ฟังก์ชัน GAUSS

The GAUSS function returns the probability that a random variable, drawn from a normal distribution, will be between the mean and z standard deviations above (or below) the mean. การแจกแจงแบบปกติเป็นซึ่งรู้จักกันทั่วไปว่า "การแจกแจงแบบเกาส์" อันเป็นที่มาของชื่อฟังก์ชันนี้

ส่วนต่างๆ ของสูตร GAUSS

GAUSS(z)

ส่วน คำอธิบาย หมายเหตุ
z จำนวนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากค่าเฉลี่ย
  • พารามิเตอร์ z แสดงถึงระยะห่างจากค่าเฉลี่ยของตัวแปรสุ่ม
  • การแจกแจงแบบปกติจะได้รับการกำหนดโดยค่าเฉลี่ย (μ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( z * σ)

สูตรตัวอย่าง

GAUSS(1)

GAUSS(B2)

หมายเหตุ

  • ค่าลบ z ทำให้ GAUSS (z) แสดงผลจำนวนลบ
  • เมื่อ z ใช้ค่าในเซลล์อื่น (เช่น "GAUSS(B2)") ฟังก์ชัน GAUSS จะแสดงผลค่า 0 หากไม่มีข้อมูลในเซลล์
  • การเรียกใช้ GAUSS (z) เพื่อถามคำถาม "ความน่าจะเป็นที่จำนวนสุ่มอยู่จะระหว่าง μ ถึงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน z * σ คือเท่าใด

ตัวอย่าง

  A B C
1 ฟังก์ชัน ผลลัพธ์ ความคิดเห็น
2 =GAUSS(1) 0.3413447461 ความน่าจะเป็นที่ตัวแปรจะอยู่ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1 สูงกว่าค่าเฉลี่ย
3 =GAUSS(-1) -0.3413447461 ความน่าจะเป็นที่ตัวแปรจะอยู่ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย โปรดทราบว่าผลลัพธ์เป็นค่าลบ
4 =2*GAUSS(1) 0.6826894921 ความน่าจะเป็นที่ตัวแปรจะอยู่ภายในค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1 ของค่าเฉลี่ย

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

NORMDIST: ส่งคืนค่าของฟังก์ชันการกระจายปกติ (หรือฟังก์ชันการกระจายสะสมปกติ) สำหรับค่า ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ระบุ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร