ฟังก์ชัน GAUSS

The GAUSS function returns the probability that a random variable, drawn from a normal distribution, will be between the mean and z standard deviations above (or below) the mean. การแจกแจงแบบปกติเป็นซึ่งรู้จักกันทั่วไปว่า "การแจกแจงแบบเกาส์" อันเป็นที่มาของชื่อฟังก์ชันนี้

ส่วนต่างๆ ของสูตร GAUSS

GAUSS(z)

ส่วน คำอธิบาย หมายเหตุ
z จำนวนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากค่าเฉลี่ย
  • พารามิเตอร์ z แสดงถึงระยะห่างจากค่าเฉลี่ยของตัวแปรสุ่ม
  • การแจกแจงแบบปกติจะได้รับการกำหนดโดยค่าเฉลี่ย (μ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( z * σ)

สูตรตัวอย่าง

GAUSS(1)

GAUSS(B2)

หมายเหตุ

  • ค่าลบ z ทำให้ GAUSS (z) แสดงผลจำนวนลบ
  • เมื่อ z ใช้ค่าในเซลล์อื่น (เช่น "GAUSS(B2)") ฟังก์ชัน GAUSS จะแสดงผลค่า 0 หากไม่มีข้อมูลในเซลล์
  • การเรียกใช้ GAUSS (z) เพื่อถามคำถาม "ความน่าจะเป็นที่จำนวนสุ่มอยู่จะระหว่าง μ ถึงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน z * σ คือเท่าใด

ตัวอย่าง

  A B C
1 ฟังก์ชัน ผลลัพธ์ ความคิดเห็น
2 =GAUSS(1) 0.3413447461 ความน่าจะเป็นที่ตัวแปรจะอยู่ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1 สูงกว่าค่าเฉลี่ย
3 =GAUSS(-1) -0.3413447461 ความน่าจะเป็นที่ตัวแปรจะอยู่ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย โปรดทราบว่าผลลัพธ์เป็นค่าลบ
4 =2*GAUSS(1) 0.6826894921 ความน่าจะเป็นที่ตัวแปรจะอยู่ภายในค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1 ของค่าเฉลี่ย

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

NORMDIST: ส่งคืนค่าของฟังก์ชันการกระจายปกติ (หรือฟังก์ชันการกระจายสะสมปกติ) สำหรับค่า ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ระบุ

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก