ฟังก์ชัน IMPOWER

The IMPOWER function returns a complex number raised to a power.

ส่วนต่างๆ ของสูตร IMPOWER

สูตร IMPOWER จะมีการจัดรูปแบบเป็น =IMPOWER(complex_base, exponent)

ส่วน คำอธิบาย หมายเหตุ
complex_base จำนวนเชิงซ้อนที่จะเพิ่มตาม "exponent"
  • อาจเขียนเป็น ∓ bi หรือ ∓ bj
exponent เลขยกกำลังที่จะยกกำลัง "complex_base"
  • ต้องเป็นตัวเลข

สูตรตัวอย่าง

IMPOWER("4-3i",0.5)

IMPOWER(A2,B2)

IMPOWER("2j",-7)

หมายเหตุ

  • การยกกำลังของจำนวนเชิงซ้อนมีการกำหนดไว้ดังนี้
    • (a+bi)n = rn(cosθ + isinθ) โดยที่
    • r = √(x2 + y2) และ θ = arctan(b/a)

ตัวอย่าง

  A B
1 สูตร ผลลัพธ์
2 =IMPOWER("5+2i", 3) 65+142i
3 =IMPOWER("-1-j", -1) -0.5+0.5j
4 =IMPOWER("0.732-5.349i", -0.138) 0.776914096672106+0.155872432042838i

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

COMPLEX: สร้างจำนวนเชิงซ้อนโดยระบุสัมประสิทธิ์จำนวนจริงและสัมประสิทธิ์จำนวนจินตภาพ

IMREAL: ส่งกลับสัมประสิทธิ์จำนวนจริงของจำนวนเชิงซ้อน

IMAGINARY: ส่งกลับสัมประสิทธิ์จำนวนจินตภาพของจำนวนเชิงซ้อน

POWER: ส่งคืนจำนวนยกกำลัง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร