ฟังก์ชัน AVERAGE.WEIGHTED

The AVERAGE.WEIGHTED function finds the weighted average of a set of values, given the values and the corresponding weights.

ส่วนต่างๆ ของฟังก์ชัน AVERAGE.WEIGHTED

AVERAGE.WEIGHTED(values, weights, [additional values], [additional weights])

ส่วน คำอธิบาย หมายเหตุ
values ค่าที่จะหาค่าเฉลี่ย
  • อาจอ้างอิงช่วงของเซลล์หรืออาจมีค่าในตัวเอง
weights รายการค่าน้ำหนักที่เกี่ยวข้องที่จะใช้คำนวน
  • อาจอ้างอิงช่วงของเซลล์หรืออาจมีค่าน้ำหนักในตัวเอง
  • น้ำหนักต้องไม่เป็นค่าลบ แต่อาจเป็น 0 ได้
  • น้ำหนักอย่างน้อยหนึ่งรายการต้องเป็นค่าบวก
  • หากใช้ช่วงของเซลล์ ช่วงนั้นจะต้องมีจำนวนแถวและคอลัมน์เท่ากับช่วงของค่า
[additional_values] ค่าเพิ่มเติมที่จะหาค่าเฉลี่ย
  • ไม่จำเป็นต้องระบุค่าเพิ่มเติม
[additional_weights] ค่าน้ำหนักเพิ่มเติมที่จะใช้คำนวณ
  • ไม่จำเป็นต้องระบุค่าน้ำหนักเพิ่มเติม แต่ additional_value แต่ละรายการจะต้องตามด้วยค่า additional_weight หนึ่งรายการ

 

สูตรตัวอย่าง

AVERAGE.WEIGHTED(10, 1, 20, 3)

AVERAGE.WEIGHTED(A1:A2, B1:B2)

AVERAGE.WEIGHTED(A1:A2, B1:B2, C1, C2)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างนี้แสดงค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวเลขและน้ำหนักต่างๆ

  A B C D
1 2 1 สูตร ผลลัพธ์
2 4 3 =AVERAGE.WEIGHTED(A1:A2, B1:B2) 3.5
3 8 6 =AVERAGE.WEIGHTED(2, 10, 4, 15) 3.2
4     =AVERAGE.WEIGHTED(A1:A2, B1:B2, C1, C2) 6.2

 

ตัวอย่างของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนี้จะใช้เพื่อคำนวณเกรดของบุคคลในหลักสูตรของโรงเรียน

  A B C
1 รายการ เกรด เปอร์เซ็นต์ของเกรดรวม
2 การบ้าน 95 25%
3 การมีส่วนร่วม 90 10
4 สอบกลางภาค 85 15%
5 โครงการ 88 20%
6 สอบปลายภาค 82 30%
7   สูตร ผลลัพธ์
8 เกรดรวม =AVERAGE.WEIGHTED(B2:B6, C2:C6) 87.7

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

  • SUMPRODUCT: คำนวณผลรวมของผลคูณของข้อมูลที่สอดคล้องกันในอาร์เรย์หรือช่วงที่มีขนาดเท่ากันสองรายการ
  • AVERAGE: ส่งคืนค่าเฉลี่ยเป็นตัวเลขในชุดข้อมูล โดยละเว้นข้อความ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร