Använda matriser i Google Kalkylark

En matris är en tabell (som består av rader och kolumner) med värden. Om du vill gruppera värdena i cellerna i en viss ordning kan du använda matriser i kalkylarket.

Vissa funktioner returnerar matriser. Exempelvis returnerar IMPORTRANGE en matris av värden genom att importera det angivna intervallet från ett annat kalkylark. När du skriver en formel med IMPORTRANGE ser du att matrisresultaten flödar över till cellerna till höger och nedanför.

För en funktion som kräver ett intervall, exempelvis A1:B6, som indataparameter godkänns också en matris istället. Exempelvis tar SPARKLINE ett intervall som den första parametern för att ange värdena som ska plottas. Du kan använda matrisresultatet för IMPORTRANGE som indata för SPARKLINE.

=SPARKLINE(IMPORTRANGE(...))

Skapa matriser

Du kan även skapa egna matriser i en formel i kalkylarket med hjälp av klammerparenteser { }. Med klammerparenteser kan du gruppera värden. Använd följande interpunktion för att avgöra i vilken ordning värdena visas:

  • Kommatecken: Separera kolumner och skriv en datarad i en matris. Exempelvis placerar ={1, 2} siffran 1 i den första cellen och siffran 2 i cellen till höger i en ny kolumn.
  • Semikolon: Avgränsa rader för att skriva en kolumn med data i en matris. Exempelvis placerar ={1, 2} siffran 1 i den första cellen och siffran 2 i cellen till höger i en ny kolumn.

Obs! För länder där kommatecken används som decimalavgränsare (exempelvis €1,00), ersätts kommatecknen av bakåtvänt snedstreck (\) i matriser.

Du kan koppla samman flera intervall till ett kontinuerligt intervall med samma interpunktion. Om du exempelvis vill kombinera värden från A1–A10 med värdena från D1–D10, kan du använda följande formel för att skapa ett intervall i en kontinuerlig rad: ={A1:A10; D1:D10}.

Lägga till matriser i befintliga formler

Du kan även använda matriser med andra befintliga formler med klammerparenteser för att organisera returvärden från formlerna i rader eller kolumner.

Exempelvis skapar ={SUM(A1:A10), SUM(B1:B10)} två värden. Den första cellen innehåller summan av A1 till A10, cellen till höger innehåller summan av B1 till B10.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?