ฟังก์ชัน PERMUTATIONA

ฟังก์ชัน PERMUTATIONA จะแสดงผลการเรียงสับเปลี่ยนสำหรับการเลือกกลุ่มวัตถุ (มีการแทนที่ค่า) จากจำนวนวัตถุทั้งหมด ในทางคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันนี้จะเทียบเท่ากับการเพิ่มจำนวนวัตถุทั้งหมดให้เท่าจำนวนวัตถุที่เลือก

ส่วนต่างๆ ของฟังก์ชัน PERMUTATIONA

PERMUTATIONA(จำนวน, จำนวนที่เลือก)

ส่วน คำอธิบาย
จำนวน ต้องระบุ จำนวนของวัตถุทั้งหมดที่จะต้องเลือก
จำนวนที่เลือก ต้องระบุ จำนวนวัตถุที่จะเลือกจาก "จำนวน" ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ "จำนวน"

หมายเหตุ

  • ระบบจะปัดเศษอาร์กิวเมนต์ทั้งสองให้เป็นจำนวนเต็ม
  • หาก "จำนวน" เป็นศูนย์ PERMUTATIONA จะแสดงผล #NUM

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์ของ A1=PERMUTATIONA(3, 2), A2=PERMUTATIONA(3.2, 2), A3= PERMUTATIONA(3, 2.4)

หมายเหตุ: ฟังก์ชันทั้งหมดจะแสดงผลลัพธ์เดียวกันเนื่องจากการปัดเศษ

  A B
1 PERMUTATIONA สูตร
2 99 =PERMUTATIONA(3, 2)
3 9  
4 9 =PERMUTATIONA(3.2, 2.3)

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

  • PERMUT: ส่งคืนจำนวนวิธีการที่จะเลือกจำนวนวัตถุบางอย่างจากกลุ่มของขนาดวัตถุที่ให้ เมื่อพิจารณาลำดับ
  • COMBIN: ส่งคืนจำนวนของวิธีการที่จะเลือกจำนวนของวัตถุบางอย่างจากกลุ่มตัวเลือกของวัตถุซึ่งมีขนาดที่กำหนด
  • COMBINA: The COMBINA function returns the number of ways to choose some number of objects from a pool of a given size of objects, including ways to choose the same object multiple times (also known as choosing with replacement).
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร