ඔබ ඉල්ලා ඇති පිටුව දැනට ඔබගේ භාෂාවෙන් ලබා ගත නොහැකිය. ඔබට පිටුවේ පහළ වෙනත් භාෂාවක් තෝරා ගත හැකිය නැතහොත් ක්ෂණිකව ඕනෑම වෙබ් පිටුවක් ඔබ කැමති භාෂාවකට, Google Chrome හි ආවේණික පරිවර්තන තීරුව භාවිතයෙන් පරිවර්තනය කළ හැකිය.

Add & edit a trendline

Add a trendline

You can add trendlines to see patterns in your charts.

Before you create a trendline: You can add trendlines to bar, line, column, or scatter charts.

 1. On your computer, open a spreadsheet in Google Sheets.
 2. Double-click a chart.
 3. At the right, click Customize and then Series.
 4. Optional: Next to "Apply to," choose the data series you want to add the trendline to.
 5. Click Trendline. If you don’t see this option, trendlines don’t work with your data.
Make changes to a trendline
 1. On your computer, open a spreadsheet in Google Sheets.
 2. Double-click a chart.
 3. At the right, click Customize and then Series.
 4. Optional: Next to "Apply to," choose the data series you want to add the trendline to.
 5. Under "Trendline," you can edit:
  • Trendline types.
  • Line color, opacity, or thickness.
  • Labels.
  • R squared. This shows how closely the trendline fits the data. The closer to R^2 = 1, the closer the fit. This is only available if you add a legend.
  • Polynomial degrees. This is only available for polynomial trendlines.
  • Average types. This is only available for moving average trendlines.
  • Periods. This is only available for moving average trendlines.
Trendlines & equations to use
 • Linear: For data that closely follows a straight line.
 • Trendline equation: y = mx+b.
 • Exponential: For data that rises and falls proportional to its current value.
 • Trendline equation: y = A*e^(Bx).
 • Polynomial: For data that varies.
 • Trendline equation: ax^n + bx^(n-1) + … + zx^0.
 • Logarithmic: For data that rises or falls at a fast rate and then flattens out.
 • Trendline equation: y = A*ln(x) + B.
 • Power series: For data that rises or falls proportional to its current value at the same rate.
 • Trendline equation: y = A*x^b.
 • Moving average: Helps smooth out data that is unstable or more variable.

 

Was this helpful?
How can we improve it?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

සෙවීම
සෙවීම හිස් කරන්න
සෙවීම වසන්න
Google යෙදුම්
ප්‍රධාන මෙනුව
Search Help Center
true
35
false