ฟังก์ชัน COVARIANCE.S

ฟังก์ชัน COVARIANCE.S จะคำนวณความแปรปรวนของชุดข้อมูล โดยที่ชุดข้อมูลคือตัวอย่างของประชากรทั้งหมด

ส่วนต่างๆ ของฟังก์ชัน COVARIANCE.S 

COVARIANCE.S(data_y, data_x)

ส่วน คำอธิบาย
data_y ช่วงที่แทนอาร์เรย์หรือเมทริกซ์ของข้อมูลที่ไม่เป็นอิสระ
data_x ช่วงที่แทนอาร์เรย์หรือเมทริกซ์ของข้อมูลอิสระ

สูตรตัวอย่าง 

COVARIANCE.S(A1:A10)

COVARIANCE.S(1, 2, 3, 4)

COVARIANCE.S(B1:B5, 10)

หมายเหตุ

  • ฟังก์ชันจะไม่สนใจข้อความที่ระบุเป็นอาร์กิวเมนต์ค่า
  • ความแปรปรวนร่วมเชิงบวกบ่งชี้ว่าข้อมูลที่เป็นอิสระและข้อมูลที่ไม่เป็นอิสระนั้นมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน
  • ส่วนค่าลบบ่งชี้ว่าข้อมูลทั้งสองมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปในทิศทางตรงกันข้าม การเพิ่มขึ้นของค่าหนึ่งจะทำให้อีกค่าหนึ่งลดลง ขนาดของความแปรปรวนร่วมนั้นตีความได้ยาก

ตัวอย่าง

  A B
1 data_1 data_2
2 2 4
3 5 3
4 7 6
5 1 1
6 8 5
7    
8    
9 ความแปรปรวน สูตร
10 4.65 =COVARIANCE.S(A2:A6, B2:B6)
11 7 =COVARIANCE.S({1,3}, {-1,6})

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

  • COVAR: คำนวณความแปรปรวนของชุดข้อมูล
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร