ฟังก์ชัน ACOTH

The ACOTH function returns the inverse hyperbolic cotangent of a value in radians.

ส่วนต่างๆ ของฟังก์ชัน ACOTH

ACOTH(value)

ส่วน คำอธิบาย หมายเหตุ
value ค่าที่ใช้คำนวณไฮเปอร์โบลิกโคแทนเจนต์ผกผัน
 • ค่าต้องไม่เป็นตัวเลขระหว่าง -1 ถึง 1

สูตรตัวอย่าง

ACOTH(2)

ACOTH(10)

ACOTH(A1)

หมายเหตุ

 • หากส่งตัวเลขระหว่าง -1 ถึง 1 ส่งไปยัง ACOTH ระบบจะแสดงข้อผิดพลาด #NUM
 • บางครั้งอาจมีการเขียน ACOTH เป็น "arccoth" หรือ "coth-1(x)" ในวิชาคณิตศาสตร์หรือโปรแกรมอื่นๆ
 • ใช้ฟังก์ชัน DEGREES เพื่อแปลงผลลัพธ์ของ ACOTH จากเรเดียนเป็นองศา

ตัวอย่าง

  A B C
1 วันที่ สูตร ผลลัพธ์
2 4 =ACOTH(A2) 0.2554128119
3 -4 =ACOTH(A3) -0.2554128119
4   =ACOTH(10) 0.1003353477

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

 • ACOT: The ACOT function returns the inverse cotangent of a value in radians.
 • COTH: The COTH function returns the hyperbolic cotangent of any real number.
 • COT: The COT function returns the cotangent of an angle provided in radians.
 • ATANH: ส่งคืนค่าแทนเจนต์ไฮเปอร์โบลิกผกผันของจำนวน
 • ATAN: ส่งคืนค่าแทนเจนต์ผกผันของค่า เป็นเรเดียน
 • ASINH: ส่งคืนค่าไซน์ไฮเปอร์โบลิกผกผันของจำนวน
 • ASIN: ส่งคืนค่าไซน์ผกผัน เป็นเรเดียน
 • ACOSH: ส่งคืนค่าโคไซน์ไฮเปอร์โบลิกผกผันของจำนวน
 • ACOS: ส่งคืนโคไซน์ผกผันของค่า เป็นเรเดียน
 • DEGREES: แปลงค่ามุมในเรเดียนให้เป็นองศา
 • RADIANS: แปลงค่ามุมที่มีค่าเป็นองศาให้เป็นเรเดียน
 • PI: ส่งคืนค่า Pi จนถึงทศนิยมหลักที่สิบสี่
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร