Sử dụng màn hình chữ nổi với Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày và Bản vẽ

Bạn có thể dùng màn hình chữ nổi để đọc và chỉnh sửa tệp trên Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày và Bản vẽ.

Trình đọc màn hình và trình duyệt bạn có thể sử dụng

Chrome OS

Trên Chrome OS, bạn có thể sử dụng ChromeVox cùng với Chrome.

Quan trọng: Đảm bảo sử dụng Chrome OS và ChromeVox phiên bản mới nhất.

Máy tính Windows

Trên máy tính Windows, bạn có thể sử dụng NVDA hoặc JAWS cùng với Chrome hoặc Firefox.

Quan trọng: Hãy nhớ sử dụng phiên bản mới nhất của JAWS hoặc NVDA. Chế độ Hỗ trợ chữ nổi trong Trang tính dành cho Windows có thể gây ra sự cố trên JAWS và NVDA phiên bản cũ.

Máy Mac

Trên máy Mac, bạn có thể sử dụng VoiceOver với Chrome trên phiên bản macOS mới nhất.

Bật tính năng hỗ trợ chữ nổi

 1. Trên máy tính, hãy mở một tài liệu, bảng tính, bản trình bày hoặc bản vẽ.
 2. Trong trình đơn Công cụ, hãy chọn mục Cài đặt hỗ trợ tiếp cận.
 3. Chọn mục Bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình.
 4. Chọn Bật tính năng hỗ trợ chữ nổi.

Lưu ý: Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt:

 • Trên Windows/Chrome OS: Ctrl + Alt + h
 • Trên máy Mac: ⌘ + Option + h

Sử dụng tệp có hỗ trợ chữ nổi

Sau khi bật chế độ hỗ trợ chữ nổi, bạn sẽ thấy các điểm cải tiến sau:

 • Bạn có thể sử dụng các nút định tuyến con trỏ trên màn hình chữ nổi để di chuyển con trỏ.
 • Ngoài các phím tắt, bạn có thể sử dụng nhiều lối tắt thông thường của trình đọc màn hình.
 • Tính năng phát âm khi nhập của trình đọc màn hình hoạt động nhanh hơn.
 • Trình đọc màn hình có khả năng xử lý nhanh hơn khi bạn di chuyển theo ký tự.
 • Các thông báo của trình đọc màn hình cho dấu chấm câu hoặc dấu cách sẽ chính xác hơn.
 • Khi bạn nhập, trình đọc màn hình sẽ tuân theo các chế độ cài đặt phát âm ký tự và phát âm từ thay vì luôn phát âm ký tự.

Tắt chế độ hỗ trợ chữ nổi

 1. Trên máy tính, hãy mở một tài liệu, bảng tính, bản trình bày hoặc bản vẽ.
 2. Trong trình đơn Công cụ, hãy chọn mục Cài đặt hỗ trợ tiếp cận.
 3. Bỏ chọn hộp Bật tính năng hỗ trợ chữ nổi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
35
false
false