסף
תאריךMONTHMONTH(date) מחזירה את החודש בשנה שבו נופל תאריך מסוים, בפורמט מספרי. מידע נוסף
תאריךNETWORKDAYSNETWORKDAYS(start_date, end_date, [holidays]) מחזירה את מספר ימי העבודה נטו שבין שני תאריכים נתונים. מידע נוסף
תאריךNETWORKDAYS.INTLNETWORKDAYS.INTL(start_date, end_date, [weekend], [holidays]) מחזירה את מספר ימי העבודה נטו בין שני ימים נתונים לא כולל סופי שבוע וחגים שצוינו. מידע נוסף
תאריךNOWNOW() מחזירה את היום והשעה הנוכחיים בפורמט של תאריך. מידע נוסף
תאריךSECONDSECOND(time) מחזירה את רכיב השניות של ציון-זמן נתון, בפורמט מספרי. מידע נוסף
תאריךTIMETIME(hour, minute, second) ממירה פירוט של שעות, דקות ושניות לציון של זמן. מידע נוסף
תאריך‏TIMEVALUE‏‎TIMEVALUE(time_string)‎ מחזירה את החלק של יום בן 24 שעות שהשעה מייצגת. מידע נוסף
תאריךTODAYTODAY() מחזירה את התאריך הנוכחי כערך מסוג תאריך. מידע נוסף
תאריךWEEKDAYWEEKDAY(date, [type]) מחזירה מספר המייצג את היום בשבוע של התאריך הנתון. מידע נוסף
תאריך‏WEEKNUM‏‎WEEKNUM(date, [type])‎ מחזירה מספר המייצג את השבוע בשנה שבו נופל התאריך הנתון. מידע נוסף
תאריךWORKDAYWORKDAY(start_date, num_days, [holidays]) מחשבת את תאריך הסיום לאחר מספר נתון של ימי עבודה. מידע נוסף
תאריך‏WORKDAY.INTL‏‎WORKDAY.INTL(start_date, num_days, [weekend], [holidays]) מחשבת את התאריך אחרי מספר ימי עבודה שצוין, לא כולל סופי שבוע וחגים. מידע נוסף
תאריךYEARYEAR(date) מחזירה את השנה מתוך תאריך נתון. מידע נוסף
תאריךYEARFRACYEARFRAC(start_date, end_date, [day_count_convention]) מחשבת את מספר השנים, כולל שברי שנים, בין שני תאריכים, באמצעות שיטה שצוינה לספירת ימים. מידע נוסף
הנדסהBIN2DECBIN2DEC(signed_binary_number)ממירה מספר בינארי עם סימן לפורמט עשרוני. מידע נוסף
הנדסיתBIN2HEXBIN2HEX(signed_binary_number, [significant_digits])ממירה מספר בינארי עם סימן לפורמט הקסדצימלי עם סימן. מידע נוסף
הנדסה‏BIN2OCT‏‎BIN2OCT(signed_binary_number, [significant_digits])מחזירה המרה של מספר בינארי עם סימן לפורמט אוקטלי עם סימן. מידע נוסף
הנדסהBITANDBITAND(value1, value2)מבצעת פעולת AND בוליאני ברמת הסיביות, על שני מספרים. מידע נוסף. 
הנדסהBITLSHIFTBITLSHIFT(value, shift_amount)מסיטה את הסיביות של הקלט מספר מסוים של מקומות שמאלה. מידע נוסף. 
הנדסהBITORBITOR(value1, value2)מחזירה רמת סיביות כערך OR בוליאני של שני מספרים. מידע נוסף. 
הנדסהBITRSHIFTBITRSHIFT(value, shift_amount)מסיטה את הסיביות של הקלט מספר מסוים של מקומות ימינה. מידע נוסף. 
הנדסהBITXORBITXOR(value1, value2)ערך XOR ‏‏‏(OR בלעדי) בוליאני של שני מספרים, ברמת הסיביות. מידע נוסף. 
הנדסהCOMPLEXCOMPLEX(real_part, imaginary_part, [suffix])יוצרת מספר מרוכב בהינתן מקדם אמיתי ומקדם מדומה. מידע נוסף
הנדסה‏DEC2BIN‏‎DEC2BIN(decimal_number, [significant_digits])‎ממירה מספר עשרוני לפורמט בינארי עם סימן. מידע נוסף
הנדסיתDEC2HEXDEC2HEX(decimal_number, [significant_digits])ממירה מספר עשרוני לפורמט הקסדצימלי עם סימן. מידע נוסף
הנדסה‏DEC2OCT‏‎DEC2OCT(decimal_number, [significant_digits])‎ממירה מספר עשרוני לפורמט אוקטלי עם סימן. מידע נוסף
הנדסהDELTADELTA(number1, [number2]) משווה שני ערכים מספריים, מחזירה 1 אם הם שווים. מידע נוסף
הנדסהERFERF(lower_bound, [upper_bound])The ERF function מחזירה את האינטגרל של פונקציית השגיאה הגאוסיאנית על פני טווח של ערכים. למידע נוסף.
הנדסהERF.PRECISEERF.PRECISE(lower_bound, [upper_bound]) ראו ERF
הנדסיתGESTEPGESTEP(value, [step])מחזירה 1 אם אם השיעור גדול חד משמעית מערך השלב שצויין או אם הוא שווה לו, אחרת, מחזירה 0. אם לא צויין ערך לשלב, מחזירה את הערך 0 כברירת מחדל. מידע נוסף. 
הנדסהHEX2BINHEX2BIN(signed_hexadecimal_number, [significant_digits])מחזירה המרה של מספר הקסדצימלי עם סימן לפורמט בינארי עם סימן. מידע נוסף
הנדסהHEX2DECHEX2DEC(signed_hexadecimal_number) מחזירה המרה של מספר הקסדצימלי עם סימן לפורמט עשרוני. מידע נוסף
הנדסהHEX2OCTHEX2OCT(signed_hexadecimal_number, significant_digits)מחזירה המרה של מספר הקסדצימלי עם סימן לפורמט אוקטלי עם סימן. מידע נוסף
הנדסהIMABSIMABS(number)מחזירה את הערך המוחלט של מספר מרוכב. מידע נוסף
הנדסהIMAGINARYIMAGINARY(complex_number)מחזירה את מקדם המדומה של מספר מרוכב. מידע נוסף
הנדסהIMARGUMENTIMARGUMENT(number)הפונקציה IMARGUMENT מחזירה את הזווית (ידועה גם כארגומנט או ‎\theta) של המספר המרוכב, ברדיאנים. למידע נוסף.
הנדסהIMCONJUGATEIMCONJUGATE(number)מחזירה את הצמוד המרוכב של מספר. מידע נוסף
הנדסהIMCOSIMCOS(number)מחזירה את הקוסינוס של מספר מרוכב. למידע נוסף.
הנדסהIMCOH IMCOSHמחזירה את הקוסינוס ההיפרבולי של המספר המרוכב הנתון. לדוגמה, אם המספר המרוכב הנתון הוא "x+yi", הפונקציה מחזירה את "(cosh(x+yi". למידע נוסף.
הנדסהIMCOTIMCOT(number)‎‏מחזירה את הטנגנס של המספר המרוכב הנתון. לדוגמה, אם המספר המרוכב הנתון הוא "x+yi", הפונקציה מחזירה את "(cot( x+yi". למידע נוסף.
הנדסהIMCOTHIMCOTH(number)‎‏מחזירה את הטנגנס ההיפרבולי של המספר המרוכב הנתון. לדוגמה, אם המספר המרוכב הנתון הוא "x+yi", הפונקציה מחזירה "(coth(x+yi". למידע נוסף.
הנדסהIMCSCIMCSC(number)מחזירה את הקוסקאנס של מספר מרוכב נתון. למידע נוסף.
הנדסהIMCSCHIMCSCH(number)‎‏מחזירה את הקוסקאנס ההיפרבולי של המספר המרוכב הנתון. לדוגמה, אם המספר המרוכב הנתון הוא "x+yi" מחזיר "(csch(x+yi". למידע נוסף.
הנדסהIMDIVIMDIV(dividend, divisor)מחזירה את תוצאת החילוק של מספר מרוכב אחד באחר. מידע נוסף
הנדסהIMEXPIMEXP(exponent)מחזירה את מספר אוילר, ‎e (~2.718)‎, המועלה בחזקה מרוכבת. למידע נוסף.
הנדסהIMLOGIMOLG(value, base)מחזירה את הלוגריתם של מספר מרוכב, לפי בסיס נתון. למידע נוסף.
הנדסהIMLOG10IMLOG10(value) מחזירה את הלוגריתם של מספר מרוכב, לפי בסיס 10. למידע נוסף.
הנדסהIMLOG2IMLOG2(value)מחזירה את הלוגריתם של מספר מרוכב, לפי בסיס 2. למידע נוסף.
הנדסהIMPRODUCTIMPRODUCT(factor1, [factor2, ...])מחזירה תוצאת כפל של סדרת מספרים מרוכבים. למידע נוסף
הנדסהIMREALIMREAL(complex_number)מחזירה את המקדם הממשי של מספר מרוכב. מידע נוסף
הנדסהIMSECIMSEC(number)‎‏מחזירה את הסקאנס של המספר המרוכב הנתון. לדוגמה, אם המספר המרוכב הנתון הוא "x+yi", הפונקציה מחזירה "(sec(x+yi". למידע נוסף.
הנדסהIMSECH IMSECH(number)מחזירה את הסקאנס ההיפרבולי של המספר המרוכב הנתון. לדוגמה, אם המספר המרוכב הנתון הוא "x+yi", הפונקציה מחזירה "(sech(x +yi". למידע נוסף.
הנדסהIMSINIMSIN (number)מחזירה את הסינוס של מספר מרוכב. מידע נוסף.
הנדסהIMSINHIMSINH(number)מחזירה את הסינוס ההיפרבולי של המספר המרוכב הנתון. לדוגמה, אם המספר המרוכב הנתון הוא "x+yi", הפונקציה מחזירה את "(Sinh(x+yi". למידע נוסף.
הנדסהIMSUBIMSUB(first_number, second_number)מחזירה את ההפרש בין שני מספרים מרוכבים. מידע נוסף
הנדסהIMSUMIMSUM(value1, [value2, ...])מחזירה את הסכום של סדרת מספרים מרוכבים. למידע נוסף
הנדסהIMTANIMTAN(number)מחזירה את הטנגנס של מספר מרוכב. למידע נוסף.
הנדסהIMTANHIMTANH(number )‎‏מחזירה את הטנגנס ההיפרבולי של המספר המרוכב הנתון. לדוגמה, אם המספר המרוכב הנתון הוא "x+yi", הפונקציה מחזירה את "(tanh(x+yi". למידע נוסף.
הנדסהOCT2BINOCT2BIN(signed_octal_number, [significant_digits])מחזירה המרה של מספר אוקטלי עם סימן לפורמט בינארי עם סימן. מידע נוסף
הנדסיתOCT2DECOCT2DEC(signed_octal_number)ממירה מספר אוקטלי עם סימן לפורמט עשרוני. מידע נוסף
הנדסהOCT2HEXOCT2HEX(signed_octal_number, [significant_digits])ממירה מספר אוקטלי עם סימן לפורמט הקסדצימלי. מידע נוסף
סינוןFILTERFILTER(range, condition1, [condition2]) מחזירה גרסה מסוננת של טווח המקור, הכוללת רק את השורות או את העמודות שעומדות בתנאים שצויינו. מידע נוסף
סינוןSORTSORT(range, sort_column, is_ascending, [sort_column2], [is_ascending2]) מסננת את השורות של מערך או טווח נתונים לפי הערכים של עמודה אחת או יותר. מידע נוסף
מסנןSORTNSORTN(range, [n], [display_ties_mode], [sort_column1, is_ascending1], ...)מחזירה את n הפריטים הראשונים במערך נתונים אחרי ביצוע מיון. מידע נוסף
סינוןUNIQUEUNIQUE(range) מחזירה את השורות הייחודיות בטווח המקורי שצוין, תוך התעלמות ממופעים כפולים. השורות מוחזרות לפי הסדר שבו הן מופיעות בטווח המקור. מידע נוסף
פיננסיACCRINTACCRINT(issue, first_payment, settlement, rate, redemption, frequency, [day_count_convention])מחשבת את הריבית המצטברת לנייר ערך עם תשלומים תקופתיים. מידע נוסף
פיננסיACCRINTMACCRINTM(issue, maturity, rate, [redemption], [day_count_convention])מחשבת את הריבית המצטברת לתשלום עבור נייר הערך בתום התקופה. מידע נוסף
פיננסיAMORLINCAMORLINC(cost, purchase_date, first_period_end, salvage, period, rate, [basis])מחזירה את הפחת של תקופה חשבונאית, או את הפחת היחסי אם הנכס נרכש במחציתה של תקופה. מידע נוסף. 
פיננסיCOUPDAYBSCOUPDAYBS(settlement, maturity, frequency, [day_count_convention])מחשבת את מספר הימים החל מהשובר הראשון או מתשלום הריבית הראשון ועד לסילוק. מידע נוסף
פיננסיCOUPDAYSCOUPDAYS(settlement, maturity, frequency, [day_count_convention])חישוב של מספר הימים בתקופה של השובר או של תשלום הריבית, כולל תאריך הסילוק שצוין. מידע נוסף
פיננסיCOUPDAYSNCCOUPDAYSNC(settlement, maturity, frequency, [day_count_convention]) מחשבת את מספר הימים מתאריך הסילוק ועד לשובר הבא או לתשלום הריבית הבא. מידע נוסף
פיננסיCOUPNCDCOUPNCD(settlement, maturity, frequency, [day_count_convention])מחשבת את תאריך התשלום הבא של השובר או הריבית, אחרי תאריך הסילוק. מידע נוסף
פיננסיCOUPNUMCOUPNUM(settlement, maturity, frequency, [day_count_convention])מחזירה את מספר תשלומי הקופון, או הריבית, שבין תאריך היישוב לבין מועד החלות של ההשקעה. מידע נוסף
פיננסיCOUPPCDCOUPPCD(settlement, maturity, frequency, [day_count_convention])מחשבת את תאריך התשלום האחרון, של השובר או הריבית, לפני תאריך הסילוק. מידע נוסף
פיננסיCUMIPMTCUMIPMT(rate, number_of_periods, present_value, first_period, last_period, end_or_beginning)מחזירה את הריבית המצטברת בטווח של תקופות תשלום עבור השקעה המבוססת על תשלומים תקופתיים בסכום קבוע וריבית קבועה.מידע נוסף
פיננסיCUMPRINCCUMPRINC(rate, number_of_periods, present_value, first_period, last_period, end_or_beginning)מחזירה את החזר הקרן המצטבר בטווח של תקופות תשלום, עבור השקעה המבוססת על תשלומים תקופתיים בסכום קבוע וריבית קבועה. מידע נוסף
פיננסיDBDB(cost, salvage, life, period, [month])מחשבת את הפחת של נכס עבור התקופה שצוינה, לפי שיטת החישוב של יתרה פוחתת. מידע נוסף
פיננסיDDBDDB(cost, salvage, life, period, [factor])מחשבת את הפחת של נכס עבור התקופה המצוינת לפי שיטת היתרה הפוחתת הכפולה. מידע נוסף
פיננסיDISCDISC(settlement, maturity, price, redemption, [day_count_convention])מחשבת את ריבית הניכיון על נייר ערך בהתבסס על מחירו. מידע נוסף
פיננסיDOLLARDEDOLLARDE(fractional_price, unit)ממירה הצעת מחיר המבוטאת כשבר עשרוני לערך עשרוני. מידע נוסף
פיננסיתDOLLARFRDOLLARFR(decimal_price, unit)ממירה הצעת מחיר המבוטאת כערך עשרוני - לשבר עשרוני. מידע נוסף
פיננסיDURATIONDURATION(settlement, maturity, rate, yield, frequency, [day_count_convention]) . מחשבת את מספר התקופות המצטברות הנחוצות כדי שהשקעה בעלת ערך נוכחי נתון, העולה בריבית נתונה, תגיע לערך יעד. מידע נוסף
פיננסיEFFECTEFFECT(nominal_rate, periods_per_year)מחשבת את הריבית האפקטיבית השנתית בהינתן הריבית הנומינלית ומספר התקופות המצטברות בשנה. מידע נוסף
פיננסיFVFV(rate, number_of_periods, payment_amount, [present_value], [end_or_beginning]) מחשבת את הערך העתידי של השקעת אנונה המבוססת על תשלומים תקופתיים בסכום קבוע ובריבית קבועה. מידע נוסף
פיננסיתFVSCHEDULEFVSCHEDULE(principal, rate_schedule)מחשבת את הערך העתידי של הקרן על בסיס סדרה נתונה של שיעורי ריבית שעשויים להשתנות. מידע נוסף
פיננסיINTRATEINTRATE(buy_date, sell_date, buy_price, sell_price, [day_count_convention]) מחזירה את הריבית האפקטיבית שמתקבלת כאשר השקעה נרכשת במחיר אחד ונמכרת במחיר שני ללא ריבית או דיווידנדים המתקבלים מההשקעה עצמה. מידע נוסף
פיננסי‏IPMT‏‎IPMT(rate, period, number_of_periods, present_value, [future_value], [end_or_beginning])‎ מחזירה את תשלום הריבית של השקעה המבוססת על תשלומים תקופתיים בסכום קבוע ובריבית קבועה. מידע נוסף
פיננסי‏IRR‏‎IRR(cashflow_amounts, [rate_guess])‎ מחשבת את שיעור התשואה הפנימי על השקעה על בסיס סדרה של תזרימי מזומנים תקופתיים. מידע נוסף
פיננסיISPMTISPMT(rate, period, number_of_periods, present_value)תשלום ריבית (Interest payment). מחשבת את הריבית המשולמת במהלך תקופה מסוימת של השקעה. מידע נוסף.
פיננסיMDURATIONMDURATION(settlement, maturity, rate, yield, frequency, [day_count_convention])מחשבת את משך Macaulay המתוקן של נייר ערך שמשלם ריבית תקופתית, כגון אגרת חוב של משרד האוצר של ארה"ב, על בסיס תשואה צפויה. מידע נוסף
פיננסיMIRRMIRR(cashflow_amounts, financing_rate, reinvestment_return_rate)מחשבת את שיעור התשואה הפנימי המתוקן על השקעה המבוססת על סדרת תזרימי מזומנים תקופתיים ואת ההפרש בין הריבית המשולמת על המימון לבין ההחזר על ההכנסה המושקעת מחדש. מידע נוסף
פיננסיNOMINALNOMINAL(effective_rate, periods_per_year)מחשבת את הריבית הנומינלית השנתית, בהינתן הריבית האפקטיבית ומספר תקופות החישוב המצטברות לשנה. מידע נוסף
פיננסיNPERNPER(rate, payment_amount, present_value, [future_value], [end_or_beginning]) מחשבת את מספר תקופות התשלום עבור השקעה המבוססת על תשלומים תקופתיים בסכום קבוע וריבית קבועה. מידע נוסף
FinancialNPVNPV(discount, cashflow1, [cashflow2, ...]) מחזירה את ערך הנטו הנוכחי של השקעה בהתבסס על תזרימי מזומנים תקופתיים וריבית ניכיון. מידע נוסף
פיננסיPDURATIONPDURATION(rate, present_valuepresent_value, future_valuefuture_value)מחזירה את מספר התקופות שדרושות להשקעה כדי להגיע לערך מסוים בהינתן שיעור מסוים. למידע נוסף.
פיננסיPMTPMT(rate, number_of_periods, present_value, [future_value], [end_or_beginning]) מחשבת את התשלום התקופתי עבור השקעת אנונה המבוססת על תשלומים תקופתיים בסכום קבוע ובריבית קבועה. מידע נוסף
פיננסיPPMTPPMT(rate, period, number_of_periods, present_value, [future_value], [end_or_beginning]) מחשבת את סכום הקרן על השקעה המבוססת על תשלומים תקופתיים בסכום קבוע וריבית קבועה. מידע נוסף
פיננסיPRICEPRICE(settlement, maturity, rate, yield, redemption, frequency, [day_count_convention])מחשבת את מחירו של נייר ערך הנושא ריבית תקופתית, כדוגמת איגרת חוב של משרד האוצר של ארה"ב, בהתבסס על התשואה הצפויה. מידע נוסף
פיננסיPRICEDISCPRICEDISC(settlement, maturity, discount, redemption, [day_count_convention])מחשבת את המחיר של נייר ערך בניכיון (ללא ריבית), לפי התשואה הצפויה. מידע נוסף
פיננסיPRICEMATPRICEMAT(settlement, maturity, issue, rate, yield, [day_count_convention]) מחשבת את המחיר של נייר ערך שמשלם ריבית במועד החלות, על בסיס התשואה הצפויה. מידע נוסף
פיננסיPVPV(rate, number_of_periods, payment_amount, [future_value], [end_or_beginning]) מחשבת את הערך הנוכחי של השקעת אנונה המבוססת על תשלומים תקופתיים קבועים וריבית קבועה. מידע נוסף
פיננסיRATERATE(number_of_periods, payment_per_period, present_value, [future_value], [end_or_beginning], [rate_guess])מחשבת את שיעור הריבית של השקעת אנונה, בהתבסס על תשלומים תקופתיים בסכום קבוע ובהנחה שהריבית קבועה. מידע נוסף
פיננסיRECEIVEDRECEIVED(settlement, maturity, investment, discount, [day_count_convention]) חישוב הסכום שהתקבל במועד החלות של השקעה בניירות ערך בעלי ריבית קבועה שנרכשו בתאריך נתון. מידע נוסף
פיננסיRRIRRI(number_of_periods, present_value, future_value)מחזירה את שיעור הריבית הנדרש כדי שהשקעה תגיע לערך מסוים בתוך מספר נתון של תקופות. למידע נוסף.
פיננסיSLNSLN(cost, salvage, life)מחזירה את הפחת של נכס לאורך תקופה אחת לפי שיטת הקו הישר. מידע נוסף
פיננסיSYDSYD(cost, salvage, life, period)מחזירה את הפחת של הנכס לתקופה נתונה לפי השיטה של סיכום ספרות השנים. מידע נוסף
פיננסיTBILLEQTBILLEQ(settlement, maturity, discount)מחזירה את שווה הערך לשיעור התשואה השנתי של אגרת חוב (Treasury bill) של משרד האוצר של ארה"ב על בסיס ריבית הניכיון. מידע נוסף
פיננסיTBILLPRICETBILLPRICE(settlement, maturity, discount)מחשבת את המחיר של אגרת חוב של משרד האוצר של ארה"ב (USTreasury), על בסיס ריבית הניכיון. מידע נוסף
פיננסיTBILLYIELDTBILLYIELD(settlement, maturity, price)מחזירה את התשואה של אגרת חוב של משרד האוצר של ארה"ב (Treasury Bill) על בסיס מחיר. מידע נוסף
פיננסיVDBVDB(cost, salvage, life, start_period, end_period, [factor], [no_switch])מחזירה את ערך הפחת של נכס לתקופה מסוימת (או תקופה חלקית). למידע נוסף.
פיננסיXIRRXIRR(cashflow_amounts, cashflow_dates, [rate_guess]) מחשבת את שיעור התשואה הפנימי של השקעה המבוססת על סדרה נתונה של תזרימי מזומנים במרווחים שעשויים להיות משתנים. מידע נוסף
פיננסיXNPVXNPV(discount, cashflow_amounts, cashflow_dates)מחזירה את ערך הנטו הנוכחי של השקעה, המבוססת על סדרה נתונה של תזרימי מזומנים במרווחים שעשויים להשתנות ועל ריבית ניכיון. מידע נוסף
פיננסיYIELDYIELD(settlement, maturity, rate, price, redemption, frequency, [day_count_convention])מחשבת את התשואה השנתית של נייר ערך הנושא ריבית תקופתית, כגון אגרת חוב של משרד האוצר של ארה"ב (Treasury Bond), על בסיס המחיר. מידע נוסף
פיננסיYIELDDISCYIELDDISC(settlement, maturity, price, redemption, [day_count_convention]) מחשבת את המחיר של נייר ערך בניכיון (לא נושא ריבית) על בסיס המחיר. מידע נוסף
פיננסיYIELDMATYIELDMAT(settlement, maturity, issue, rate, price, [day_count_convention])מחשבת על בסיס המחיר את התשואה השנתית של נייר ערך שמשלם ריבית במועד החלות. מידע נוסף
GoogleARRAYFORMULAARRAYFORMULA(array_formula) מאפשרת תצוגה של ערכים המוחזרים מנוסחת מערך לתוך מספר שורות ו/או עמודות וגם את השימוש במערכים בפונקציות שאינן מקבלות מערכים. מידע נוסף
GoogleDETECTLANGUAGEDETECTLANGUAGE(text_or_range) מזהה את השפה שבה כתוב הטקסט בטווח שצוין. מידע נוסף
‏Google‏GOOGLEFINANCEGOOGLEFINANCE(ticker, [attribute], [start_date], [end_date|num_days], [interval]) מחזירה פרטים נוכחיים או היסטוריים על ניירות ערך מ-Google Finance. מידע נוסף
GoogleGOOGLETRANSLATEGOOGLETRANSLATE(text, [source_language], [target_language]) מתרגמת טקסט משפה אחת לאחרת מידע נוסף
Google‏IMAGEIMAGE(url, [mode], [height], [width]) מכניסה תמונה לתוך תא. מידע נוסף
GoogleQUERYQUERY(data, query, [headers]) מריצה שאילתה ב'שפת השאילתות של Google Visualization API' על הנתונים.מידע נוסף
GoogleSPARKLINESPARKLINE(data, [options]) יוצרת תרשים זעיר המוכל בתוך תא בודד. מידע נוסף
מידעERROR.TYPEERROR.TYPE(reference)מחזירה מספר התואם לערך השגיאה בתא אחר. מידע נוסף
מידעISBLANKISBLANK(value) בודקת אם התא שמפנים אליו הוא ריק. מידע נוסף
מידעISDATEISDATE(value)מחזירה תשובה אם ערך נתון הוא תאריך. מידע נוסף. 
מידעISEMAILISEMAIL(value)בודקת אם ערך נתון הוא כתובת אימייל חוקית. מידע נוסף
מידעISERRISERR(value)בודקת אם ערך נתון הוא שגיאה שאינה '#N/A' . מידע נוסף
מידע‏ISERROR‏‎ISERROR(value)‎ בודקת אם ערך נתון הוא שגיאה. מידע נוסף
מידעISFORMULAISFORMULA(cell)בודקת אם בתא שמוזכר קיימת נוסחה. מידע נוסף
מידע‏ISLOGICAL‏‎ISLOGICAL(value)‎ בודקת אם ערך הוא 'TRUE' או 'FALSE'. מידע נוסף
מידעISNAISNA(value) בודקת אם ערך הוא השגיאה ‎`#N/A`‎. מידע נוסף
מידעISNONTEXTISNONTEXT(value)בודקת אם ערך אינו טקסט. מידע נוסף
מידעISNUMBERISNUMBER(value) בודקת אם ערך הוא מספר. מידע נוסף
מידעISREFISREF(value)בודקת אם ערך מסוים הוא הפניה חוקית לתא. מידע נוסף
מידעISTEXTISTEXT(value) בודקת אם ערך מסוים הוא טקסט. מידע נוסף
מידעNN(value) מחזירה את הארגומנט הנתון - כמספר. מידע נוסף
מידעNANA() מחזירה את השגיאה 'הערך אינו זמין', `#N/A`. מידע נוסף
מידעTYPETYPE(value) מחזירה מספר המייצג את סוג הנתונים שמוצבים בפונקציה. מידע נוסף
מידעCELLCELL(info_type, reference) מחזירה את המידע המבוקש לגבי התא שצוין. מידע נוסף
לוגי‏AND‏‎AND(logical_expression1, [logical_expression2, ...])‎ מחזירה TRUE אם כל הארגומנטים הנתונים נכונים מבחינה לוגית ו-FALSE אם ארגומנט כלשהו אינו נכון מבחינה לוגית. מידע נוסף
לוגיFALSEFALSE() מחזירה את הערך הלוגי 'FALSE'. מידע נוסף
לוגיIFIF(logical_expression, value_if_true, value_if_false) מחזירה ערך אחד אם הביטוי הלוגי הנתון הוא 'TRUE' וערך אחר אם הביטוי הלוגי הוא 'FALSE'. מידע נוסף
לוגיIFERRORIFERROR(value, [value_if_error]) מחזירה את הארגומנט הראשון אם אינו ערך שגיאה. אחרת, מחזירה את הארגומנט השני אם נוכח או מקום ריק אם לא נוכח ארגומנט שני. מידע נוסף
לוגיIFNAIFNA(value, value_if_na)מעריכה ערך נתון. אם הערך הנתון הוא שגיאה מסוג ‎#N/A, מחזירה את הערך המבוקש. למידע נוסף.
לוגיIFSIFS(condition1, value1, [condition2, value2], …) בודקת מספר תנאים ומחזירה ערך שמתאים לתנאי הראשון שמתקיים. מידע נוסף.
לוגיLAMBDA‏LAMBDA(name, formula_expression)‎ הפונקציה יוצרת ומחזירה פונקציה מותאמת אישית עם קבוצת שמות ו-formula_expression [ביטוי נוסחה] שמשתמש בשמות. כדי לחשב את ה-formula_expression, אפשר לקרוא לפונקציה שהוחזרה עם אותה כמות ערכים כמו זו שמוצהרת ב-name. למידע נוסף
לוגיתNOTNOT(logical_expression) מחזירה את הערך ההפוך לערך לוגי - ‏'(NOT(TRUE' מחזיר ‏'FALSE'‏ ; ‏'(NOT(FALSE'‏ מחזיר ‏'TRUE'‏. מידע נוסף
לוגיOROR(logical_expression1, [logical_expression2, ...]) מחזירה 'TRUE' אם לפחות אחד מהארגומנטים נכון (מבחינה לוגית) ו-'FALSE' אם אף אחד מהארגומנטים אינו נכון. מידע נוסף
לוגיSWITCHSWITCH(expression, case1, value1, [default or case2, value2], …) בודקת ביטוי כנגד רשימה של מקרים, ומחזירה את הערך של המקרה הראשון שנמצא תואם את הביטוי, ביחד עם ערך ברירת מחדל אופציונלי עבור המקרים שלא נמצאו תואמים. מידע נוסף
לוגיTRUETRUE() מחזירה את הערך הלוגי 'TRUE'. מידע נוסף
לוגי‏XOR‏‎XOR(logical_expression1, [logical_expression2, ...])‎ הפונקציה XOR מבצעת פעולת 'או בררני' של 2 מספרים ומחזירה 1 אם המספרים שונים, ואם לא - 0. למידע נוסף.
חיפוש נתוניםCOLUMNCOLUMN([cell_reference]) מחזירה את מספר העמודה של תא נתון, כאשר 'A=1'. מידע נוסף
חיפוש נתוניםADDRESSADDRESS(row, column, [absolute_relative_mode], [use_a1_notation], [sheet]) מחזיר הפנייה לתא כמחרוזת. מידע נוסף
חיפוש מידעCHOOSECHOOSE(index, choice1, [choice2, ...]) מחזירה רכיב מתוך רשימת אפשרויות על בסיס האינדקס. מידע נוסף
חיפוש נתוניםCOLUMNSCOLUMNS(range) מחזירה את מספר העמודות במערך או בטווח נתון. מידע נוסף
חיפוש נתוניםFORMULATEXTFORMULATEXT(cell)מחזירה את הנוסחה כמחרוזת טקסט. למידע נוסף.
חיפוש מידעGETPIVOTDATAGETPIVOTDATA(value_name, any_pivot_table_cell, [original_column, ...], [pivot_item, ...]חילוץ ערך מצטבר מטבלת צירים שתואמת את כותרות העמודות והשורות שצוינו. מידע נוסף
חיפוש נתוניםHLOOKUPHLOOKUP(search_key, range, index, [is_sorted]) חיפוש נתונים אופקי. מחפשת מפתח מסוים בשורה הראשונה של טווח נתון, יורדת בעמודה שבה נמצא המפתח עד לשורה המבוקשת ומחזירה את הערך שנמצא שם בתא. מידע נוסף
חיפוש נתוניםINDEXINDEX(reference, [row], [column]) מחזירה את תוכן התא לפי ההיסט של השורה והעמודה. מידע נוסף
חיפוש נתוניםINDIRECTINDIRECT(cell_reference_as_string, [is_A1_notation]) מחזירה הפניה לתא, שמצויינת במחרוזת. מידע נוסף
חיפוש מידעLOOKUPLOOKUP(search_key, search_range|search_result_array, [result_range]) מחפשת מפתח בשורה או בעמודה, ומחזירה את הערך של התא בטווח התוצאות שנמצא באותו מיקום כמו שורת החיפוש או עמודת החיפוש. מידע נוסף
חיפוש נתוניםMATCHMATCH(search_key, range, [search_type]) מחזירה את המיקום היחסי בטווח, של פריט התואם לערך שצוין. מידע נוסף
חיפוש מידעOFFSETOFFSET(cell_reference, offset_rows, offset_columns, [height], [width]) מחזירה הפניה לטווח שנמצא בסטיה של מספר נתון של שורות ועמודות מההפניה לתא המוצא. מידע נוסף
חיפוש נתוניםROWROW([cell_reference]) מחזירה את מספר השורה של תא נתון. מידע נוסף
חיפוש מידע‏ROWS‏‎‎ROWS(range)‎ מחזירה את מספר השורות במערך או טווח שצוין. מידע נוסף
חיפוש נתוניםVLOOKUPVLOOKUP(search_key, range, index, [is_sorted]) חיפוש מידע אנכי. מחפשת מפתח בעמודה הראשונה של הטווח ומחזירה את ערך התא המבוקש בשורה שנמצאה. מידע נוסף
חיפוש נתוניםXLOOKUP‏XLOOKUP(search_key, lookup_range, result_range, missing_value, [match_mode], [search_mode])‎ הפונקציה מחזירה את הערכים שבטווח התוצאות לפי המצב שבו נמצאה התאמה בטווח החיפוש. אם לא נמצאה התאמה, היא מחזירה את ההתאמה הטובה ביותר. למידע נוסף
מתמטיקהABSABS(value) מחזירה את הערך המוחלט של מספר. מידע נוסף
מתמטיקהACOSACOS(value)מחזירה את היפוך הקוסינוס של ערך, ברדיאנים. מידע נוסף
מתמטיקהACOSHACOSH(value)מחזירה את ההופכי של הקוסינוס ההיפרבולי של מספר. מידע נוסף
מתמטיקהACOTACOT(value)מחזירה את קוטנגנס ההופכי של ערך, ברדיאנים. למידע נוסף.
מתמטיקהACOTHACOTH(value)מחזירה את הקוטנגנס ההיפרפובלי ההופכי של ערך, ברדיאנים. הערך לא יכול להיות בין '1-' לבין '1', כולל. למידע נוסף.
מתמטיקה‏ATANH‏‎ATANH(value)‎מחזירה את היפוך הטנגס ההיפרבולי של מספר. מידע נוסף
מתמטיקה‏ASIN‏‎ASIN(value)‎מחזירה היפוך הסינוס של ערך, ברדיאנים. מידע נוסף
מתמטיקה‏ASINH‏‎ASINH(value)‎מחזירה את היפוך הסינוס ההיפרבולי של מספר. מידע נוסף
מתמטיקהATANATAN(value)מחזירה את היפוך הטנגנס של ערך, ברדיאנים. מידע נוסף
מתמטיתATAN2ATAN2(x, y)מחזירה ברדיאנים את הזווית בין ציר ה-x לבין קטע קו מראשית הצירים (0,0) ועד צמד קואורדינטות נתונות (x,y). מידע נוסף
מתמטיקהBASEBASE(value, base, [min_length])ממירה מספר לייצוג טקסטואלי בבסיס אחר, לדוגמה, בסיס 2 לערך בינארי. למידע נוסף.
מתמטיקהCEILINGCEILING(value, [factor]) מעגלת מספר כלפי מעלה לכפולה השלמה הקרובה ביותר של המובהקות שצוינה. מידע נוסף
מתמטיקהCEILING.MATHCEILING.MATH(number, [significance], [mode])מעגלת מספר כלפי מעלה לכפולה השלמה הקרובה ביותר של המובהקות שצוינה. מספרים שליליים מעוגלים לכיוון האפס או לכיוון השני, בהתאם למצב שמוגדר. מידע נוסף. 
מתמטיקהCEILINGCEILING(value, [factor]) מעגלת מספר כלפי מעלה לכפולה השלמה הקרובה ביותר של המובהקות שצוינה. בין שהמספר חיובי ובין שהוא שלילי, העיגול יתבצע כלפי מעלה. מידע נוסף. 
מתמטיקהCOMBINCOMBIN(n, k) מחזירה את מספר הדרכים שבהן ניתן לבחור מספר אובייקטים מתוך אוסף אובייקטים בגודל נתון. מידע נוסף
מתמטיקהCOMBINACOMBINA(n, k)מחזירה את מספר הדרכים שבהן ניתן לבחור מספר אובייקטים מתוך אוסף אובייקטים בגודל נתון, כולל דרכים לבחירת אותו אובייקט מספר רב של פעמים. למידע נוסף.
מתמטיקהCOSCOS(angle)מחזירה את הקוסינוס של זווית הנתונה ברדיאנים. מידע נוסף
מתמטיקהCOSHCOSH(value)מחזירה את הקוסינוס ההיפרבולי של מספר ממשי. מידע נוסף
מתמטיקהCOTCOT(angle)מחזירה את הקוטנגנס של זווית המבוטאת ברדיאנים. למידע נוסף.
מתמטית COTHCOTH(value) מחזירה את הקוטנגנס ההיפרבולי של מספר ממשי כלשהו. למידע נוסף.
מתמטיקהCOUNTBLANKCOUNTBLANK(range) מחזירה את מספר התאים הריקים בטווח נתון. מידע נוסף
מתמטיקהCOUNTIFCOUNTIF(range, criterion) מחזירה ספירה מותנית בטווח. מידע נוסף
מתמטיקה‏COUNTIFS‏‎COUNTIFS(criteria_range1, criterion1, [criteria_range2, criterion2, ...])‎ מחזירה את הספירה של טווח בהתאם לקריטריונים מרובים. למידע נוסף
מתמטיקהCOUNTUNIQUECOUNTUNIQUE(value1, [value2, ...]) מונה את מספר הערכים הייחודיים ברשימה של ערכים וטווחים נתונים. מידע נוסף
מתמטיקה‏CSC‏‎CSC(angle)‎מחזירה את הקוסקאנס של זווית הנתונה ברדיאנים. למידע נוסף.
מתמטיתCSCHCSCH(value)מחזירה את ערך הקוסקאנס ההיפרבולי של מספר ממשי כלשהו. למידע נוסף.
מתמטיקהDECIMALDECIMAL(value, base)ממירה ייצוג טקסטואלי של מספר בבסיס כלשהו לבסיס 10 (עשרוני). למידע נוסף.
מתמטיקהDEGREESDEGREES(angle) ממירה ערך זווית ברדיאנים למעלות. מידע נוסף
מתמטיקהERFCERFC(z)מחזירה את פונקציית השגיאה המשלימה (Gauss) של ערך נתון. מידע נוסף
מתמטיקהERFC.PRECISEERFC.PRECISE(z) ראו ERFC
מתמטיקהEVENEVEN(value)מעגלת מספר כלפי מעלה למספר השלם הזוגי הקרוב ביותר. מידע נוסף
מתמטיקהEXPEXP(exponent)מחזירה את מספר אוילר, e (‏‏‏ 2.718~) בחזקה. מידע נוסף
מתמטיקה‏FACT‏‎‎‎FACT(value)‎מחזירה את העצרת של מספר. מידע נוסף
מתמטיקהFACTDOUBLEFACTDOUBLE(value)מחזירה את 'העצרת הכפולה' של מספר. מידע נוסף
מתמטיקהFLOORFLOOR(value, [factor]) מעגלת מספר כלפי מטה אל הכפולה השלמה הקרובה ביותר של מובהקות נתונה. מידע נוסף
מתמטיקהFLOOR.MATHFLOOR.MATH(number, [significance], [mode])מעגלת מספר כלפי מטה לכפולה השלמה הקרובה ביותר למובהקות שצוינה. מספרים שליליים מעוגלים לכיוון האפס או לכיוון השני בהתאם למצב שמוגדר. מידע נוסף. 
מתמטיקהFLOOR.PRECISEFLOOR.PRECISE(number, [significance])הפונקציה FLOOR.PRECISE מעגלת מספר כלפי מטה למספר השלם הקרוב ביותר או לכפולה הקרובה ביותר של מובהקות שצוינה. למידע נוסף.
מתמטיקהGAMMALNGAMMALN(value)מחזירה את הלוגריתם של פונקציית גאמה נתונה, בסיס e (מספר אוילר). מידע נוסף
מתמטיקהGAMMALN.PRECISEGAMMALN.PRECISE(value) ראו GAMMALN
מתמטיקהGCDGCD(value1, value2)מחזירה את המחלק המשותף הגדול ביותר של מספר שלם אחד או יותר. מידע נוסף
מתמטיקהIMLNIMLN(complex_value)מחזירה את הלוגריתם של מספר מרוכב, בסיס e (מספר אוילר). מידע נוסף
מתמטיקהIMPOWERIMPOWER(complex_base, exponent)מחזירה מספר מרוכב המועלה בחזקה. מידע נוסף
מתמטיקהIMSQRTIMSQRT(complex_number)מחזירה את השורש הריבועי של מספר מרוכב. מידע נוסף
מתמטיתINTINT(value) מעגלת מספר נתון אל המספר השלם הקרוב אליו ביותר שנמוך ממנו או שווה לו. מידע נוסף
מתמטיקהISEVENISEVEN(value)בודקת אם ערך נתון הוא זוגי. מידע נוסף
מתמטיקהISO.CEILINGISO.CEILING(number, [significance]) ראו CEILING.PRECISE
מתמטיתISODDISODD(value)בודקת אם הערך הנתון הוא אי-זוגי. מידע נוסף
מתמטיקהLCMLCM(value1, value2)מחזירה את הכפולה המשותפת הקטנה ביותר של מספר שלם אחד או יותר. מידע נוסף
מתמטיקהLNLN(value)מחזירה את הלוגריתם של מספר לפי בסיס e ("קבוע אוילר"). מידע נוסף
מתמטיקהLOGLOG(value, base) מחזירה את הלוגריתם של מספר בבסיס נתון. מידע נוסף
מתמטיתLOG10LOG10(value)מחזירה את הלוגריתם של מספר לפי בסיס 10. מידע נוסף
מתמטיקהMODMOD(dividend, divisor) מחזירה את התוצאה של האופרטור מודולו, השארית לאחר פעולת חילוק. מידע נוסף
מתמטיתMROUNDMROUND(value, factor) מעגלת מספר אחד לכפולה השלמה הקרובה ביותר של מספר אחר. מידע נוסף
מתמטיקהMULTINOMIALMULTINOMIAL(value1, value2)מחזירה את העצרת של סכום הערכים חלקי המכפלה של עצרות הערכים. מידע נוסף
מתמטיMUNITMUNIT(dimension)מחזירה מטריצת יחידה בגודל מימד x מימד. למידע נוסף.
מתמטיקהODDODD(value)מעגלת מספר למעלה למספר השלם האי-זוגי הקרוב ביותר. מידע נוסף
מתמטיקהPIPI()מחזירה את ערך פאי בדיוק של 14 מקומות עשרוניים. מידע נוסף
מתמטיקהPOWERPOWER(base, exponent) מחזירה מספר שהועלה בחזקה. מידע נוסף
מתמטיקהPRODUCTPRODUCT(factor1, [factor2, ...]) מחזירה תוצאת כפל של סדרת מספרים. מידע נוסף
מתמטיקהQUOTIENTQUOTIENT(dividend, divisor) מחזירה מספר אחד מחולק באחר.מידע נוסף
מתמטית‏RADIANS‏‎RADIANS(angle)‎מבצעת המרה של ערך של זווית במעלות לרדיאנים. מידע נוסף
מתמטיקה‏RAND‏‎RAND()‎ מחזירה מספר אקראי בין 0 (כולל) ל-1 (לא כולל). מידע נוסף
מתמטיקה‏RANDARRAY‏‎RANDARRAY(rows, columns)‎יוצרת מערך של מספרים רנדומליים בין 0 ל-1. למידע נוסף.
מתמטיקהRANDBETWEENRANDBETWEEN(low, high) מחזירה מספר שלם אקראי בין שני ערכים (כולל). מידע נוסף
מתמטיקהROUNDROUND(value, [places]) מחזירה עיגול של מספר למספר מסוים של מקומות עשרוניים בהתאם לכללים התקניים. מידע נוסף
מתמטיקהROUNDDOWNROUNDDOWN(value, [places]) מחזירה עיגול של מספר כלפי מטה למספר מסוים של מקומות עשרוניים, אל המספר החוקי הבא. מידע נוסף
מתמטיקהROUNDUPROUNDUP(value, [places]) מעגלת מספר כלפי מעלה למספר מסוים של מקומות עשרוניים, אל המספר החוקי הבא. מידע נוסף
מתמטיקהSECSEC(angle)מחזירה את הסקאנס של זווית המבוטאת ברדיאנים. למידע נוסף.
מתמטיקהSECHSECH(value)מחזירה את הסקאנס ההיפרבולי של זווית. מידע נוסף
מתמטיקהSEQUENCESEQUENCE(rows, columns, start, step)מחזירה מערך של מספרים עוקבים, למשל 1, 2, 3, 4. למידע נוסף.
מתמטיקה‏SERIESSUM‏‎SERIESSUM(x, n, m, a)‎ בהינתן הפרמטרים x‏,‏ n‏,‏ m ו-a, מחזיקה את סכום סדרת החזקות a1xn + a2x(n+m) + ... + aix‎(n+(i-1)m)‎, כאשר i הוא מספר הרשומות בטווח 'a'. מידע נוסף
מתמטיקהסימןSIGN(value)בהינתן מספר קלט, מחזירה '1-' אם הוא שלילי, '1' אם הוא חיובי ו-'0' אם הוא אפס. מידע נוסף
מתמטיתSINSIN(angle)מחזירה את הסינוס של זווית המבוטאת ברדיאנים. מידע נוסף
מתמטיקהSINHSINH(value)מחזירה את הסינוס ההיפרבולי של מספר ממשי כלשהו. מידע נוסף
מתמטיקהSQRTSQRT(value) מחזירה את השורש הריבועי החיובי של מספר חיובי. מידע נוסף
מתמטיתSQRTPISQRTPI(value)מחזירה את השורש הריבועי החיובי של המכפלה של פאי במספר חיובי נתון. מידע נוסף
מתמטיקהSUBTOTALSUBTOTAL(function_code, range1, [range2, ...]) מחזירה סכום ביניים עבור טווח אנכי של תאים באמצעות פונקציית אגרגציה נתונה. מידע נוסף
מתמטיקהSUMSUM(value1, [value2, ...]) מחזירה את הסכום של סדרת מספרים ו/או תאים. מידע נוסף
מתמטיSUMIFSUMIF(range, criterion, [sum_range]) מחזירה סכום מותנה בטווח. מידע נוסף
מתמטיקהSUMIFSSUMIFS(sum_range, criteria_range1, criterion1, [criteria_range2, criterion2, ...]) מחזירה את הסכום של טווח בהתאם לקריטריונים מרובים. למידע נוסף
מתמטיקהSUMSQSUMSQ(value1, [value2, ...]) מחזירה את סכום הריבועים של סדרת מספרים ו/או תאים. מידע נוסף
מתמטיתTANTAN(angle)מחזירה את הטנגנס של זווית המבוטאת ברדיאנים. מידע נוסף
מתמטיקהTANHTANH(value)מחזירה את הטנגנס ההיפרבולי של מספר ממשי כלשהו. מידע נוסף
מתמטיתTRUNCTRUNC(value, [places]) חותכת מספר למספר הנדרש של ספרות אחרי הנקודה על ידי הסרת הספרות המיותרות. מידע נוסף
פעולת חשבוןADDADD(value1, value2) מחזירה סכום של שני מספרים. שוות ערך לפעולת החשבון `+`. מידע נוסף
פעולת חשבוןCONCATCONCAT(value1, value2) מחזירה את השרשור של שני ערכים. שוות ערך לפעולת החשבון `&`. מידע נוסף
פעולות חשבוןDIVIDEDIVIDE(dividend, divisor) מחזירה מספר אחד מחולק באחר. שוות ערך לפעולת החשבון `/`. מידע נוסף
פעולת חשבוןEQEQ(value1, value2) מחזירה את הערך 'TRUE' אם שני מספרים נתונים הם שווים, אחרת - מחזירה 'FALSE'. שוות ערך לפעולת החשבון '+'. מידע נוסף
אופרטורGTGT(value1, value2) מחזירה את 'TRUE' אם הארגומנט הראשון גדול יותר באופן חד משמעי מהשני. אחרת, מחזירה 'FALSE'. שוות ערך לאופרטור `<`. מידע נוסף
אופרטורGTEGTE(value1, value2) מחזירה TRUE אם הארגומנט הראשון גדול מהשני או שווה לו, ו-FALSE אם לא. שוות ערך לאופרטור `=<`. מידע נוסף
אופרטורLTLT(value1, value2) מחזירה 'TRUE' אם הארגומנט הראשון נמוך באופן חד משמעי מהשני. אחרת, מחזירה 'FALSE'. שוות ערך לאופרטור `>`. מידע נוסף
פעולת חשבוןLTELTE(value1, value2) מחזירה את הערך 'TRUE' אם הארגומנט הראשון קטן יותר מהארגומנט השני או שווה לו. אחרת, מחזירה 'FALSE'. שוות ערך לפעולת החשבון '=>‏'. מידע נוסף
פעולת חשבוןMINUSMINUS(value1, value2) מחזירה את ההפרש בין שני מספרים. שוות ערך לפעולת החשבון `-`. מידע נוסף
אופרטורMULTIPLYMULTIPLY(factor1, factor2)מחזירה את המכפלה של שני מספרים. שוות ערך לאופרטור `*`. מידע נוסף
פעולות חשבוןNENE(value1, value2) מחזירה TRUE אם שני הערכים שצוינו אינם שווים, ו-FALSE אם לא. שוות-ערך לפעולת החשבון `<>`. מידע נוסף
אופרטורPOWPOW(base, exponent) מחזירה את המספר לאחר שהועלה בחזקה. מידע נוסף
פעולות חשבוןUMINUSUMINUS(value) מחזירה מספר עם סימן הפוך. מידע נוסף
פעולת חשבוןUNARY_PERCENTUNARY_PERCENT(percentage) מחזירה ערך המפוענח כאחוז; כלומר, `‎UNARY_PERCENT(100)‎‎` שווה `1`. מידע נוסף
אופרטורUNIQUE‎UNIQUE(range, by_column, exactly_once) מחזירה את השורות הייחודיות מתוך טווח המקור שצוין, ללא כפילויות. השורות מוחזרות לפי הסדר שבו הן מופיעות בטווח המקור. מידע נוסף
אופרטורUPLUSUPLUS(value) מחזירה מספר נתון מבלי לשנותו. מידע נוסף
האופרטורISBETWEENISBETWEEN(value_to_compare, lower_value, upper_value, lower_value_is_inclusive, upper_value_is_inclusive) בודק אם מספר נתון הוא בין שני מספרים אחרים, כולל או לא כולל את המספרים האלו. מידע נוסף
סטטיסטיMODE.MULTMODE.MULT(value1, value2)מחזירה את הערכים השכיחים ביותר במערך נתונים. למידע נוסף.
סטטיסטיAVEDEVAVEDEV(value1, [value2, ...]) מחזירה את ממוצע של סדר הגודל של סטיות הנתונים מהממוצע של מערך נתונים. מידע נוסף
סטטיסטיAVERAGEAVERAGE(value1, [value2, ...]) מחזירה את הערך הממוצע המספרי של מערך נתונים. מתעלמת מטקסט. מידע נוסף
סטטיסטי‏AVERAGE.WEIGHTED‏‎AVERAGE.WEIGHTED(values, weights, [additional values], [additional weights])‎ מוצאת את הממוצע המשוקלל של קבוצת ערכים, בהינתן הערכים והמשקלים התואמים. למידע נוסף.
סטטיסטיAVERAGEAAVERAGEA(value1, [value2, ...]) מחזירה את הערך הנומרי הממוצע של מערך נתונים. מידע נוסף
סטטיסטיAVERAGEIFAVERAGEIF(criteria_range, criterion, [average_range]) מחזירה את הממוצע של טווח בהתאם לקריטריונים. מידע נוסף
סטטיסטיAVERAGEIFSAVERAGEIFS(average_range, criteria_range1, criterion1, [criteria_range2, criterion2, ...]) מחזירה את הממוצע של טווח בהתאם לקריטריונים מרובים. למידע נוסף
סטטיסטי‏BETA.DIST‏‎BETA.DIST(value, alpha, beta, cumulative, lower_bound, upper_bound)‎ראו BETADIST.
סטטיסטיBETA.INVBETA.INV(probability, alpha, beta, lower_bound, upper_bound)מחזירה את הערך של פונקציית ההופכי של התפלגות בטא עבור הסתברות נתונה. מידע נוסף. 
סטטיסטיBETADISTBETADIST(value, alpha, beta, lower_bound, upper_bound)מחזירה את ההסתברות של ערך נתון כפי שהיא מוגדרת בפונקציית התפלגות בטא. למידע נוסף.
סטטיסטי‏BETAINV‏‎BETAINV(probability, alpha, beta, lower_bound, upper_bound)‎מחזירה את הערך של פונקציית ההופכי של התפלגות בטא עבור הסתברות נתונה. מידע נוסף. 
סטטיסטיBINOM.DISTBINOM.DIST(num_successes, num_trials, prob_success, cumulative) ראו BINOMDIST
סטטיסטיBINOM.INVBINOM.INV(num_trials, prob_success, target_prob) ראו CRITBINOM
סטטיסטיקה‏BINOMDIST‏‎BINOMDIST(num_successes, num_trials, prob_success, cumulative)‎ מחזירה את ההסתברות לשליפת מספר נתון של הצלחות (או מספר מקסימלי של הצלחות) במספר נתון של ניסיונות, בהינתן אוכלוסיה בגודל נתון, המכילה מספר נתון של הצלחות, עם החלפות. מידע נוסף
סטטיסטיCHIDISTCHIDIST(x, degrees_freedom) מחשבת את הזנב הימני של התפלגות חי בריבוע, המשמשת לעתים קרובות לבדיקת השערות. מידע נוסף
סטטיסטיCHIINVCHIINV(probability, degrees_freedom) מחשבת את ההופכי של התפלגות חי בריבוע עם זנב ימני. מידע נוסף
סטטיסטיCHISQ.DISTCHISQ.DIST(x, degrees_freedom, cumulative) מחשבת את הזנב השמאלי של התפלגות חי בריבוע, המשמשת לעתים קרובות לבדיקת השערות. מידע נוסף
סטטיסטיCHISQ.DIST.RTCHISQ.DIST.RT(x, degrees_freedom) מחשבת את התפלגות חי בריבוע עם זנב ימני, המשמשת לעתים קרובות לבדיקת השערות. מידע נוסף
סטטיסטיCHISQ.INVCHISQ.INV(probability, degrees_freedom) מחשבת את ההופכי של התפלגות חי בריבוע עם זנב שמאלי. מידע נוסף
סטטיסטיתCHISQ.INV.RTCHISQ.INV.RT(probability, degrees_freedom) מחשבת את ההופכי של התפלגות חי בריבוע עם זנב ימני. מידע נוסף
סטטיסטיCHISQ.TESTCHISQ.TEST(observed_range, expected_range)ראו CHITEST
סטטיסטיתCHITESTCHITEST(observed_range, expected_range) מחזירה את ההסתברות שמתקבלת מביצוע בדיקת חי בריבוע של פירסון בשני טווחי הנתונים. קובעת את הסבירות שהנתונים המוחלטים שנצפו נשייכים להתפלגות צפויה. מידע נוסף
סטטיסטי‏CONFIDENCE‏‎CONFIDENCE(alpha, standard_deviation, pop_size)‎ מחשבת את הרוחב של חצי רווח בר-סמך עבור התפלגות נורמלית. מידע נוסף
סטטיסטיCONFIDENCE.NORMCONFIDENCE.NORM(alpha, standard_deviation, pop_size)להסבר, יש להיכנס לקישור CONFIDENCE.
סטטיסטיCONFIDENCE.TCONFIDENCE.T(alpha, standard_deviation, size)מחשבת את מחצית הרווח בר-סמך המתאים להתפלגות t של סטודנט. למידע נוסף.
סטטיסטיCORRELCORREL(data_y, data_x) מחשבת את r, מקדם המתאם של פירסון עבור מערך נתונים. מידע נוסף
סטטיסטיCOUNT‎COUNT(value1, [value2, ...])‎ מחזירה ספירה של הערכים המספריים במערך נתונים. למידע נוסף
סטטיסטי‏COUNTA‏‎COUNTA(value1, [value2, ...])‎ מחזירה ספירה של מספר הערכים במערך נתונים. למידע נוסף
סטטיסטיCOVARCOVAR(data_y, data_x)מחשבת את השונות המשותפת עבור מערך נתונים. מידע נוסף
סטטיסטיCOVARIANCE.PCOVARIANCE.P(data_y, data_x) ראו COVAR
סטטיסטיCOVARIANCE.SCOVARIANCE.S(data_y, data_x)‏מחשבת את השונות המשותפת במערך נתונים מדגמי. למידע נוסף.
סטטיסטיCRITBINOMCRITBINOM(num_trials, prob_success, target_prob)מחזירה את הערך הקטן ביותר שעבורו ההתפלגות הבינומית המצטברת גדולה מערך הסתברות נתונה או שווה לו. מידע נוסף
סטטיסטיDEVSQDEVSQ(value1, value2)מחשבת את סכום ריבועי הסטיות המבוסס על דגימה. מידע נוסף
סטטיסטיEXPON.DIST‏EXPON.DIST(x, LAMBDA, cumulative)הפונקציה מחזירה את הערך של פונקציית ההתפלגות המעריכית בעלת פונקציית LAMBDA נתונה, בערך שצוין. מידע נוסף
סטטיסטיEXPONDIST‏EXPONDIST(x, LAMBDA, cumulative)מידע נוסף: EXPON.DIST
סטטיסטיF.DISTF.DIST(x, degrees_freedom1, degrees_freedom2, cumulative)מחשבת את התפלגות ההסתברות F עם זנב שמאלי (דרגת גיוון) עבור שתי ערכות נתונים, עם ערך x נתון. נקראת גם התפלגות פישר-סנדקור או התפלגות F של סנדקור. מידע נוסף
סטטיסטיF.DIST.RTF.DIST.RT(x, degrees_freedom1, degrees_freedom2)מחשבת את הזנב הימני של פונקציית התפלגות ההסתברות F (דרגת גיוון) עבור שתי מערכי נתונים, עם ערך x נתון. נקראת גם התפלגות פישר-סנדקור או התפלגות F של סנדקור. מידע נוסף
סטטיסטיF.INVF.INV(probability, degrees_freedom1, degrees_freedom2)מחשבת את ההופכי של הזנב השמאלי של התפלגות ההסתברות F. נקראת גם התפלגות פישר-סנדקור או התפלגות F של סנדקור. מידע נוסף
סטטיסטיF.INV.RTF.INV.RT(probability, degrees_freedom1, degrees_freedom2) מחשבת את ההופכי של התפלגות ההסתברות F עם זנב ימני. נקראת גם התפלגות פישר-סנדקור או התפלגות F של סנדקור. מידע נוסף
סטטיסטיF.TESTF.TEST(range1, range2) ראו FTEST.
סטטיסטיFDISTFDIST(x, degrees_freedom1, degrees_freedom2)מחשבת את הזנב הימני של התפלגות ההסתברות F ( (רמת הגיוון) עבור שני מערכי נתונים וקלט של ערך x נתון. נקראת גם התפלגות פישר-סנדקור או התפלגות F של סנדקור. מידע נוסף
סטטיסטיFINVFINV(probability, degrees_freedom1, degrees_freedom2) מחשבת את ההופכי של התפלגות ההסתברות F עם זנב ימני. נקראת גם התפלגות פישר-סנדקור או התפלגות F של סנדקור. מידע נוסף
סטטיסטיFISHERFISHER(value)מחזירה את טרנספורמציית פישר של ערך נתון. מידע נוסף
סטטיסטיFISHERINVFISHERINV(value)מחזירה את ההופכי של טרנספורמציית פישר עבור ערך נתון. מידע נוסף
סטטיסטיFORECASTFORECAST(x, data_y, data_x) מחשבת את ערך ה-y הצפוי עבור ערך x נתון, על בסיס רגרסיה לינארית של מערך נתונים. מידע נוסף
סטטיסטיFORECAST.LINEARFORECAST.LINEAR(x, data_y, data_x) ראו FORECAST
סטטיסטיFTESTFTEST(range1, range2) מחזירה את ההסתברות לפי מבחן F של שוויון שונויות. קובעת את מידת הסבירות ששני מדגמים הגיעו מאוכלוסיות בעלות אותה שונות. מידע נוסף
סטטיסטיGAMMAGAMMA(number)מחזירה את התוצאה של פונקציית Gamma בערך שצוין. למידע נוסף.
סטטיסטיGAMMA.DISTGAMMA.DIST(x, alpha, beta, cumulative) מחשבת את התפלגות גמא - התפלגות רציפה דו-פרמטרית של הסתברות. מידע נוסף
סטטיסטיGAMMA.INVGAMMA.INV(probability, alpha, beta)מחזירה את הערך של פונקציית ההופכי של התפלגות הגאמה המצטברת עבור ההסתברות והפרמטרים אלפא ובטא שצוינו. למידע נוסף.
סטטיסטיGAMMADISTGAMMADIST(x, alpha, beta, cumulative)מחשבת את התפלגות גמא - התפלגות דו-פרמטרית רציפה של הסתברות.מידע נוסף
סטטיסטיGAMMAINVGAMMAINV(probability, alpha, beta)מחזירה את הערך של פונקציית ההופכי של התפלגות הגאמה המצטברת עבור ההסתברות ופרמטרי האלפא והבטא שצוינו. למידע נוסף.
סטטיסטיGAUSSGAUSS(z)פונקציית גאוס מחזירה את ההסתברות, שערכו של משתנה מקרי שנבדק בהתפלגות נורמלית, יהיה בין הממוצע ו-Z סטיות תקן מעליו או מתחתיו. למידע נוסף.
סטטסיטיGEOMEANGEOMEAN(value1, value2)מחשבת את הממוצע הגיאומטרי של מערך נתונים. מידע נוסף
סטטיסטיHARMEANHARMEAN(value1, value2)מחשבת את הממוצע ההרמוני של מערך נתונים. מידע נוסף
סטטיסטיHYPGEOM.DISTHYPGEOM.DIST(num_successes, num_draws, successes_in_pop, pop_size) ראו HYPGEOMDIST
סטטיסטיHYPGEOMDISTHYPGEOMDIST(num_successes, num_draws, successes_in_pop, pop_size) מחזירה את ההסתברות למספר מסוים של הצלחות מתוך מספר מסוים של ניסיונות, בהינתן גודל מסוים של אוכלוסיה המכילה מספר מסוים של הצלחות, ללא החלפות. מידע נוסף
סטטיסטיINTERCEPTINTERCEPT(data_y, data_x)מחזירה את ערך ה-y שבו קו הנוצר מרגרסיה לינארית של מערך נתונים יחתוך את ציר ה-y ‏(x=0) מידע נוסף
סטטיסטיKURTKURT(value1, value2)מחזירה את הגבנוניות (kurtosis) של מערך נתונים - מדד שמתאר את הצורה ובפרט את רמת החידודיות (peakedness) של מערך הנתונים. מידע נוסף
סטטיסטיLARGELARGE(data, n) מחזירה את הרכיב ה-n-י הגדול ביותר ממערך נתונים, כאשר n מוגדר על ידי המשתמש. מידע נוסף
סטטיסטיLOGINVLOGINV(x, mean, standard_deviation)מחזירה את ערך ההופכי של ההתפלגות הלוג-נורמלית המצטברת בעלת הממוצע וסטיית התקן הנתונים - בערך שצוין. מידע נוסף
סטטיסטיLOGNORM.DISTLOGNORM.DIST(x, mean, standard_deviation)ראו LOGNORMDIST
סטטיסטיLOGNORM.INVLOGNORM.INV(x, mean, standard_deviation)ראו LOGINV
סטטיסטיLOGNORMDISTLOGNORMDIST(x, mean, standard_deviation)מחזירה את הערך של ההתפלגות הלוג-נורמלית המצטברת בעלת הממוצע וסטיית התקן הנתונים - בערך שצוין. מידע נוסף
סטטיסטיתlMAXMAX(value1, [value2, ...]) מחזירה את הערך המקסימלי במערך נתונים מספרי. מידע נוסף
סטטיסטיMAXAMAXA(value1, value2)מחזירה את הערך המספרי הגדול ביותר מתוך מערך נתונים. מידע נוסף
סטטיסטיMAXIFSMAXIFS(range, criteria_range1, criterion1, [criteria_range2, criterion2], …) מחזירה את הערך המקסימלי בטווח של תאים תוך סינונם לפי קבוצת קריטריונים. מידע נוסף.
סטטיסטיMEDIANMEDIAN(value1, [value2, ...]) מחזירה את ערך החציון במערך נתונים מספרי. מידע נוסף
סטטיסטיMINMIN(value1, [value2, ...]) מחזירה את הערך המינימלי במערך נתונים מספרי. מידע נוסף
סטטיסטיMINAMINA(value1, value2)מחזירה את הערך המספרי הקטן ביותר מתוך מערך נתונים. מידע נוסף
סטטיסטיMINIFSMINIFS(range, criteria_range1, criterion1, [criteria_range2, criterion2], …) מחזירה את הערך המינימלי בטווח של תאים לאחר סינונם לפי קבוצת קריטריונים. מידע נוסף.
סטטיסטיMODEMODE(value1, [value2, ...]) מחזירה את הערך השכיח ביותר במערך נתונים. מידע נוסף
סטטיסטיMODE.SNGLMODE.SNGL(value1, [value2, ...]) ראו MODE 
סטטיסטיNEGBINOM.DISTNEGBINOM.DIST(num_failures, num_successes, prob_success) ראו NEGBINOMDIST
סטטיסטיתNEGBINOMDISTNEGBINOMDIST(num_failures, num_successes, prob_success)מחשבת את ההסתברות לשלוף מספר מסוים של כשלונות לפני מספר מסוים של הצלחות, בהינתן ההסתברות להצלחה בניסיונות בלתי-תלויים. מידע נוסף
סטטיסטיNORM.DISTNORM.DIST(x, mean, standard_deviation, cumulative) ראו NORMDIST
סטטיסטיNORM.INVNORM.INV(x, mean, standard_deviation) ראו NORMINV
סטטיסטיNORM.S.DISTNORM.S.DIST(x) ראו NORMSDIST
סטטיסטיNORM.S.INVNORM.S.INV(x)ראו NORMSINV
סטטיסטיNORMDISTNORMDIST(x, mean, standard_deviation, מחזירה את הערך שנותנת פונקציית ההתפלגות הנורמלית (או פונקציית ההתפלגת הנורמלית המצטברת) עבור ערך x, ממוצע וסטיית תקן מסוימים. מידע נוסף
סטטיסטיNORMINVNORMINV(x, mean, standard_deviation)מחזירה את הערך של פונקציית ההופכי של ההתפלגות הנורמלית, עבור ערך, ממוצע וסטיית תקן נתונים. מידע נוסף
סטטיסטיNORMSDISTNORMSDIST(x)מחזירה את הערך של פונקציית ההתפלגות הנורמלית הסטנדרטית המצטברת עבור הערך שצוין. מידע נוסף
סטטיסטיNORMSINVNORMSINV(x)מחזירה את הערך של פונקציית ההופכי של ההתפלגות הנורמלית הסטנדרטית עבור ערך נתון. מידע נוסף
סטטיסטי‏PEARSON‏‎PEARSON(data_y, data_x)‎מחשבת את r, מקדם המתאם של פירסון עבור מערך נתונים. מידע נוסף
סטטיסטיPERCENTILEPERCENTILE(data, percentile) מחזירה את הערך שנופל באחוזון מסוים במערך נתונים. מידע נוסף
סטטיסטיPERCENTILE.EXCPERCENTILE.EXC(data, percentile)מחזירה את הערך באחוזון נתון של מערך נתונים, מלבד ב-0 ו-1. למידע נוסף.
סטטיסטיPERCENTILE.INCPERCENTILE.INC(data, percentile) ראו PERCENTILE
סטטיסטי‏PERCENTRANK‏‎PERCENTRANK(data, value, [significant_digits])‎ מחזירה את האחוזון של ערך שצוין במערך נתונים. מידע נוסף
סטטיסטיPERCENTRANK.EXCPERCENTRANK.EXC(data, value, [significant_digits]) מחזירה את דירוג האחוז (מאון) מ-0 עד 1, לא כולל, של ערך שצוין במערך נתונים. מידע נוסף
סטטיסטיתPERCENTRANK.INCPERCENTRANK.INC(data, value, [significant_digits]) מחזירה את דירוג האחוז (אחוזון) מ-0 עד 1 כולל, של ערך נתון מתוך מערך נתונים. מידע נוסף
סטטיסטיPERMUTATIONAPERMUTATIONA(number, number_chosen)מחזירה את מספר החלופות לבחירת קבוצה של עצמים (עם החלפה) מתוך מספר כולל של עצמים למידע נוסף.
סטטיסטי‏PERMUT‏‎PERMUT(n, k)‎מחזירה את מספר הדרכים שבהן ניתן לבחור מספר אובייקטים מתוך אוסף אובייקטים בגודל נתון, כאשר הסדר נלקח בחשבון. מידע נוסף
סטטיסטיPHIPHI(x)הפונקציה PHI מחזירה את ערך ההפלגות הנורמלית עם חציון 0 וסטיית תקן של 1. למידע נוסף.
סטטיסטיPOISSONPOISSON(x, mean, cumulative)מחזירה את פונקציית ההתפלגות הפואסונית (או פונקציית ההתפלגות הפואסונית המצטברת) עבור ערך וממוצע שצוינו. מידע נוסף
סטטיסטיPOISSON.DISTPOISSON.DIST(x, mean, [cumulative])אפשר לקרוא על פונקציה זו בקישור POISSON.
סטטיסטיPROBPROB(data, probabilities, low_limit, [high_limit])בהינתן קבוצת ערכים והסתברויות תואמות, מחשבת את ההסתברות שערך שנבחר באקראי יימצא בין שני גבולות. מידע נוסף
סטטיסטיQUARTILEQUARTILE(data, quartile_number) מחזירה את הערך הקרוב ביותר לרביעון שצוין של מערך נתונים. מידע נוסף
סטטיסטיQUARTILE.EXCQUARTILE.EXC(data, quartile_number) מחזירה את הערך הקרוב ביותר לרבעון נתון של מערך נתונים, מלבד לרבעונים 0 ו-4. למידע נוסף.
סטטיסטיQUARTILE.INCQUARTILE.INC(data, quartile_number)ראו QUARTILE
סטטיסטיRANKRANK(value, data, [is_ascending]) מחזירה את הדירוג של ערך שצוין במערך נתונים. מידע נוסף
סטטיסטיRANK.AVGRANK.AVG(value, data, [is_ascending]) מחזירה את הדירוג של ערך שצוין בתוך מערך נתונים. אם יש יותר מרשומה אחת של אותו הערך במערך הנתונים, הפונקציה מחזירה את הדירוג הממוצע של הרשומות. למידע נוסף
סטטיסטיRANK.EQRANK.EQ(value, data, [is_ascending]) מחזירה את הדירוג של ערך מסוים בתוך מערך נתונים. אם יש ערך שמופיע ביותר מרשומה אחת במערך הנתונים, הפונקציה מחזירה את הדירוג העליון מבין דירוגי הרשומות הרלוונטיות. למידע נוסף
סטטיסטיRSQRSQ(data_y, data_x)מחשבת את הריבוע של r, מקדם המתאם של פירסון עבור מערך נתונים. מידע נוסף
סטטיסטיSKEWSKEW(value1, value2)מחשבת את ההטיה של מערך נתונים. ההטיה מתארת את הסימטריה של מערך הנתונים הזה יחסית לממוצע. מידע נוסף
סטטיסטיSKEW.PSKEW.P(value1, value2) מחשבת את ההטיה של מערך נתונים המייצג אוכלוסיה שלמה. למידע נוסף.
סטטיסטיSLOPESLOPE(data_y, data_x) מחשבת את שיפוע הישר שנוצר מרגרסיה לינארית של מערך נתונים. מידע נוסף
סטטיסטיתSMALLSMALL(data, n)מחזירה את האיבר ה-n-י הקטן ביותר מתוך מערך נתונים, כאשר n מוגדר על ידי המשתמש. מידע נוסף
סטטיסטיSTANDARDIZESTANDARDIZE(value, mean, standard_deviation)מחשבת את שווה הערך המנורמל של משתנה אקראי בהינתן ממוצע וסטיית תקן של ההתפלגות. מידע נוסף
סטטיסטיSTDEVSTDEV(value1, [value2, ...]) מחשבת את סטיית התקן על בסיס מדגם. מידע נוסף
סטטיסטיSTDEV.PSTDEV.P(value1, [value2, ...])ראו STDEVP
סטטיסטיSTDEV.SSTDEV.S(value1, [value2, ...])ראו STDEV
סטטיסטיSTDEVASTDEVA(value1, value2)מחשבת את סטיית התקן של המדגם. מגדירה טקסט לערך '0'. מידע נוסף
סטטיסטיSTDEVPSTDEVP(value1, value2)מחשבת את סטיית התקן על בסיס אוכלוסיה שלמה. מידע נוסף
סטטיסטיSTDEVPASTDEVPA(value1, value2)מחשבת את סטיית התקן של אוכלוסיה שלמה. מגדירה טקסט לערך '0'. מידע נוסף
סטטיסטיSTEYXSTEYX(data_y, data_x)מחזירה את שגיאת התקן של ערך ה-y החזוי עבור כל x ברגרסיה של מערך נתונים. מידע נוסף
סטטיסטיT.DISTT.DIST(x, degrees_freedom, cumulative)מחזירה את הזנב הימני של התפלגות t בערך x. למידע נוסף.
סטטיסטיT.DIST.2TT.DIST.2T(x, degrees_freedom)מחזירה את ההסתברות לפי התפלגות t (התפלגות t של סטודנט) דו זנבית בערך x. למידע נוסף.
סטטיסטיT.DIST.RTT.DIST.RT(x, degrees_freedom)מחזירה את הזנב הימני של התפלגות t (של סטודנט) בערך x. למידע נוסף.
סטטיסטיT.INVT.INV(probability, degrees_freedom)מחשבת את הערך ההופכי השלילי של הפונקציה TDIST החד-זנבית. מידע נוסף
סטטיסטיT.INV.2TT.INV.2T(probability, degrees_freedom)מחשבת את ההופכי של פונקציית TDIST הדו-זנבית. מידע נוסף
סטטיסטיTDISTTDIST(x, degrees_freedom, tails) מחשבת את ההסתברות של התפלגות-t של סטודנט על סמך קלט נתון (x). מידע נוסף
סטטיסטיתTINVTINV(probability, degrees_freedom)מחשבת את הערך ההופכי של הפונקציה הדו-זנבית TDIST. מידע נוסף
סטטיסטיTRIMMEANTRIMMEAN(data, exclude_proportion)מחשבת את הממוצע של מערך נתונים שאינו כולל חלק מהנתונים מהקצה העליון והתחתון של המערך. מידע נוסף
סטטיסטיTTESTTTEST(range1, range2, tails, type) מחזירה את ההסתברות המשויכת למבחן t. קובעת את מידת הסבירות ששני מדגמים הגיעו משתי אוכלוסיות בסיס זהות, בעלות אותו ממוצע. מידע נוסף
סטטיסטיתT.TESTT.TEST(range1, range2, tails, type)לקריאת הסבר, יש להיכנס אל הקישור TTEST.
סטטיסטיVARVAR(value1, [value2, ...]) מחשבת את השונות על בסיס מדגם. מידע נוסף
סטטיסטיVAR.PVAR.P(value1, [value2, ...])ראו VARP
סטטיסטיVAR.SVAR.S(value1, [value2, ...])ראו VAR
סטטיסטיVARAVARA(value1, value2)מחשבת אומדן של השונות על סמך מדגם. מגדירה טקסט לערך '0'. מידע נוסף
סטטיסטיVARPVARP(value1, value2)מחשבת את השונות על בסיס אוכלוסיה שלמה. מידע נוסף
סטטיסטי‏VARPA‏‎VARPA(value1, value2,...)‎מחשבת את השונות על בסיס אוכלוסיה שלמה, תוך הגדרת הטקסט לערך '0'. מידע נוסף
סטטיסטיWEIBULLWEIBULL(x, shape, scale, cumulative)מחזירה את הערך של פנוקציית התפלגות Weibull (או פונקציית התפלגות Weibull מצטברת) עבור צורה וסקלה נתונות. מידע נוסף
סטטיסטיWEIBULL.DISTWEIBULL.DIST(x, shape, scale, cumulative)ראו WEIBULL
סטטיסטיZ.TESTZ.TEST(data, value, [standard_deviation])ראו ZTEST.
סטטיסטיZTESTZTEST(data, value, [standard_deviation]) מחזירה ערך P חד-זנבי של מבחן Z בעל התפלגות סטנדרטית.מידע נוסף
טקסטARABICARABIC(roman_numeral) מחשבת את הערך של ספרה רומית. מידע נוסף
טקסטASCASC(text)ממירה תווים של ASCII ושל 'קטקאנה' ברוחב מלא למקבילים שלהם בגרסה המכווצת לחצי. כל התווים שגודלם רגיל יישארו ללא שינוי. מידע נוסף. 
TextCHARCHAR(table_number) ממירה מספר לתו, לפי טבלת ה-Unicode הנוכחית. מידע נוסף
טקסטCLEANCLEAN(text) מחזירה את הטקסט לאחר שהוסרו תווי ASCII שאינם ניתנים להדפסה. מידע נוסף
טקסטCODECODE(string) מחזירה את הערך המספרי של התו הראשון במחרוזת נתונה, לפי מפת Unicode. מידע נוסף
טקסטCONCATENATECONCATENATE(string1, [string2, ...]) מצרפת מחרוזות זו לזו. מידע נוסף
טקסטDOLLARDOLLAR(number, [number_of_places]) מחזירה מספר בפורמט המטבע של האזור. מידע נוסף
טקסטEXACTEXACT(string1, string2) בודקת אם שתי מחרוזות הן זהות. מידע נוסף
טקסטFINDFIND(search_for, text_to_search, [starting_at]) מחזירה את המיקום שבו מחרוזת מופיעה בפעם הראשונה בטקסט. מידע נוסף
טקסטFINDBFINDB(search_for, text_to_search, [starting_at]) מחזירה את המיקום הראשון של המחרוזת המבוקשת בתוך טקסט, כאשר תו כפול נספר כ-2 תוים שונים. מידע נוסף
טקסטFIXEDFIXED(number, [number_of_places], [suppress_separator]) מעבירה מספר לפורמט עם מספר קבוע של מקומות אחרי הנקודה העשרונית. מידע נוסף
טקסטJOINJOIN(delimiter, value_or_array1, [value_or_array2, ...]) מחזירה את שרשור הערכים של מערך חד-ממדי אחד או יותר, באמצעות מפריד שצוין. מידע נוסף
טקסטLEFTLEFT(string, [number_of_characters]) מחזירה תת-מחרוזת מתחילת המחרוזת הנתונה. מידע נוסף
‎ טקסטLEFTBLEFTB(string, num_of_bytes)מחזירה את החלק הימני של מחרוזת עד למספר הבייטים המבוקש. למידע נוסף.
טקסטLENLEN(text) מחזירה את האורך של מחרוזת מסוימת. מידע נוסף
טקסטLENBLENB(string)מחזירה את האורך של מחרוזת בבייטים. למידע נוסף.
טקסטLOWERLOWER(text) ממירה מחרוזת נתונה לאותיות קטנות. מידע נוסף
טקסט‏MID‏‎MID(string, starting_at, extract_length)‎ מחזירה מקטע של מחרוזת. מידע נוסף
טקסטMIDBMIDB(string)מחזירה קטע של מחרוזת המתחיל בתו נתון ואורכו מספר הבייטים שצוין. למידע נוסף.
טקסט‏PROPER‏‎PROPER(text_to_capitalize)‎ מחזירה את המחרוזת שצוינה כאשר כל אות ראשונה במילה מומרת לאות רישית. מידע נוסף
טקסטREGEXEXTRACTREGEXEXTRACT(text, regular_expression) מחלצת תת-מחרוזות מבוקשות לפי ביטוי רגולרי נתון. מידע נוסף
טקסטREGEXMATCHREGEXMATCH(text, regular_expression) האם חלק מסוים של טקסט תואם ביטוי רגולרי. מידע נוסף
טקסטREGEXREPLACEREGEXREPLACE(text, regular_expression, replacement) מחליפה חלק ממחרוזת טקסט במחרוזת טקסט אחרת באמצעות ביטויים רגולריים. מידע נוסף
טקסטREPLACEREPLACE(text, position, length, new_text) מחליפה חלק ממחרוזת טקסט במחרוזת טקסט אחרת. מידע נוסף
טקסטREPLACEBREPLACEB(text, position, num_bytes, new_text)מחליפה חלק של מחרוזת טקסט במחרוזת טקסט אחרת, על בסיס מספר בייטים נתון.למידע נוסף.
טקסטREPTREPT(text_to_repeat, number_of_repetitions) מחזירה טקסט שצוין כשהוא חוזר על עצמו מספר פעמים. מידע נוסף
טקסטRIGHTRIGHT(string, [number_of_characters]) מחזירה מחרוזת משנה מהסוף של מחרוזת שצוינה. מידע נוסף
טקסטRIGHTBRIGHTB(string, num_of_bytes)מחזירה את החלק השמאלי של מחרוזת נתונה, עד למספר מסוים של בייטים. למידע נוסף.
טקסטROMANROMAN(number, [rule_relaxation])מעצבת מספר בספרות רומיות. מידע נוסף
טקסטSEARCHSEARCH(search_for, text_to_search, [starting_at]) מחזירה את המיקום שבו מחרוזת מופיעה בפעם הראשונה בתוך טקסט. מידע נוסף
טקסטSEARCHBSEARCHB(search_for, text_to_search, [starting_at]) מחזירה את המיקום הראשון של מחרוזת מסוימת בתוך טקסט, כאשר תו כפול נספר כ-2 תוים שונים. מידע נוסף
טקסטSPLITSPLIT(text, delimiter, [split_by_each], [remove_empty_text]) מחלקת את הטקסט שסביב התו או המחרוזת שצוינו, ומציבה כל אחד מהחלקים שלו לתא נפרד בשורה. מידע נוסף
טקסטSUBSTITUTESUBSTITUTE(text_to_search, search_for, replace_with, [occurrence_number]) מחליפה טקסט קיים בטקסט חדש, במחרוזת. מידע נוסף
טקסטT(value) מקבלת ארגומנטים המבוטאים כמחרוזות ומחזירה אותם בצורת טקסט. מידע נוסף
טקסטTEXTTEXT(number, format) ממירה מספר לטקסט לפי פורמט נתון. מידע נוסף
טקסטTEXTJOINTEXTJOIN(delimiter, ignore_empty, text1, [text2], …) מחברת טקסט של מספר מחרוזות ו/או מערכים, עם סימן מסוים שתפקידו להפריד בין היחידות השונות. מידע נוסף.
טקסטTRIMTRIM(text) מסירה רווחים בהתחלה ובסוף של מחרוזת נתונה. מידע נוסף
טקסטUNICHARUNICHAR(number)‎‏מחזירה את תו ה - Unicode של המספר. למידע נוסף.
טקסטUPPERUPPER(text) ממירה מחרוזת נתונה לאותיות רישיות. מידע נוסף
טקסטVALUEVALUE(text) ממירה מחרוזת הנתונה בכל פורמט של תאריך, ציון-זמן או מספר הניתנים לעיבוד על ידי Google Sheets, למספר. מידע נוסף
טקסטUNICODEUNICODE(text)מחזירה את הערך העשרוני של התו הראשון בטקסט, בפורמט Unicode. מידע נוסף.
מסד נתוניםDAVERAGEDAVERAGE(database, field, criteria) מחזירה את הממוצע של קבוצת ערכים שנבחרת ממערך או מטווח דמויי טבלה בתוך מסד נתונים, באמצעות שאילתה דמוית SQL. מידע נוסף
DatabaseDCOUNTDCOUNT(database, field, criteria) מחזירה את המספר של ערכים מספריים שנבחרים ממערך או מטווח דמויי טבלה מתוך מסד נתונים, באמצעות שאילתה דמוית SQL. מידע נוסף
מסד נתוניםDCOUNTADCOUNTA(database, field, criteria) מחזירה את המספר של הערכים, כולל טקסט, שנבחרים ממערך או מטווח דמויי טבלה בתוך מסד נתונים באמצעות שאילתה דמוית SQL. מידע נוסף
מסד נתונים‏DGET‏‎DGET(database, field, criteria)‎ מחזירה ערך יחיד ממערך או טווח דמוי טבלה באמצעות שאילתה דמוית SQL. מידע נוסף
מסד נתוניםDMAXDMAX(database, field, criteria) מחזירה את הערך המינימלי שנבחר ממערך או מטווח דמויי טבלה בתוך מסד נתונים, באמצעות שאילתה דמוית SQL. מידע נוסף
מסד נתוניםDMINDMIN(database, field, criteria) מחזירה את הערך המינימלי שנבחר ממערך או מטווח דמויי טבלה בתוך מסד נתונים, באמצעות שאילתה דמוית SQL. מידע נוסף
מסד נתוניםDPRODUCTDPRODUCT(database, field, criteria) מחזירה את המכפלה של ערכים שנבחרים ממערך או מטווח דמויי-טבלה בתוך מסד נתונים, בעזרת שאילתה דמוית-SQL. מידע נוסף
מסד נתוניםDSTDEVDSTDEV(database, field, criteria) מחזירה את סטיית התקן של דגימת אוכלוסייה ממערך או מטווח דמויי טבלה בתוך מסד נתונים, באמצעות שאילתה דמוית SQL. מידע נוסף
מסד נתוניםDSTDEVPDSTDEVP(database, field, criteria) מחזירה את סטיית התקן של אוכלוסיה שנבחרה ממערך או מטווח דמויי-טבלה בתוך מסד נתונים, בעזרת שאילתה דמוית SQL. מידע נוסף
מסד נתוניםDSUMDSUM(database, field, criteria) מחזירה את סכום הערכים שנבחרים ממערך או מטווח דמויי טבלה בתוך מסד נתונים באמצעות שאילתה דמוית SQL. מידע נוסף
מסד נתוניםDVARDVAR(database, field, criteria)מחזירה את השונות של דגימת אוכלוסייה מתוך מערך או טווח דמוי טבלה של מסד נתונים באמצעות שאילתה דמוית SQL. מידע נוסף
DatabaseDVARPDVARP(database, field, criteria) מחזירה את השונות של אוכלוסיה שלמה, המחושבת על סמך טווח או מערך דמויי-טבלה במסד נתונים, בעזרת שאילתה דמוית-SQL. מידע נוסף
ניתוחCONVERTCONVERT(value, start_unit, end_unit) ממירה ערך מספרי ליחידת מידה שונה. מידע נוסף
ניתוחTO_DATETO_DATE(value) ממירה מספר נתון לתאריך. מידע נוסף
מנתח‏TO_DOLLARS‏‎TO_DOLLARS(value)‎ מחזירה המרה של מספר נתון לערך דולרי. מידע נוסף
ניתוחTO_PERCENTTO_PERCENT(value) ממירה מספר נתון לאחוז. מידע נוסף
ניתוחTO_PURE_NUMBERTO_PURE_NUMBER(value) ממירה תאריך/שעה, אחוז, מטבע או כל ערך מספרי אחר בעל פורמט מיוחד, למספר טהור ללא פורמט. מידע נוסף
ניתוחTO_TEXTTO_TEXT(value) ממירה ערך מספרי נתון לערך טקסט. מידע נוסף
מערךFLATTENFLATTEN(range1,[range2,...]‎)‎ראו FLATTEN.
מערךARRAY_CONSTRAINARRAY_CONSTRAIN(input_range, num_rows, num_cols) מגבילה תוצאת מערך לגודל שצוין. . מידע נוסף
מערךBYCOL‏BYCOL(array_or_range, LAMBDA)הפונקציה מקבצת מערך לפי עמודות על ידי החלת פונקציית LAMBDA בכל עמודה. למידע נוסף
מערךBYROW‏BYROW(array_or_range, LAMBDA)הפונקציה מקבצת מערך לפי שורות על ידי החלת פונקציית LAMBDA בכל שורה. למידע נוסף
מערך‏FREQUENCY‏‎FREQUENCY(data, classes)‎ מחשבת את התפלגות התדירות של מערך חד-ממדי למחלקות שצוינו. מידע נוסף
מערך‏GROWTH‏‎GROWTH(known_data_y, [known_data_x], [new_data_x], [b]‎) בהינתן נתונים חלקיים לגבי מגמת גידול מעריכי, מתאימה מגמת גידול מעריכי אידאלית ו/או חוזה ערכים נוספים. מידע נוסף
מערךLINESTLINEST(known_data_y, [known_data_x], [calculate_b], [verbose]) בהינתן נתונים חלקיים לגבי מגמה לינארית, מחזירה פרמטרים שונים לגבי המגמה הלינארית האידאלית באמצעות שיטת מינימום-ריבועים. מידע נוסף
מערךLOGESTLOGEST(known_data_y, [known_data_x], [b], [verbose])בהינתן נתונים חלקיים לגבי עקומת גידול מעריכית, מחשבת פרמטרים שונים לגבי עקומת הגידול המעריכית לפי ההתאמה הטובה ביותר. מידע נוסף
מערךMAKEARRAY‏MAKEARRAY(rows, columns, LAMBDA)הפונקציה מחזירה מערך של מימדים שצוינו עם ערכים המחושבים על ידי החלת פונקציית LAMBDA. למידע נוסף
מערךMAP‏MAP(array1, [array2, ...], LAMBDA) הפונקציה ממפה כל ערך במערכים הנתונים לערך חדש על ידי החלת פונקציית LAMBDA על כל ערך. למידע נוסף
מערךMDETERMMDETERM(square_matrix)מחזירה את הדטרמיננטה של מטריצה ריבועית שצוינה כמערך או כטווח. מידע נוסף
מערךMINVERSEMINVERSE(square_matrix)מחזירה את המטריצה ההפיכה של מטריצה ריבועית שצוינה כמערך או כטווח. מידע נוסף
מערךMMULTMMULT(matrix1, matrix2) מחשבת את מכפלת המטריצות של שתי מטריצות המצוינות כמערכים או כטווחים. מידע נוסף
מערךREDUCE‏REDUCE(initial_value, array_or_range, LAMBDA)הפונקציה מצמצמת מערך לתוצאה מצטברת על ידי החלת פונקציית LAMBDA על כל ערך. למידע נוסף
מערךSCAN‏SCAN(initial_value, array_or_range, LAMBDA)הפונקציה סורקת מערך ויוצרת ערכי ביניים על ידי החלה של פונקציית LAMBDA על כל ערך. מחזירה מערך של ערכי הביניים שמתקבלים בכל שלב. למידע נוסף
מערךSUMPRODUCTSUMPRODUCT(array1, [array2, ...]) מחזירה את סכום המכפלות של ערכים מקבילים בשני מערכים או טווחים בגודל זהה. מידע נוסף
מערךSUMX2MY2SUMX2MY2(array_x, array_y) מחזירה את סכום ההפרשים של ריבועי הערכים בשני מערכים. מידע נוסף
מערךSUMX2PY2SUMX2PY2(array_x, array_y)מחזירה את סכום הסכומים של ריבועי הערכים בשני מערכים. מידע נוסף
מערך‏SUMXMY2‏‎SUMXMY2(array_x, array_y)‎ מחשבת את סכום ריבועי ההפרשים של הערכים משני מערכים. מידע נוסף
מערךTRANSPOSETRANSPOSE(array_or_range) מבצעת טרנספוזיציה לשורות ולעמודות (מציבה את העמודות כשורות ואת השורות כעמודות) במערך או בטווח של תאים. מידע נוסף
מערךTRENDTREND(known_data_y, [known_data_x], [new_data_x], [b]) בהתאם לנתונים חלקיים לגבי מגמה לינארית, מספקת מגמה לינארית אידאלית בשיטת הריבועים הפחותים ו/או חוזה ערכים נוספים. מידע נוסף
אינטרנטENCODEURLENCODEURL(text)מקודד מחרוזת של טקסט כדי להשתמש בו בשאילתת URL. למידע נוסף.
אינטרנטHYPERLINKHYPERLINK(url, [link_label]) יוצרת היפר-קישור בתוך תא. מידע נוסף
אינטרנטIMPORTDATAIMPORTDATA(url) מייבאת נתונים מכתובת URL נתונה בפורמט ‎.csv‎ (ערכים מופרדים בפסיק) או בפורמט ‎.tsv‎ (ערכים מופרדים בטאב). מידע נוסף
אינטרנטIMPORTFEEDIMPORTFEED(url, [query], [headers], [num_items]) מייבאת פיד מסוג RSS או ATOM. מידע נוסף
אינטרנטIMPORTHTMLIMPORTHTML(url, query, index) מייבאת נתונים מטבלה או מרשימה מתוך דף HTML. מידע נוסף
אינטרנטIMPORTRANGEIMPORTRANGE(spreadsheet_url, range_string)מייבאת טווח של תאים מגיליון אלקטרוני ספציפי. מידע נוסף
אינטרנטIMPORTXMLIMPORTXML(url, xpath_query) מייבאת נתונים ממבחר של סוגי נתונים מובנים, כולל XML‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏,‏‏‏‏‏‏‏‏ HTML‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏,‏‏‏‏‏‏‏‏ CSV‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏,‏‏‏‏‏‏‏‏ TSV ו-RSS וגם מפידים מסוג ATOM XML. מידע נוסף
אינטרנטISURLISURL(value) בודקת אם ערך נתון הוא כתובת URL חוקית. מידע נוסף
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
true
false
true
true
35