Hàm SORTN

Trả về n mục đầu tiên trong tập dữ liệu sau khi thực hiện sắp xếp.

Ví dụ mẫu

SORTN(A1:A10, 2)

SORTN(A2:C20, 2, 2, B2:B20, TRUE)

SORTN(A2:C20, 2, 3, B2:B20, TRUE, 3, FALSE)

Cú pháp

SORTN(dải_ô; [n], [chế_độ_hiển_thị_mối_liên_kết]; [cột_sắp_xếp1; tăng_dần1], ...)

 • dải_ô – Dữ liệu cần được sắp xếp để tìm n mục đầu tiên.
 • n - [TÙY CHỌN - 1 theo mặc định] Số mục cần trả về. Phải lớn hơn 0.
 • chế_độ_hiển_thị_mối_liên_kết – [TÙY CHỌN – 0 theo mặc định] Một số đại diện cho cách hiển thị mối liên kết.
  • 0: Hiển thị tối đa n hàng đầu tiên trong dải ô được sắp xếp.
  • 1: Hiển thị tối đa n hàng đầu tiên, cộng với mọi hàng bổ sung giống với hàng thứ n.
  • 2: Hiển thị tối đa n hàng đầu tiên sau khi xóa các hàng trùng lặp.
  • 3: Hiển thị tối đa n hàng đơn nhất đầu tiên, nhưng hiển thị mọi hàng trùng lặp của những hàng này.
 • cột_sắp_xếp1 – [TÙY CHỌN] – Chỉ mục của cột trong dải_ô hoặc dải ô bên ngoài dải_ô có chứa giá trị cần sắp xếp. Dải ô được chỉ định dưới dạng cột_sắp_xếp1 phải là một cột có cùng số hàng với dải_ô.

 • tăng_dần1 – [TÙY CHỌN] – TRUE hoặc FALSE cho biết cách sắp xếp cột_sắp_xếp1. TRUE sắp xếp theo thứ tự tăng dần. FALSE sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
 • cột_sắp_xếp2, tăng_dần2, ... - [TÙY CHỌN] - Cột bổ sung và cờ thứ tự sắp xếp được sử dụng nếu liên kết xảy ra, theo thứ tự ưu tiên.

Lưu ý

 • dải_ô chỉ được sắp xếp theo cột đã chỉ định. Các cột khác được trả về theo thứ tự xuất hiện ban đầu.
 • Nếu cột_sắp_xếp1 và tăng_dần1 không được đưa vào, sắp xếp được thực hiện trên cột có chỉ mục thấp nhất trong dải_ô, với các cột tiếp theo được sử dụng để sắp xếp nếu có các mối liên kết.

Xem thêm

 • SORT: Sắp xếp các hàng của một mảng hoặc dải ô đã cho theo giá trị thuộc một hoặc nhiều cột.
 • FILTER: Trả về phiên bản dải ô nguồn đã được lọc, chỉ trả về các hàng hoặc cột đáp ứng các điều kiện được chỉ định.
 • MAX: Trả về giá trị lớn nhất trong một tập dữ liệu số.
 • INDEX: Trả về nội dung của ô, được xác định bởi mức chênh lệch giữa hàng và cột.
 • LARGE: Trả về phần tử lớn nhất thứ n của một jtập dữ liệu, trong đó n do người dùng xác định.

Ví dụ

Bảng sau được dùng cho các ví dụ bên dưới.

  "A" B C
1 Sinh viên Điểm kiểm tra lần 1 Điểm kiểm tra lần 2
2 Alice 100 90
3 Bob 75 85
4 Carol 80 85
5 Devon 100 95
6 Eloise 80 90

 

Công thức Kết quả
=SORTN(A2:C6)

Alice 100 90

=SORTN(A2:C6; 2)

Alice 100 90
Bob 75 85

=SORTN(A2:C6; 3; 0; B2:B6; FALSE)

Alice 100 90
Devon 100 95 Carol 80 85

=SORTN(A2:C6; 3; 1; B2:B6; FALSE)

Alice 100 90
Devon 100 95 Carol 80 85 Eloise 80 90

=SORTN(A2:C6; 3; 2; B2:B6; FALSE)

Alice 100 90
Carol 80 85 Bob 75 85

=SORTN(A2:C6; 3; 3; B2:B6; FALSE)

Alice 100 90
Devon 100 95 Carol 80 85 Eloise 80 90 Bob 75 85

=SORTN(A2:C6; 3; 3; 2; FALSE; 3; FALSE)

Devon 100 95
Alice 100 90 Eloise 80 90

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
6154644819587966410
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true