ฟังก์ชัน CEILING.PRECISE

The CEILING.PRECISE function rounds a number up to the nearest integer or multiple of specified significance. If the number is positive or negative, it's rounded up.

ส่วนต่างๆ ของสูตร CEILING.PRECISE

CEILING.PRECISE(number, [significance])

ส่วน คำอธิบาย หมายเหตุ
number ค่าที่จะปัดเศษขึ้นให้ได้จำนวนเต็มหรือค่าทวีคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของ significance  
significance จำนวนที่ number ทวีคูณจะได้รับการปัดเศษ โดยจะไม่สนใจเครื่องหมายของ significance  [ไม่บังคับ: 1 โดยค่าเริ่มต้น]

สูตรตัวอย่าง

CEILING.PRECISE(-10.5, 1)
CEILING.PRECISE(96, 10)
CEILING.PRECISE(-23.25, 0.1)

หมายเหตุ

  • ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะปัดเศษจำนวนบวกที่มีทศนิยมขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด เช่น 4.3 จะปัดเศษขึ้นเป็น 5
  • ระบบจะปัดเศษจำนวนลบขึ้น (เข้าหาศูนย์) เช่น -4.3 จะปัดเศษขึ้นเป็น -4

ตัวอย่าง

  A B
1 สูตร ผลลัพธ์
2 =CEILING.PRECISE(-10.5, 1) -10
3 =CEILING.PRECISE(96, 10) 100
4 =CEILING.PRECISE(-23.25, 0.1) 23.2

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

  • CEILING: ปัดเศษขึ้นให้เป็นจำนวนเต็มค่าผลคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของจำนวนที่มีนัยสำคัญที่กำหนด
  • CEILING.MATH: The CEILING.MATH function rounds a number up to the nearest integer or to the nearest multiple of specified significance. It also specifies whether the number is rounded toward or away from 0 depending on the mode.
  • ROUNDUP: ปัดเศษจำนวนเป็นหลักทศนิยมที่กำหนด โดยปัดขึ้นไปหาจำนวนต่อไปที่ถูกต้องเสมอ
  • ROUND: ปัดเศษจำนวนที่ระบุเป็นจำนวนหลักทศนิยมที่กำหนดตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน
  • FLOOR: ปัดเศษลงให้ได้จำนวนเต็มทวีคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของจำนวนสำคัญที่ระบุ
  • FLOOR.MATH: The FLOOR.MATH function rounds a number down to the nearest integer or a multiple of specified significance, with negative numbers rounding toward or away from zero depending on the mode. 
  • FLOOR.PRECISE: The FLOOR.PRECISE functions rounds a number down to the nearest integer or multiple of specified significance.
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร