ඔබ ඉල්ලා ඇති පිටුව දැනට ඔබගේ භාෂාවෙන් ලබා ගත නොහැකිය. ඔබට පිටුවේ පහළ වෙනත් භාෂාවක් තෝරා ගත හැකිය නැතහොත් ක්ෂණිකව ඕනෑම වෙබ් පිටුවක් ඔබ කැමති භාෂාවකට, Google Chrome හි ආවේණික පරිවර්තන තීරුව භාවිතයෙන් පරිවර්තනය කළ හැකිය.

How your Google storage works

Each Google Account includes 15 GB of storage, which is shared across Gmail, Google Drive, and Google Photos. To add to your storage quota, you can purchase a Google One membership, where available. Occasionally, you may receive more storage from a special promotion or related purchase. To learn more about your quota, refer to What items count towards your storage.

What affects your Google Account storage

What counts against your storage quota

 • Original quality photos and videos backed up to Google Photos.
 • High quality (now named Storage saver) and Express quality photos and videos backed up to Google Photos after June 1, 2021. Any photos or videos you've backed up in High quality or Express quality before June 1, 2021 will not count toward your Google Account storage. Learn more about this change.
 • Gmail messages and attachments, which includes your Spam and Trash folders.
 • Files in Google Drive, which includes PDFs, images, and videos.
 • Files created or edited in collaborative content creation apps like Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms, Recorder, and Jamboard. 
  • Files created or edited after June 1, 2021 count against your quota. 
  • Files uploaded or last edited before June 1, 2021 don't count against your quota. 

When you’re over quota, it means you use more storage space than you have available. If you go over your storage quota:

 • You can’t upload new files or images to Google Drive.
 • You can't back up any photos and videos to Google Photos.
 • Your ability to send and receive email in Gmail can be impacted.
 • You can’t create new files in collaborative content creation apps like Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms, and Jamboard. Until you reduce your storage usage, nobody can edit or copy your affected files.
 • You can’t back up new Recorder files.
 • Note: You can still sign into and access your Google Account.

If you’re over your quota for 2 years or longer: If you don't free up or purchase more space to get back under quota, all of your content may be removed from Gmail, Google Photos, and Google Drive (this includes Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms, and Jamboard files).

Before your content is removed, we:

 • Give you notice using email and notifications within the Google products. We will contact you at least three months before content is eligible for deletion. 
 • Give you the opportunity to avoid deletion (by paying for additional storage or removing files)
 • Give you the opportunity to download your content from our services. Learn more about how to download your Google data.

How to go back under quota

We provide access to storage management tools that help you identify ways to free up storage space. Another option to free up space is to download your files to your personal device and then delete them from your cloud storage.

If you want more storage space for Gmail, Drive, and Photos, you can upgrade to a larger storage plan with Google One. 

Frequently asked questions

Do these policies apply to G Suite/Workspace accounts as well as consumer accounts?
Some changes regarding quota will apply to some Google Workspace, G Suite for Education and G Suite for Nonprofits plans. Please refer to our Google Workspace Updates post to understand how these changes may impact them. 
Does this apply to Google Sites, Google Keep, and other creation apps not listed here? What about Blogger and YouTube content?
No, this does not apply to Google Sites or Google Keep. It also does not apply to Blogger or YouTube content. 
I’m over my quota. How long do I have until my content gets deleted? 
If your account is subject to this policy change, we’ll attempt to give you ample notice (at least three months) before your content may be deleted. Your content will be eligible for deletion when you have been over your storage quota for 2 years. To make sure your content is not deleted, either reduce how much storage you’re using or upgrade to a larger storage plan with Google One.
Are you going to tell me before my data is deleted? 
If your account is subject to this policy change, we’ll give you ample notice (at least three months) before your content may be deleted. We’ll attempt to reach you via your email address and notifications. Learn more about managing email addresses for your Google account.
I don’t know if I can stay active once every 2 years. What should I do?

We understand that some life events can keep you away from your phone or computer for an extended period of time. That’s why we set a 2-year period before you’re considered inactive. 

For another way to manage your data should you become inactive, consider using the Inactive Account Manager. Besides sending you reminders about the account, this tool allows you to manage what happens to your account when you can no longer use it. You can also set up a trusted contact to download your data if you stop using your account, even before it would be eligible for deletion. 

Additionally, you can proactively download your data to back it up at any time.

How do I preserve content from a loved one if they pass away?

We recognize that many people pass away without leaving clear instructions about how to manage their online accounts. Google can work with immediate family members and representatives (in certain circumstances) to provide content from a deceased user's account. Learn more about our process for requesting a deceased user’s data

To let us know in advance what to do with your data in the event of death or prolonged inactivity, learn more about Inactive Account Manager.  

 • Note: Inactive Account Manager settings don’t override our inactive and over quota policies.
Was this helpful?
How can we improve it?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

සෙවීම
සෙවීම හිස් කරන්න
සෙවීම වසන්න
Google යෙදුම්
ප්‍රධාන මෙනුව
Search Help Center
true
35
false