ฟังก์ชัน COTH

The COTH function returns the hyperbolic cotangent of any real number.

ส่วนต่างๆ ของฟังก์ชัน COTH

COTH(value)

ส่วน คำอธิบาย
value ค่าจริงที่ใช้คำนวณไฮเปอร์โบลิกโคแทนเจนต์

สูตรตัวอย่าง

COTH(A1)

COTH(1)

ตัวอย่าง

ในตัวอย่างนี้ ฟังก์ชัน COTH จะแสดงโคแทนเจนต์ไฮเพอร์โบลิกของมุมที่กำหนดเป็นเรเดียน

  A B
1 สูตร ผลลัพธ์
2 =COTH(1) 1.313035285
3 =COTH(-1) -1.313035285
4 =COTH(4) 1.00067115
5 =COTH(0) #DIV/0!

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

 • COT: The COT function returns the cotangent of an angle provided in radians.
 • ACOT: The ACOT function returns the inverse cotangent of a value in radians.
 • ATANH: ส่งคืนค่าแทนเจนต์ไฮเปอร์โบลิกผกผันของจำนวน
 • ATAN: ส่งคืนค่าแทนเจนต์ผกผันของค่า เป็นเรเดียน
 • ATAN2: ส่งคืนมุมระหว่างแกน x และส่วนของเส้นตรงจากจุดเริ่มต้น (0,0) ไปยังคู่พิกัดที่ระบุ ("x", "y") เป็นเรเดียน
 • ASINH: ส่งคืนค่าไซน์ไฮเปอร์โบลิกผกผันของจำนวน
 • ASIN: ส่งคืนค่าไซน์ผกผัน เป็นเรเดียน
 • SIN: ส่งคืนค่าไซน์ของมุมที่ให้ไว้เป็นเรเดียน
 • COS: ส่งคืนค่าโคไซน์ของมุมที่ระบุเป็นเรเดียน
 • ACOSH: ส่งคืนค่าโคไซน์ไฮเปอร์โบลิกผกผันของจำนวน
 • ACOS: ส่งคืนโคไซน์ผกผันของค่า เป็นเรเดียน
 • DEGREES: แปลงค่ามุมในเรเดียนให้เป็นองศา
 • RADIANS: แปลงค่ามุมที่มีค่าเป็นองศาให้เป็นเรเดียน
 • PI: ส่งคืนค่า Pi จนถึงทศนิยมหลักที่สิบสี่
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร