ໜ້າເວັບທີ່ທ່ານຮ້ອງຂໍບໍ່ມີໃຫ້ເປັນພາສາຂອງທ່ານໃນປັດຈຸບັນ. ທ່ານສາມາດເລືອກພາສາອື່ນຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງໜ້ານັ້ນ ຫຼື ແປໜ້າເວັບໃດໆກໍຕາມເປັນພາສາທີ່ທ່ານເລືອກໄດ້ທັນທີ, ດ້ວຍການໃຊ້ ຄຸນສົມບັດການແປພາສາທີ່ມີໃນຕົວຂອງ Google Chrome.

Switching to Sheets from Microsoft Excel

Overview: Differences between Sheets and Excel

Want to get more out of Google apps at work or school?  Sign up for a free Google Workspace trial
" "

" "

Now that you've switched from Microsoft Excel to Google Workspace, learn how to use Google Sheets as your new spreadsheet program.

What you need:
"" 10 minutes
Account Google Workspace account

" "

Note: Comparisons are based on Microsoft Office versions 2010, 2013, and 2016.

In Microsoft Excel... In Sheets* ...
Collaborate in Excel for the web Collaborate in real-time from Sheets
Share using Excel for the web or a shared workbook Share directly from Sheets
Save automatically using SharePoint or OneDrive Save automatically to Drive
Manage versions with History or Version History in OneDrive Manage versions with version history
Add formulas and use Formula AutoComplete
for suggestions
Add formulas and use formula suggestions that appear as you enter text
Record macros or use VBE Record macros or use Google Apps Script
Create filters Create filters and filter views
Insert recommended pivot tables or create one manually Create pivot tables manually or automatically with Explore
Create charts manually Create charts manually or automatically with Explore
Set notifications in OneDrive Set notifications in Sheets

*Sheets instructions are web-only.

Table of contents

Section 1: Access Sheets

1.1 Get Sheets on your devices
1.2 (Optional) Add multiple Google Accounts
1.3 Create a browser bookmark
1.4 Add a Sheets desktop shortcut (Windows only)
1.5 Work offline (Chrome only)

Section 2: Sheets and Excel best practices

2.1 Work with Excel files in Drive
2.2 Use Excel and Sheets together
2.3 Edit Excel files in Sheets
2.4 Import Excel data into Sheets
2.5 Convert Excel files to Sheets
2.6 Share a copy of a Sheets file in Excel format

Section 3: Manage data in Sheets

3.1 Perform basic operations
3.2 Search for data
3.3 See changes to data
3.4 Restrict data sharing
3.5 Use keyboard shortcuts

Section 4: Analyze data in Sheets

4.1 Add charts
4.2 Get automatic charts
4.3 Add charts to Docs and Slides
4.4 Functions in Sheets and Excel
4.5 Add pivot tables
4.6 Get automatic pivot tables

Section 5: Use macros and add-ons

5.1 Automate tasks with macros
5.2 Convert Excel macros to Google Sheets
5.3 Do more with add-ons

Section 6: Collaborate in Sheets

6.1 Share spreadsheets
6.2 Add comments and assign tasks
6.3 Email collaborators
6.4 Switch to an earlier version or name a version
6.5 Create filters and filter views
6.6 Protect content
6.7 Limit sharing, downloading, printing, or copying
6.8 Set an expiration date for sharing
6.9 See who’s viewed a spreadsheet

Section 7: Export spreadsheets

7.1 Print spreadsheets
7.2 Download in different formats
7.3 Make a copy
7.4 Email a copy

Section 8: Get Sheets productivity tips

8.1 Import data from Forms
8.2 Save time with templates
8.3 Find out if someone changes a spreadsheet
8.4 Add checkboxes to cellsGoogle, Google Workspace, and related marks and logos are trademarks of Google LLC. All other company and product names are trademarks of the companies with which they are associated.

Was this helpful?
How can we improve it?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu
Search Help Center
true
35
false