ฟังก์ชัน PHI

The PHI function returns the value of the density function for a normal distribution with mean 0 and standard deviation 1, calculated with the formula .

ส่วนต่างๆ ของฟังก์ชัน PHI

PHI(x)

ส่วน คำอธิบาย
x ข้อมูลป้อนเข้าฟังก์ชันการแจกแจงปกติมาตรฐาน

สูตรตัวอย่าง

PHI(0.25)

หมายเหตุ

นี่คือกรณีพิเศษของฟังก์ชัน NORMDIST ซึ่งค่าเฉลี่ยคือ 0 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 1 และ "สะสม" เป็นเท็จ

ตัวอย่าง

  A B
1 สูตร ผลลัพธ์
2 =PHI(0.5) 0.3520653268
3 =PHI(1) 0.2419707245
4 =PHI(1.5) 0.1295175957

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

  • STDEV: คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามกลุ่มตัวอย่าง
  • NORMDIST: ส่งคืนค่าของฟังก์ชันการกระจายปกติ (หรือฟังก์ชันการกระจายสะสมปกติ) สำหรับค่า ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ระบุ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร