ฟังก์ชัน SEC

The SEC function returns the secant of an angle measured in radians.

ส่วนต่างๆ ของสูตร SEC

SEC(angle)

ส่วน คำอธิบาย
angle มุมที่จะหาซีแคนต์เป็นหน่วยเรเดียน

สูตรตัวอย่าง

SEC(3.14)

SEC(A1)

=SEC(1)

ตัวอย่าง

  A B
1 สูตร ผลลัพธ์
2 =SEC(1) 1.850815718
3 =SEC(-1) 1.850815718
4 =SEC(4) -1.529885656
5 =SEC(0) 1

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

 • SECH: The SECH function returns the hyperbolic secant of an angle.
 • COT: The COT function returns the cotangent of an angle provided in radians.
 • COTH: The COTH function returns the hyperbolic cotangent of any real number.
 • ACOT: The ACOT function returns the inverse cotangent of a value in radians.
 • ATANH: ส่งคืนค่าแทนเจนต์ไฮเปอร์โบลิกผกผันของจำนวน
 • ATAN: ส่งคืนค่าแทนเจนต์ผกผันของค่า เป็นเรเดียน
 • ATAN2: ส่งคืนมุมระหว่างแกน x และส่วนของเส้นตรงจากจุดเริ่มต้น (0,0) ไปยังคู่พิกัดที่ระบุ ("x", "y") เป็นเรเดียน
 • ASINH: ส่งคืนค่าไซน์ไฮเปอร์โบลิกผกผันของจำนวน
 • ASIN: ส่งคืนค่าไซน์ผกผัน เป็นเรเดียน
 • SIN: ส่งคืนค่าไซน์ของมุมที่ให้ไว้เป็นเรเดียน
 • COS: ส่งคืนค่าโคไซน์ของมุมที่ระบุเป็นเรเดียน
 • ACOSH: ส่งคืนค่าโคไซน์ไฮเปอร์โบลิกผกผันของจำนวน
 • ACOS: ส่งคืนโคไซน์ผกผันของค่า เป็นเรเดียน
 • DEGREES: แปลงค่ามุมในเรเดียนให้เป็นองศา
 • RADIANS: แปลงค่ามุมที่มีค่าเป็นองศาให้เป็นเรเดียน
 • PI: ส่งคืนค่า Pi จนถึงทศนิยมหลักที่สิบสี่
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร