ฟังก์ชัน BETADIST

The BETA.DIST function returns the probability of a given value as defined by the beta distribution function.

ส่วนต่างๆ ของฟังก์ชัน BETADIST

BETADIST(value, alpha, beta, lower_bound, upper_bound)

ส่วน คำอธิบาย หมายเหตุ
value ค่าที่จะใช้ประเมินฟังก์ชันความน่าจะเป็น
  • ค่าที่กำหนดต้องเป็นตัวเลขในขอบเขตล่างที่กำหนดถึงขอบเขตบนที่กำหนด
alpha พารามิเตอร์รูปร่างแรกของการแจกแจง
  • ค่าอัลฟ่าที่กำหนดจะต้องเป็นจำนวนบวก
beta พารามิเตอร์รูปร่างที่ 2 ของการแจกแจง
  • ค่าเบต้าที่กำหนดจะต้องเป็นจำนวนบวก
lower_bound ขอบเขตล่างของฟังก์ชัน
  • ขอบเขตล่างเริ่มต้นคือ 0
upper-bound ขอบเขตบนของฟังก์ชัน
  • ขอบเขตบนเริ่มต้นคือ 1

สูตรตัวอย่าง

BETADIST(0.65, 1.234, 7, 0.5, 3)

BETADIST(0.42, 3, 8)

BETADIST(0.92, 0.5, 0.7)

BETADIST(A5, 0.5, 0.7, -1, 1)

หมายเหตุ

  • คุณจะใช้ BETADIST หรือ BETA.DIST เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ได้

ตัวอย่าง

ในตัวอย่างนี้ ความน่าจะเป็นแบบสะสมของการแจกแจงแบบเบต้าที่ 0.3 มีพารามิเตอร์อัลฟ่าเป็น 5 และเบต้าเป็น 1 ซึ่งเขียนในรูป [-1, 1]

  A B C D E F
1 ค่า อัลฟ่า เบต้า ขอบเขตล่าง ขอบเขตบน โซลูชัน
2 0.3 5 1 -1 1 0.1160290625
3 0.3 5 1 -1 1 =BETA.DIST(0.3, 5, 1, -1, 1)
4 0.3 5 1 -1 1 =BETA.DIST(A4, B4, C4, D4, E4)

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

BETAINV: The BETA.INV function returns the value of the inverse beta distribution function for a given probability.

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร