ฟังก์ชัน MUNIT

ฟังก์ชัน MUNIT จะแสดงผลเมทริกซ์หน่วยซึ่งมีขนาดเป็น ขนาด x ขนาด ผลลัพธ์ของฟังก์ชันนี้คืออาร์เรย์ในรูปแบบต่อไปนี้

1 0 …  0

0 1 ... 0 

0 0 … ...

0 0 … 1

ส่วนต่างๆ ของฟังก์ชัน MUNIT

MUNIT(dimension)

ส่วน คำอธิบาย
dimension ต้องระบุ ขนาดของเมทริกซ์หน่วย ขนาดนี้ต้องเป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า 0

สูตรตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1:  MUNIT(1)

ตัวอย่างที่ 2: MUNIT(3)

หมายเหตุ

หากขนาดน้อยกว่า 1 MUNIT จะแสดงผลข้อผิดพลาด #VALUE

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์ของ A1 = MUNIT(1)

  A
1 1
2  

ผลลัพธ์ของ A1 = MUNIT(3)

  A B C
1 1 0 0
2 0 1 0
3 0 0 1

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

  • MMULT: คำนวณผลคูณเมทริกซ์ของสองเมทริกซ์ที่ระบุเป็นอาร์เรย์หรือช่วง
  • RANDARRAY: ฟังก์ชัน RANDARRAY สร้างอาร์เรย์ของตัวเลขสุ่มระหว่าง 0 ถึง 1
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร