ฟังก์ชัน CSCH

The CSCH function returns the hyperbolic cosecant of any real number.

ส่วนต่างๆ ของสูตร CSCH

CSCH(value)

ส่วน คำอธิบาย
value ค่าจริงที่ใช้คำนวณไฮเปอร์โบลิกโคซีแคนต์

สูตรตัวอย่าง

CSCH(A1)

CSCH(1)

ตัวอย่าง

  A B
1 สูตร ผลลัพธ์
2 =CSCH(1) 0.8509181282
3 =CSCH(-1) -0.8509181282
4 =CSCH(4) 0.03664357033
5 =CSCH(0) #DIV/0!

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

 • CSC: The CSC function returns the cosecant of an angle provided in radians.
 • TANH: ส่งคืนแทนเจนต์ไฮเปอร์โบลิกของจำนวนจริงใดๆ
 • TAN: ส่งคืนแทนเจนต์ของมุมที่ให้ไว้เป็นเรเดียน
 • SINH: ส่งคืนไซน์ไฮเปอร์โบลิกของจำนวนจริง
 • SIN: ส่งคืนค่าไซน์ของมุมที่ให้ไว้เป็นเรเดียน
 • COSH: ส่งคืนค่าโคไซน์ไฮเปอร์โบลิกของจำนวนจริง
 • COS: ส่งคืนค่าโคไซน์ของมุมที่ระบุเป็นเรเดียน
 • ATANH: ส่งคืนค่าแทนเจนต์ไฮเปอร์โบลิกผกผันของจำนวน
 • ATAN2: ส่งคืนมุมระหว่างแกน x และส่วนของเส้นตรงจากจุดเริ่มต้น (0,0) ไปยังคู่พิกัดที่ระบุ ("x", "y") เป็นเรเดียน
 • ATAN: ส่งคืนค่าแทนเจนต์ผกผันของค่า เป็นเรเดียน
 • ASINH: ส่งคืนค่าไซน์ไฮเปอร์โบลิกผกผันของจำนวน
 • ASIN: ส่งคืนค่าไซน์ผกผัน เป็นเรเดียน
 • ACOSH: ส่งคืนค่าโคไซน์ไฮเปอร์โบลิกผกผันของจำนวน
 • ACOS: ส่งคืนโคไซน์ผกผันของค่า เป็นเรเดียน
 • RADIANS: แปลงค่ามุมที่มีค่าเป็นองศาให้เป็นเรเดียน
 • DEGREES: แปลงค่ามุมในเรเดียนให้เป็นองศา
 • PI: ส่งคืนค่า Pi จนถึงทศนิยมหลักที่สิบสี่
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร