Sử dụng nhận xét, mục hành động và biểu tượng cảm xúc

Bạn muốn khai thác thêm sức mạnh của Google Tài liệu dành cho cơ quan hoặc trường học? Hãy đăng ký dùng thử miễn phí Google Workspace.
Bạn có thể cộng tác với người khác trên Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày để: 
 • Thêm, chỉnh sửa, trả lời hoặc xoá nhận xét
 • Giao việc cần làm và các mục hành động
 • Thêm biểu tượng cảm xúc

Thêm, chỉnh sửa, xem, lọc hoặc xóa nhận xét

Thêm một nhận xét
 1. Trên máy tính, hãy mở một tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày.
 2. Đánh dấu văn bản, hình ảnh, ô hoặc trang trình bày mà bạn muốn nhận xét.
 3. Để thêm một nhận xét, trên thanh công cụ, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm nhận xét Thêm nhận xét.
 4. Nhập nội dung nhận xét.
 5. Nhấp vào Nhận xét.
Xem tất cả nhận xét
 1. Trên máy tính, hãy mở một tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Mở nhật ký nhận xét Mở nhận xét.
 3. Để đóng, hãy nhấp lại vào biểu tượng Mở nhật ký nhận xét Mở nhận xét.

Lưu ý: Ở cuối cửa sổ nhận xét bất kỳ, bạn cũng có thể nhấp vào Mở tất cả nhận xét.

Tìm nhận xét

Bạn có thể tìm thấy nhận xét và vị trí của nhận xét trong một tệp Google Trang tính.

Trên thẻ trang tính

 1. Ở cuối trang tính, hãy trỏ vào thông báo nhận xét trên thẻ
 2. Trong cửa sổ đó, hãy nhấp vào tên ô để xem nhận xét và vị trí của nhận xét đó. 

Mẹo:Để xem tất cả nhận xét trong trang tính, hãy nhấp vào Xem tất cả nhận xét.

Trên bảng nhận xét 

 1. Ở phía trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Mở nhật ký nhận xét Mở nhận xét.
 2. Nhấp vào nhận xét để xem vị trí của nhận xét đó.
Lọc nhận xét

Bạn có thể lọc nhận xét trong Google Tài liệu và Trang tính. 

 1. Trong một tài liệu hoặc trang tính, hãy nhấp vào biểu tượng Mở nhật ký nhận xét Mở nhận xét
 2. Ở bên trái cửa sổ Nhận xét, hãy nhấp vào biểu tượng Tất cả Mũi tên xuống để lọc nhận xét theo bất kỳ danh mục nào sau đây: 
  • Tất cả 
  • Dành cho bạn 
  • Đang mở
  • Đã giải quyết
 3. Tất cả nhận xét trong danh mục đó sẽ xuất hiện trong cửa sổ. 

Bạn có thể lọc nhận xét theo trang tính trong Google Trang tính. 

 1. Trong một trang tính, hãy nhấp vào biểu tượng Mở nhật ký nhận xét Mở nhận xét
 2. Ở bên phải của cửa sổ Nhận xét, hãy nhấp vào biểu tượng Tất cả trang tính Mũi tên xuống, để thay đổi bộ lọc thành Trang tính hiện tại .
Chỉnh sửa hoặc xoá một nhận xét
 1. Trên máy tính, hãy mở một tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày.
 2. Trên nhận xét mà bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa hoặc Xóa.
Gửi nhận xét cho một người cụ thể

Để người khác xem được nhận xét của bạn, bạn có thể thêm người đó vào nhận xét. Họ sẽ nhận được thông báo qua email kèm theo nhận xét của bạn.

Lưu ý: Nếu ai đó đặt trạng thái của họ thành "Không có mặt tại văn phòng" và bạn có quyền xem lịch của họ, thì bạn sẽ nhận được thông báo trong nhận xét khi thêm họ. 

 1. Trên máy tính, hãy mở một tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày.
 2. Chèn và nhập một nhận xét.
 3. Nhập "@" và tên hoặc địa chỉ email của một người vào bất cứ đâu trong nhận xét của bạn. Khi người chính xác được đề xuất, hãy nhấp vào tên của họ.
 4. Nhấp vào Nhận xét.

Lưu ý: Nếu thêm người nào đó không có quyền xem tệp thì bạn sẽ được yêu cầu chia sẻ tệp.

Ẩn nhận xét trong Google Trang trình bày
 1. Trên máy tính, hãy mở một bản trình chiếu.
 2. Trên thanh công cụ, hãy chuyển đến mục Xem  rồi bỏ đánh dấu ô Hiện nhận xét  hoặc dùng phím tắt Ctrl + Alt + Shift + N (máy chạy Windows, Chrome OS) hoặc ⌘ + Alt + Shift + N (máy Mac).

Trả lời hoặc đóng nhận xét

Nếu bạn có quyền chỉnh sửa hoặc nhận xét trong tài liệu, bạn có thể trả lời nhận xét. Khi cuộc thảo luận kết thúc, bạn có thể giải quyết nhận xét để đóng nhận xét.

Mẹo: Bạn cũng có thể trả lời hoặc đóng nhận xét ngay trong email của bạn. Tìm hiểu cách xử lý nhận xét trong Gmail. 

Quản lý thông báo về nhận xét
 1. Trên máy tính, hãy mở một tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày.
 2. Ở góc trên cùng bên phải của tệp, hãy nhấp vào biểu tượng Nhận xét Mở nhận xét.
 3. Nhấp vào phần Thông báo.
 4. Chọn thời điểm bạn muốn nhận thông báo:
 • Tất cả: Bất cứ khi nào có nhận xét mới.
 • Chỉ nhận xét của bạn: Bất cứ khi nào người khác trả lời nhận xét của bạn hoặc nhận xét mà bạn được thêm vào.
 • Không: Không bao giờ nhận email về nhận xét cho tệp đó.
Trả lời nhận xét

Trả lời nhận xét trong tài liệu hoặc bản trình bày

 1. Mở một tài liệu hoặc trình bày trên máy tính.
 2. Nhấp vào nhận xét.
 3. Nhấp vào Trả lời và nhập nội dung trả lời của bạn.
 4. Để lưu, hãy nhấp vào Trả lời.

Lưu ý: Trong Google Tài liệu, ở cuối hộp văn bản, bạn có thể nhấp vào Trả lời thông minh.

Trả lời nhận xét trong bảng tính

 1. Mở một bảng tính trên máy tính.
 2. Trên tab trang tính, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm nhận xét Thêm nhận xét.
 3. Nhấp vào nhận xét bạn muốn trả lời.
 4. Nhấp vào Trả lời và nhập nội dung trả lời của bạn.
 5. Để lưu, hãy nhấp vào Trả lời.

Lưu ý: Nếu ai đó đặt trạng thái của họ thành "Không có mặt tại văn phòng" và bạn có quyền xem lịch của họ, thì bạn sẽ nhận được thông báo trong nhận xét khi trả lời họ.

Đóng hoặc mở lại nhận xét
 1. Trên máy tính, hãy mở một tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày.
 2. Nhấp vào nhận xét bạn muốn đóng.
 3. Ở góc trên cùng của nhận xét, nhấp vào Giải quyết.

Để xem nhận xét bạn đã đóng, nhấp vào phần Nhận xét ở góc trên cùng của cửa sổ. Để mở lại nhận xét đã đóng, hãy nhấp vào Mở lại ở góc trên cùng bên phải của nhận xét.

Sử dụng và theo dõi các mục hành động

Sử dụng nhận xét để giao nhiệm vụ hoặc mục hành động bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn. Mục hành động đề xuất sẽ xuất hiện dựa trên nội dung trong tệp của bạn.

Giao một mục hành động trong nhận xét
 1. Mở một tệp Google trên máy tính.
 2. Đánh dấu văn bản, hình ảnh, ô hoặc trang trình bày mà bạn muốn nhận xét.
 3. Để thêm một nhận xét, hãy chuyển đến thanh công cụ và nhấp vào biểu tượng Thêm nhận xét Thêm nhận xét.
 4. Nhập nội dung nhận xét.
 5. Trong nhận xét của bạn, hãy thêm địa chỉ email (có @ hoặc + ở trước) của người bạn muốn giao.
 6. Nhấp vào hộp bên cạnh phần "Giao cho [tên]".
 7. Nhấp vào phần Giao. Người mà bạn đã giao mục hành động sẽ nhận được một email.

Lưu ý: Nếu ai đó đặt trạng thái của họ thành "Không có mặt tại văn phòng" và bạn có quyền xem lịch của họ, thì bạn sẽ nhận được thông báo trong nhận xét khi giao mục hành động cho họ.

Giao lại mục hành động
 1. Mở một tệp Google trên máy tính.
 2. Nhấp vào nhận xét.
 3. Nhấp vào phần Trả lời.
 4. Nhập nội dung nhận xét.
 5. Trong nhận xét của bạn, hãy thêm địa chỉ email (có @ hoặc + phía trước) của người bạn muốn giao lại.
 6. Nhấp vào hộp bên cạnh phần "Giao lại cho [tên]".
 7. Nhấp vào phần Giao lại. Người mà bạn đã giao mục hành động sẽ nhận được một email.
Đánh dấu một mục hành động là xong
 1. Mở một tệp Google trên máy tính.
 2. Ở góc trên cùng bên phải của nhận xét, hãy nhấp vào biểu tượng Xong Xong.
Xem lượt theo dõi trên một tài liệu
 1. Trên máy tính, hãy mở Google Drive hoặc màn hình chính của Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Ở góc trên cùng bên phải của tài liệu, hãy nhấp vào số. Nếu không thấy số thì bạn không có lượt theo dõi nào cho tài liệu đó.
 3. Bạn có thể thấy số lượt mở:
  • Các mục hành động
  • Đề xuất
 4. Để chuyển đến mục hành động hoặc đề xuất đầu tiên, nhấp vào một lựa chọn trong danh sách.
 5. Để đóng trình đơn, hãy nhấp vào số đó.

Dùng biểu tượng cảm xúc trong Google Tài liệu

Nếu có quyền nhận xét hoặc chỉnh sửa đối với Google Tài liệu, bạn có thể thêm biểu tượng cảm xúc vào nội dung bạn đánh dấu.

Thêm biểu tượng cảm xúc
 1. Mở Google Tài liệu trên máy tính.
 2. Chọn văn bản bạn muốn bày tỏ cảm xúc. Chọn một biểu tượng cảm xúc:
  • Ở lề phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm biểu tượng cảm xúc Add Emoji Reaction.
  • Chuyển đến mục Chèn sau đó Biểu tượng cảm xúc.
 3. Chọn một mục:
  • Chọn biểu tượng cảm xúc bạn muốn thêm. 
  • Bạn cũng có thể nhập cụm từ tìm kiếm cho một biểu tượng cảm xúc.

Lưu ý: Nếu một cộng tác viên đã thêm một biểu tượng cảm xúc, thì để thêm biểu tượng cảm xúc, bạn có thể nhấp vào biểu tượng cảm xúc đó. Bạn có thể thêm nhiều biểu tượng cảm xúc vào cùng một văn bản đã chọn.

Lưu trữ hoặc xoá biểu tượng cảm xúc
 1. Nhấp vào một biểu tượng cảm xúc.
  • Để xoá biểu tượng cảm xúc, hãy nhấp lại vào biểu tượng cảm xúc đó. 
   • Lưu ý: Nếu xoá biểu tượng cảm xúc của mình, bạn sẽ không xoá biểu tượng cảm xúc của các cộng tác viên khác.
  • Để lưu trữ biểu tượng cảm xúc, hãy nhấp vào biểu tượng Lựa chọn khác Xem thêm sau đó Giải quyết.
   • Lưu ý: Để xem các biểu tượng cảm xúc đã lưu trữ, hãy nhấp vào biểu tượng Nhận xét Nhận xét ở trên cùng bên phải.

Dùng phím tắt để di chuyển và trả lời nhận xét

Bạn có thể chọn một nhận xét và dùng phím tắt để:

 • Di chuyển giữa các nhận xét.
 • Trả lời nhận xét.
 • Ẩn hoặc hiện nhận xét.

Dùng phím tắt trên các nhận xét đã chọn

Trả lời nhận xét hiện tại R
Di chuyển đến nhận xét tiếp theo J
Di chuyển đến nhận xét trước K
Giải quyết nhận xét hiện tại E
Thoát nhận xét hiện tại U
Ẩn nhận xét

Đối với máy chạy Windows, Chrome OS: Ctrl + Alt + Shift + n 

Đối với máy Mac: ⌘ + Alt + Shift + n

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
35
false
false