ฟังก์ชัน IMLN

The IMLN function returns the logarithm of a complex number, base e (Euler's number).

ส่วนต่างๆ ของสูตร IMLN

สูตร IMLN มีการจัดรูปแบบเป็น =IIMLN(number)

ส่วน คำอธิบาย หมายเหตุ
number ค่าอินพุตของฟังก์ชันลอการิทึม
  • เขียนจำนวนเป็นตัวเลขธรรมดาได้ เช่น 1 เพื่อแปลค่าเป็นตัวเลขจริง
  • เขียนจำนวนเป็นข้อความที่ยกมาได้ เพื่อระบุทั้งสัมประสิทธิ์จริงและเชิงซ้อน

สูตรตัวอย่าง

IMLN("3+4i")

IMLN(A2)

IMLN("4+2j")

หมายเหตุ

  • IMLN จะเทียบเท่ากับ LN สำหรับค่าที่ไม่ใช่จำนวนเชิงซ้อนทั้งหมดที่มากกว่า 0
  • IMLN จะเทียบเท่ากับ LOG ที่ระบุฐาน e หรือ EXP(1) สำหรับค่าที่ไม่ใช่จำนวนเชิงซ้อนทั้งหมดที่มากกว่า 0
  • ลอการิทึมธรรมชาติฐาน e ของจำนวนเชิงซ้อนจะหาได้ด้วยสูตรต่อไปนี้
    • ln(x+yi) = √(x2+y2) + i tan-1(y/x)

ตัวอย่าง

  A B
1 สูตร ผลลัพธ์
2 =IMLN("1+i") 0.346573590279973+0.785398163397448i
3 =IMLN("4+2j") 1.497866136777+0.463647609000806i
4 =IMLN("-4.6") 1.52605630349505+3.14159265358979i

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

LN: ส่งคืนค่าลอการิทึมของจำนวน ฐาน e (จำนวนออยเลอร์)

COMPLEX: สร้างจำนวนเชิงซ้อนโดยระบุสัมประสิทธิ์จำนวนจริงและสัมประสิทธิ์จำนวนจินตภาพ

IMAGINARY: ส่งกลับสัมประสิทธิ์จำนวนจินตภาพของจำนวนเชิงซ้อน

IMREAL: ส่งกลับสัมประสิทธิ์จำนวนจริงของจำนวนเชิงซ้อน

LOG10: ส่งคืนค่าลอการิทึมของจำนวนฐาน 10

LOG: ส่งคืนค่าลอการิทึมของจำนวนที่กำหนดฐาน

EXP: ส่งคืนจำนวนออยเลอร์, e (~ 2.718) ยกกำลัง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร