Split text, remove duplicates, or trim whitespace

हे उपयुक्त होते का?
आम्ही यास कसे सुधारित करू शकतो?