ฟังก์ชัน CSC

The CSC function returns the cosecant of an angle provided in radians.

ส่วนต่างๆ ของฟังก์ชัน CSC

CSC(angle)

ส่วน คำอธิบาย
angle ค่าจริงที่ใช้คำนวณโคซีแคนต์

สูตรตัวอย่าง

CSC(PI())

CSC(A1)

CSC(1)

ตัวอย่าง

ในตัวอย่างนี้ ฟังก์ชัน CSC จะแสดงโคซีแคนต์ของมุมที่กำหนดเป็นเรเดียน

  A B
1 สูตร ผลลัพธ์
2 =CSC(1) 1.188395106
3 =CSC(-1) -1.188395106
4 =CSC(4) -1.321348709
5 =CSC(0) #DIV/0!

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

 • COT: The COT function returns the cotangent of an angle provided in radians.
 • COTH: The COTH function returns the hyperbolic cotangent of any real number.
 • ACOT: The ACOT function returns the inverse cotangent of a value in radians.
 • ATANH: ส่งคืนค่าแทนเจนต์ไฮเปอร์โบลิกผกผันของจำนวน
 • ATAN: ส่งคืนค่าแทนเจนต์ผกผันของค่า เป็นเรเดียน
 • ATAN2: ส่งคืนมุมระหว่างแกน x และส่วนของเส้นตรงจากจุดเริ่มต้น (0,0) ไปยังคู่พิกัดที่ระบุ ("x", "y") เป็นเรเดียน
 • ASINH: ส่งคืนค่าไซน์ไฮเปอร์โบลิกผกผันของจำนวน
 • ASIN: ส่งคืนค่าไซน์ผกผัน เป็นเรเดียน
 • SIN: ส่งคืนค่าไซน์ของมุมที่ให้ไว้เป็นเรเดียน
 • COS: ส่งคืนค่าโคไซน์ของมุมที่ระบุเป็นเรเดียน
 • ACOSH: ส่งคืนค่าโคไซน์ไฮเปอร์โบลิกผกผันของจำนวน
 • ACOS: ส่งคืนโคไซน์ผกผันของค่า เป็นเรเดียน
 • DEGREES: แปลงค่ามุมในเรเดียนให้เป็นองศา
 • RADIANS: แปลงค่ามุมที่มีค่าเป็นองศาให้เป็นเรเดียน
 • PI: ส่งคืนค่า Pi จนถึงทศนิยมหลักที่สิบสี่
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร