ฟังก์ชัน CONFIDENCE.T

ฟังก์ชัน CONFIDENCE.T จะคำนวณความกว้างครึ่งหนึ่งของช่วงความเชื่อมั่นสำหรับการแจกแจงแบบทีของนักเรียน 

ส่วนต่างๆ ของฟังก์ชัน CONFIDENCE.T 

CONFIDENCE.T(อัลฟ่า, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ขนาด) 

ส่วน คำอธิบาย
อัลฟ่า 

หนึ่งลบระดับความเชื่อมั่นที่ต้องการ เช่น 0.1 สำหรับความเชื่อมั่น 0.9 หรือ 90%

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 
ขนาด ขนาดกลุ่มประชากร 

หมายเหตุ

CONFIDENCE.T คำนวณความกว้างครึ่งหนึ่งของช่วงความเชื่อมั่น โดยที่ค่าที่สุ่มเลือกจากชุดข้อมูลมีความน่าจะเป็น 1-อัลฟ่า ที่จะอยู่ภายในค่าเฉลี่ยที่บวกหรือลบด้วยผลลัพธ์ของ CONFIDENCE.T

ตัวอย่าง 

  A B C D E F
1 อัลฟ่า STDEV ขนาด ผลลัพธ์ สูตร ช่วงความเชื่อมั่น (สมมติว่าค่าเฉลี่ย = 40)
2 0.05 6.43 27 2.56340262541175 =CONFIDENCE.T(A2,B2,C2) [40-2.563, 40+2.563]

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

  • CONFIDENCE.NORM: คำนวณความกว้างของครึ่งหนึ่งของช่วงความเชื่อมั่นสำหรับการกระจายปกติ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร