ฟังก์ชัน CEILING.MATH

The CEILING.MATH function rounds a number up to the nearest integer or to the nearest multiple of specified significance. It also specifies whether the number is rounded toward or away from 0 depending on the mode.

ส่วนต่างๆ ของฟังก์ชัน CEILING.MATH

CEILING.MATH(number, [significance], [mode])

ส่วน คำอธิบาย หมายเหตุ
number ค่าที่จะปัดเศษขึ้นให้ได้จำนวนเต็มหรือผลทวีคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของ significance หากระบุไว้  
significance ค่าที่ number ทวีคูณจะได้รับการปัดเศษ [ไม่บังคับ: 1 โดยค่าเริ่มต้น]
mode หาก number เป็นค่าลบให้ระบุทิศทางการปัดเศษ หากเป็น 0 หรือค่าว่าง ระบบจะปัดเศษขึ้นเข้าหา 0 ในกรณีอื่น ระบบจะปัดเศษลงออกจาก 0 [ไม่บังคับ]

สูตรตัวอย่าง

CEILING.MATH(5.4)
CEILING.MATH(32, 5)
CEILING.MATH(-26.2, 10, 1)

หมายเหตุ

  • ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะปัดเศษจำนวนบวกที่มีทศนิยมขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด เช่น 4.3 จะปัดเศษขึ้นเป็น 5
  • ตามค่าเริ่ม ระบบจะปัดเศษจำนวนลบที่มีทศนิยมขึ้นเข้าหา 0 ให้เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด เช่น -4.7 จะปัดเศษขึ้นเป็น -4

ตัวอย่าง

  A B
1 สูตร ผลลัพธ์
2 =CEILING.MATH(11.2) 12
3 =CEILING.MATH(-8.8) -8
4 =CEILING.MATH(7.7,0.2) 7.8
5 =CEILING.MATH(-10.2,2,-1) -12
6 =CEILING.MATH(-42,10,-1) -50

 

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

  • CEILING: ปัดเศษขึ้นให้เป็นจำนวนเต็มค่าผลคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของจำนวนที่มีนัยสำคัญที่กำหนด
  • ROUNDUP: ปัดเศษจำนวนเป็นหลักทศนิยมที่กำหนด โดยปัดขึ้นไปหาจำนวนต่อไปที่ถูกต้องเสมอ
  • ROUND: ปัดเศษจำนวนที่ระบุเป็นจำนวนหลักทศนิยมที่กำหนดตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน
  • FLOOR.MATH: จะปัดเศษลงให้เป็นจำนวนเต็มค่าผลคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของจำนวนที่มีนัยสำคัญที่กำหนด ส่วนค่าลบให้ปัดเศษใกล้ 0 หรือน้อยกว่า 0 โดยขึ้นอยู่กับโหมด
  • FLOOR: ปัดเศษลงให้ได้จำนวนเต็มทวีคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของจำนวนสำคัญที่ระบุ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร