Använda regler för villkorsstyrd formatering i Google Kalkylark

Skapa en villkorsstyrd formateringsregel

 1. Öppna ett kalkylark i appen Google Kalkylark på en mobil eller surfplatta med Android.
 2. Markera det område som du vill formatera.
 3. Tryck på Format Formatera följt av Villkorsstyrd formatering. En panel öppnas.
 4. Ange dina reglervillkor. Om det redan finns en regel i cellen eller intervallet lägg trycker du först på LÄGG TILL för att lägga till ytterligare en. 
  • En färg: Under Formatera celler om väljer du villkoret som du vill ska utlösa regeln. Under Formatering väljer du hur cellen ska se ut när villkoren uppfylls. Skapa din egen formatering genom att trycka på Lägg till Lägg till under anpassad.
  • Färgskala: Under Formatering väljer du färgskala. Du kan ställa in värden för minimum, maximum och mittpunkt. Om du inte anger ett värde justeras det automatiskt baserat på din data.
 5. Tryck på SPARA.
Exempel

En lärare kan markera provresultat för att se vilka elever som fick mindre än 80 %.

 1. Öppna ett kalkylark i appen Google Kalkylark på en mobil eller surfplatta med Android.
 2. Välj provresultaten.
 3. Tryck på Format Formatera följt av Villkorsstyrd formatering.
 4. Under Formatera celler om klickar du på Mindre än. Om det redan finns en regel trycker du på den eller på LÄGG TILL följt av Mindre än.
 5. Tryck på Värde eller formel och ange 0,8.
 6. Om du vill välja en röd färg trycker du på den röda rutan.
 7. Tryck på SPARA. De låga resultaten markeras i rött.
Se dina regler för villkorsstyrd formatering
 1. Öppna ett kalkylark i appen Google Kalkylark på en mobil eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Format Formatera följt av Villkorsstyrd formatering.
 3. Välj ett alternativ högst upp:
  • Valt intervall: Visar de regler som skär det valda intervallet.
  • Alla: Visar alla regler på kalkylarket.
 4. Om du vill återgå till kalkylarket trycker du på Klar Klar.

Använda avancerad villkorsstyrd formatering

Använda egna formler med villkorsstyrd formatering

Du kan använda anpassade formler för att formatera en eller flera celler baserat på innehållet i andra celler.

 1. Öppna ett kalkylark i appen Google Kalkylark på en mobil eller surfplatta med Android.
 2. Markera de celler som du vill formatera.
 3. Tryck på Format Formatera följt av Villkorsstyrd formatering.
 4. Under rullgardinsmenyn Formatera celler om trycker du på Anpassad formel. Om det redan finns en regel trycker du på den eller på LÄGG TILL följt av Anpassad formel
 5. Tryck på Värde eller formel och lägg till formeln och reglerna.
 6. Tryck på SPARA.

Obs! Formler kan bara referera till samma arbetsblad, med hjälp av standardnotation (='sheetname'!cell). Om du vill referera till ett annat blad i formeln använder du funktionen INDIRECT.

Exempel 1

Om du vill markera när det finns mer än en förekomst av samma värde i din data:

 1. Öppna ett kalkylark i appen Google Kalkylark på en mobil eller surfplatta med Android.
 2. Markera det område som du vill formatera. Till exempel cellerna A1 till A100.
 3. Tryck på Format Formatera följt av Villkorsstyrd formatering.
 4. Under rullgardinsmenyn Formatera celler om trycker du på Anpassad formel.Om det redan finns en regel trycker du på den eller på LÄGG TILL följt av Anpassad formel
 5. Skriv regeln för den första raden. I detta fall skulle regeln vara: =COUNTIF($A$1:$A$100,A1)>1.
 6. Välj andra formateringsegenskaper.
 7. Tryck på SPARA.

Exempel 2

Om du vill formatera en hel rad baserat på värdet i en av cellerna på den raden:

 1. Öppna ett kalkylark i appen Google Kalkylark på en mobil eller surfplatta med Android.
 2. Markera det område som du vill formatera, till exempel kolumnerna A:E.
 3. Tryck på Format Formatera följt av Villkorsstyrd formatering.
 4. Under rullgardinsmenyn Formatera celler om trycker du på Anpassad formel. Om det redan finns en regel trycker du på den eller på LÄGG TILL följt av Anpassad formel
 5. Skriv regeln för den första raden. Om du till exempel vill göra hela raden grön om värdet i kolumn B är Ja, så skriver du formeln "=$B1="Ja".
 6. Välj andra formateringsegenskaper.
 7. Tryck på SPARA.

Absoluta kontra relativa referenser

I många fall måste du lägga till dollartecken ($) framför bokstäver och siffror i formler så att formateringen tillämpas med hjälp av absoluta referenser i motsats till relativa referenser.

Använda jokertecken med villkorsstyrd formatering

Du kan använda jokertecken om du vill matcha flera uttryck. Jokertecken kan användas med fälten Texten innehåller eller Texten innehåller inte under formateringen.

 • Om du vill matcha ett enda tecken använder du ett frågetecken (?). Till exempel formaterar en textregel som innehåller "a?c" celler med "abc", men inte "ac" eller "abbc".
 • Om du vill matcha noll (0) eller flera tecken använder du en asterisk (*). Till exempel formaterar en textregel som innehåller "a*c" celler med "abc", "ac" och "abbc", men inte "ab" eller "ca".
 • Om du vill matcha ett frågetecken eller en asterisk i texten kan du åsidosätta jokertecken genom att lägga till ett tildetecken (~) framför dem. Till exempel formaterar en textregel med "a~?c" celler med "a?c" men inte "abc" eller "a~?c."

Obs!

 • Om du vill ta bort en regel trycker du på Ta bort Ta bort följt av Klar Klar.
 • Regler utvärderas i den angivna ordningen. Den första regeln som uppfyller villkoret definierar cellens eller intervallets format. Om du vill ändra ordningen på reglerna trycker du på Flytta Flytta och drar dem.
 • Om du kopierar och klistrar in från en cell eller ett intervall som har formateringsregler, används reglerna när du klistrar in kopierad data.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?