ฟังก์ชัน T.DIST

ฟังก์ชัน T.DIST จะแสดงผลการแจกแจงนักเรียนทางด้านขวาของค่า x เมื่อใช้ร่วมกับ T.DIST.2T ฟังก์ชันนี้จะแทนที่ TDIST และเทียบเท่ากับการเรียกใช้ TDIST ซึ่งกำหนดค่าอาร์กิวเมนต์ "หาง" เป็น 1

ส่วนต่างๆ ของฟังก์ชัน T.DIST

T.DIST(x, จำนวนค่าอิสระ, ความถี่สะสม)

ส่วน คำอธิบาย
x ต้องระบุ ค่า x เพื่อประเมินการแจกแจง
จำนวนค่าอิสระ ต้องระบุ จำนวนค่าอิสระ
ความถี่สะสม ต้องระบุ ช่องค่า True/False หากจริง (True) ระบบจะแสดงผลเป็นความน่าจะเป็นสะสมสำหรับ x หากเท็จ (False) ระบบจะแสดงฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นสำหรับ x

สูตรตัวอย่าง

  • ตัวอย่างที่ 1: A1 มี T.DIST(1.96, 60, false)
  • ตัวอย่างที่ 2: A1 มี T.DIST(-1.98, 2, false)
  • ตัวอย่างที่ 3: A1 มี T.DIST(1.96, 60, true)
  • ตัวอย่างที่ 4: A1 มี T.DIST(-1.98, 2, true)

หมายเหตุ

หากจำนวนค่าอิสระน้อยกว่า 1 ระบบจะแสดงผลข้อผิดพลาด #NUM 

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์ของ A1=T.DIST(1.96, 60, false)

  A B
1 0.059847906211419  
2    

ผลลัพธ์ของ A1=T.DIST(-1.98, 2, false)

  A B
1 0.06941821226899947  
2    

ผลลัพธ์ของ A1=T.DIST(1.96, 60, true)

  A B
1 0.972677535131736  
2    

ผลลัพธ์ของ A1=T.DIST(-1.98, 2, true)

  A B
1 0.09312625192178947  
2    

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

  • TDIST: คำนวณความน่าจะเป็นสำหรับการแจกแจงค่า t กับข้อมูลที่กำหนด (x) ของนักเรียน
  • T.DIST.2T: ฟังก์ชัน T.DIST.2T จะแสดงผลการแจกแจงนักเรียนแบบ 2 ด้านของค่า x
  • T.DIST.RT: แสดงผลการแจกแจงนักเรียนทางด้านขวาของค่า x
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร