ค้นหาและใช้ฟีเจอร์ค้นหาและแทนที่

คุณจะค้นหาและแทนที่คำในเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอได้ด้วย Google เอกสาร ชีต และสไลด์ นอกจากนี้คุณยังค้นหาในไฟล์ได้โดยใช้แป้นพิมพ์ลัด Ctrl + f (⌘ + f ใน Mac)

ใช้ฟีเจอร์ค้นหาและแทนที่ในเอกสารหรืองานนำเสนอ

 1. เปิดเอกสารหรืองานนำเสนอใน Google เอกสารหรือ Google สไลด์จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกแก้ไข จากนั้น ค้นหาและแทนที่
 3. พิมพ์คำที่ต้องการค้นหาถัดจาก "ค้นหา" หากต้องการแทนที่คำดังกล่าว ให้ป้อนคำใหม่ถัดจาก "แทนที่ด้วย"
 4. หากต้องการดูตำแหน่งถัดไปที่มีการใช้คำดังกล่าว ให้คลิกถัดไป หากต้องการกลับไปยังคำก่อนหน้า ให้คลิกก่อนหน้า
 5. ไม่บังคับ: จำกัดผลการค้นหาโดยใช้ตัวเลือกด้านล่าง
  • ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก : จับคู่เฉพาะคำที่มีตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กตรงกัน
  • จับคู่โดยใช้นิพจน์ทั่วไป: จับคู่คำตามนิพจน์ทั่วไปใน Google เอกสาร
 6. หากต้องการแทนที่คำที่ไฮไลต์ ให้คลิกแทนที่ หากต้องการแทนที่ทุกตำแหน่งที่มีการใช้คำดังกล่าว ให้คลิกแทนที่ทั้งหมด

ใช้ฟีเจอร์ค้นหาและแทนที่ในสเปรดชีต

 1. เปิดสเปรดชีตใน Google ชีตจากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกแก้ไข จากนั้น ค้นหาและแทนที่
 3. พิมพ์คำที่ต้องการค้นหาถัดจาก "ค้นหา" หากต้องการแทนที่คำดังกล่าว ให้ป้อนคำใหม่ถัดจาก "แทนที่ด้วย"
 4. หากต้องการค้นหาคำนั้น ให้คลิกค้นหา หากต้องการดูตำแหน่งถัดไปที่มีการใช้คำดังกล่าว ให้คลิกค้นหาอีกครั้ง
 5. ไม่บังคับ: จำกัดผลการค้นหาโดยใช้ตัวเลือกด้านล่าง
  • ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก: กำหนดให้ค้นหาตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก
  • ตรงกับเนื้อหาเซลล์ทั้งหมด: ค้นหาเซลล์ที่เหมือนกันทุกประการ
  • ค้นหาโดยใช้นิพจน์ทั่วไป: ค้นหาเซลล์ที่ตรงตามรูปแบบ
  • ค้นหาภายในสูตรด้วย: ค้นหาในสูตรด้วย
 6. หากต้องการแทนที่คำที่ไฮไลต์ ให้คลิกแทนที่ หากต้องการแทนที่ทุกตำแหน่งที่มีการใช้คำดังกล่าว ให้คลิกแทนที่ทั้งหมด

ค้นหาและแทนที่รายการโดยใช้นิพจน์ทั่วไป

คุณจะค้นหาและแทนที่สตริงข้อความ ซึ่งรวมถึงอักขระ ตัวเลข คำ หรือรูปแบบด้วยนิพจน์ทั่วไปใน Google เอกสารและชีตได้ 

ค้นหาคำโดยใช้นิพจน์ทั่วไป

 1. เปิดเอกสารหรือสเปรดชีตใน Google เอกสารหรือ Google ชีตจากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกแก้ไข จากนั้น ค้นหาและแทนที่
 3. พิมพ์นิพจน์ที่ต้องการถัดจาก "ค้นหา" และคลิกค้นหาโดยใช้นิพจน์ทั่วไปหรือจับคู่โดยใช้นิพจน์ทั่วไป
 4. คลิกค้นหา

เมื่อใช้ฟีเจอร์ค้นหาและแทนที่ ผลการค้นหาอาจเปลี่ยนไปตามช่องที่เลือก ตัวอย่างด้านล่างจะเลือก "ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก" แต่ไม่ได้เลือก "ตรงกับเนื้อหาเซลล์ทั้งหมด" (สำหรับสเปรดชีต)

ดูตัวอย่าง

ค้นหาจำนวนเงินดอลลาร์

หมายเหตุ: ตัวอย่างนี้ใช้ได้กับ Google ชีตเท่านั้น 

 • ป้อนค่าต่อไปนี้ใน "ค้นหา": ^\$([0-9,]+)?[.][0-9]+
 • สตริงนี้หมายถึงจำนวนเงินดอลลาร์ โดยที่ตัวเลขแรกจะเป็น 0-9 หรือเครื่องหมายจุลภาคที่อาจปรากฏซ้ำหลายครั้งหรือไม่มีเลย จากนั้นตามด้วย [.] ซึ่งจะตามด้วยหมายเลข 0-9 ที่อาจปรากฏซ้ำตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป การค้นหานี้อาจแสดงตัวเลขต่างๆ เช่น $4.666, $17.86, $7.76, $.54, $900,001.00, $523,877,231.56

ค้นหารหัสไปรษณีย์ในสหรัฐฯ

 • ป้อนค่าต่อไปนี้ใน "ค้นหา": [0-9]{5}(-[0-9]{4})?
 • สตริงนี้แสดงรหัสไปรษณีย์ 5 หลักของสหรัฐ จะมีเครื่องหมายขีดกลางและตัวเลขเสริม 4 หลักหรือไม่ก็ได้

ค้นหาชื่อที่ขึ้นต้นด้วยอักขระตัวพิมพ์เล็ก

หมายเหตุ: ตัวอย่างนี้ใช้ได้กับ Google ชีตเท่านั้น 

 • ป้อนค่าต่อไปนี้ใน "ค้นหา": ^[a-z].*
 • สตริงนี้จะแสดงเซลล์ที่มีอักขระตัวพิมพ์เล็กตามด้วยอักขระอื่นที่อาจปรากฏซ้ำหลายครั้งหรือไม่มีเลย การค้นหานี้จะแสดงคำต่างๆ เช่น bob, jim, gEORGE, marTin

แทนที่ด้วยนิพจน์ทั่วไป

คุณจะแทนที่นิพจน์ทั่วไปบางส่วนได้ด้วยแคปเจอร์กรุ๊ป โดยอ้างอิงแคปเจอร์กรุ๊ปเหล่านี้ในสตริง "แทนที่" ด้วยรูปแบบ "$<group number>" หมายเหตุ: แคปเจอร์กรุ๊ปใช้ได้ใน Google ชีตเท่านั้น 

ดูตัวอย่าง

นิพจน์ทั่วไป (\d*)/\d*/(\d{4}) จะจับคู่กับวันที่ เช่น 3/8/2015 นิพจน์นี้จะมีแคปเจอร์กรุ๊ป 2 กลุ่ม

 1. (\d*) - จับคู่เดือน
 2. (\d{4}) - จับคู่ปี

หากต้องการแทนที่วันที่ต่างๆ ซึ่งจับคู่กับนิพจน์ทั่วไปด้านบนเข้ากับวันแรกของเดือน คุณอาจใช้สตริง "$1/1/$2" จากนั้นวันที่ 3/8/2015 จะถูกแทนที่ด้วย 3/1/2015

นิพจน์ทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ของ Google จะใช้ RE2 สำหรับนิพจน์ทั่วไป คุณจะเห็นนิพจน์ RE2 ทั้งหมดใน GitHub

หากต้องการค้นหาอักขระที่มีความหมายในนิพจน์ทั่วไป เช่น $ ให้ใส่เครื่องหมายแบ็กสแลชที่ด้านหน้า แบบนี้ \$

นิพจน์ปกติทั่วไปที่ใช้บ่อย

นิพจน์

คำอธิบาย

ตัวอย่าง

คำที่ตรงกัน

คำที่ไม่ตรงกัน

.

จุดจะใช้แทนอักขระใดๆ ในตำแหน่งที่ระบุ

d.

do, dog, dg, ads

fog, jog

*

เครื่องหมายดอกจันที่ตามหลังอักขระจะใช้แทนการค้นหาอักขระที่อยู่ก่อนหน้าเครื่องหมาย ซึ่งอาจปรากฏซ้ำหลายตัวหรือไม่ปรากฏเลย

do*g

dog, dg, dooog

dOg, doug

+

เครื่องหมายบวกที่ตามหลังอักขระจะใช้แทนการค้นหาอักขระนั้น ซึ่งปรากฏซ้ำตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป

do+g

dog, dooog

dg, dOg, doug

?

มีนิพจน์ตัวที่อยู่ข้างหน้าหรือไม่ก็ได้

do?g

dg, dog

dOg, doug

^

ต้องวางเครื่องหมายรูปหมวกไว้ที่ส่วนต้นของนิพจน์ทั่วไป โดยเครื่องหมายนี้จะหมายความว่าสตริงนั้นขึ้นต้นด้วยอักขระหรือตามลำดับที่วางไว้หลังจากเครื่องหมายรูปหมวก 

หมายเหตุ: นิพจน์ทั่วไปนี้ใช้ได้กับ Google ชีตเท่านั้น

^[dh]og

dog, hog

A dog, his hog

$

เครื่องหมายดอลลาร์ต้องวางไว้ที่ส่วนท้ายของนิพจน์ทั่วไป และหมายความว่าสตริงนั้นสิ้นสุดด้วยอักขระหรือตามลำดับที่วางไว้ก่อนหน้าเครื่องหมายดอลลาร์

หมายเหตุ: นิพจน์ทั่วไปนี้ใช้ได้กับ Google ชีตเท่านั้น

[dh]og$

dog, hog, hot dog

dogs, hogs, doggy

{A, B}

จำนวนครั้งที่นิพจน์ตัวที่อยู่ข้างหน้าจะปรากฏซ้ำ ระหว่างจำนวน A กับ B โดยที่ A และ B มีค่าเป็นตัวเลข

d(o{1,2})g

dog, doog

dg, dooog, dOg

[x], [xa], [xa5]

ชุดอักขระหมายถึงอักขระที่กำหนดตัวใดตัวหนึ่งควรปรากฏในตำแหน่งปัจจุบัน โดยปกติจะใช้อักขระใดก็ได้ในวงเล็บ รวมถึงอักขระที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ในนิพจน์: [xa,$5Gg.]

d[ou]g

dog, dug

dg, dOg, dooog

[a-z]

ช่วงชุดอักขระหมายถึงการค้นหาอักขระภายในช่วงอักขระที่กำหนด ช่วงที่พบบ่อยได้แก่ a-z, A-Z และ 0-9 ช่วงสามารถมีการผสมกันไว้ในช่วงเดียว: [a-zA-Z0-9] นอกจากนี้ยังสามารถผสมช่วงกับชุดอักขระ (ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้): [a-zA-Z,&*]

d[o-u]g

dog, dug, dpg, drg

dg, dOg, dag

[^a-fDEF]

ชุดอักขระที่ขึ้นต้นด้วย ^ หมายถึงการค้นหาอักขระที่ไม่อยู่ภายในชุดที่ระบุ

d[^aeu]g

dog, dOg, dig, d$g

dg, dag, deg, dug

\s

อักขระที่เป็นเว้นวรรค

d\sg

d g, d[TAB]g

dg, dog,

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก