ฟังก์ชัน PHI

The PHI function returns the value of the density function for a normal distribution with mean 0 and standard deviation 1, calculated with the formula .

ส่วนต่างๆ ของฟังก์ชัน PHI

PHI(x)

ส่วน คำอธิบาย
x ข้อมูลป้อนเข้าฟังก์ชันการแจกแจงปกติมาตรฐาน

สูตรตัวอย่าง

PHI(0.25)

หมายเหตุ

นี่คือกรณีพิเศษของฟังก์ชัน NORMDIST ซึ่งค่าเฉลี่ยคือ 0 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 1 และ "สะสม" เป็นเท็จ

ตัวอย่าง

  A B
1 สูตร ผลลัพธ์
2 =PHI(0.5) 0.3520653268
3 =PHI(1) 0.2419707245
4 =PHI(1.5) 0.1295175957

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

  • STDEV: คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามกลุ่มตัวอย่าง
  • NORMDIST: ส่งคืนค่าของฟังก์ชันการกระจายปกติ (หรือฟังก์ชันการกระจายสะสมปกติ) สำหรับค่า ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ระบุ
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
16465803169641648370