ඔබ ඉල්ලා ඇති පිටුව දැනට ඔබගේ භාෂාවෙන් ලබා ගත නොහැකිය. ඔබට පිටුවේ පහළ වෙනත් භාෂාවක් තෝරා ගත හැකිය නැතහොත් ක්ෂණිකව ඕනෑම වෙබ් පිටුවක් ඔබ කැමති භාෂාවකට, Google Chrome හි ආවේණික පරිවර්තන තීරුව භාවිතයෙන් පරිවර්තනය කළ හැකිය.

Name a range of cells

You can name ranges in Google Sheets to keep better track of them and create cleaner formulas.

For example, instead of using "A1:B2" to describe a range of cells, you could name the range "budget_total." This way, a formula like "=SUM(A1:B2, D4:E6)" could be written as "=SUM(budget_total, quarter2)."

Name a range

 1. Open a spreadsheet in Google Sheets.
 2. Select the cells you want to name.
 3. Click Data and then Named ranges. A menu will open on the right.

  Tip: To quickly open this menu, in the range box on the top left, click the drop down menu Down arrow >  Manage named ranges.
   
 4. Type the range name you want.
 5. To change the range, click Spreadsheet Grid.
 6. Select a range in the spreadsheet or type the new range into the text box, then click Ok.
 7. Click Done.

Range names:

 • Can contain only letters, numbers, and underscores.
 • Can't start with a number, or the words "true" or "false."
 • Can't contain any spaces or punctuation.
 • Must be 1–250 characters.
 • Can't be in either A1 or R1C1 syntax. For example, you might get an error if you give your range a name like "A1:B2" or "R1C1:R2C2."

Edit or delete a named range

 1. Open a spreadsheet in Google Sheets.
 2. Click Data and then Named ranges.
 3. On the named range you want to edit or delete, click Edit Edit.
 4. To edit the range, enter a new name or range, then click Done.
 5. To delete the named range, next to the name, click Delete range Delete .
 6. On the menu that opens, click Remove.

Note: When you delete a named range, any formulas that reference it will no longer work. Protected ranges that reference a named range will use the cell values and continue to work.

Was this helpful?
How can we improve it?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

සෙවීම
සෙවීම හිස් කරන්න
සෙවීම වසන්න
Google යෙදුම්
ප්‍රධාන මෙනුව
Search Help Center
true
35
false