ฟังก์ชัน DECIMAL

The DECIMAL function converts the text representation of a number in another base, to base 10 (decimal).

ส่วนต่างๆ ของสูตร DECIMAL

DECIMAL(value, base)

ส่วน คำอธิบาย หมายเหตุ
value ค่าที่ไม่มีเครื่องหมายที่จะถูกแปลงค่าเป็นฐานสิบ ระบุเป็นสตริง  
base ฐาน (หรือเลขฐาน) ที่ใช้เป็นเป้าหมายสำหรับการแปลง ฐานเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 2 ถึง 36

สูตรตัวอย่าง

DECIMAL(101,2)

หมายเหตุ

 • ระบบจะใช้สตริงแทนค่าซึ่งควรมีเฉพาะอักขระที่เป็นตัวเลขเท่านั้น (เช่น ไม่อนุญาตให้ใช้สัญกรณ์วิทยาศาสตร์) ข้อความในสตริงควรมีความยาวไม่เกิน 255 อักขระ
 • ฟังก์ชัน DECIMAL จะแปลงเป็นจำนวนเต็มบวกเท่านั้น

ตัวอย่าง

  A B
1 สูตร ผลลัพธ์
2 =DECIMAL(101,2) 5

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

 • BASE: The BASE function converts a decimal number into a text representation in another base.
 • BIN2DEC: แปลงจำนวนฐานสองแบบมีเครื่องหมายเป็นค่าฐานสิบ
 • BIN2HEX: แปลงจำนวนฐานสองแบบมีเครื่องหมายเป็นค่าฐานสิบหกแบบมีเครื่องหมาย
 • BIN2OCT: แปลงจำนวนฐานสองแบบมีเครื่องหมายเป็นค่าฐานแปดแบบมีเครื่องหมาย
 • OCT2BIN: แปลงจำนวนฐานแปดแบบมีเครื่องหมายเป็นค่าฐานสองแบบมีเครื่องหมาย
 • OCT2DEC: แปลงจำนวนฐานแปดแบบมีเครื่องหมายเป็นค่าฐานสิบ
 • OCT2HEX: แปลงจำนวนฐานสิบเป็นค่าฐานสิบหกแบบมีเครื่องหมาย
 • DEC2BIN: แปลงจำนวนฐานสิบเป็นค่าฐานสองแบบมีเครื่องหมาย
 • DEC2OCT: แปลงจำนวนฐานสิบเป็นค่าฐานแปดแบบมีเครื่องหมาย
 • DEC2HEX: แปลงจำนวนฐานสิบเป็นค่าฐานสิบหกแบบมีเครื่องหมาย
 • HEX2DEC: แปลงจำนวนฐานสิบหกแบบมีเครื่องหมายเป็นค่าฐานสิบ
 • HEX2BIN: แปลงจำนวนฐานสิบหกแบบมีเครื่องหมายเป็นค่าฐานสองแบบมีเครื่องหมาย
 • HEX2OCT: แปลงจำนวนฐานสิบหกแบบมีเครื่องหมายเป็นค่าฐานแปดแบบมีเครื่องหมาย
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร