ໜ້າເວັບທີ່ທ່ານຮ້ອງຂໍບໍ່ມີໃຫ້ເປັນພາສາຂອງທ່ານໃນປັດຈຸບັນ. ທ່ານສາມາດເລືອກພາສາອື່ນຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງໜ້ານັ້ນ ຫຼື ແປໜ້າເວັບໃດໆກໍຕາມເປັນພາສາທີ່ທ່ານເລືອກໄດ້ທັນທີ, ດ້ວຍການໃຊ້ ຄຸນສົມບັດການແປພາສາທີ່ມີໃນຕົວຂອງ Google Chrome.

Use a braille display with Docs editors

You can use a braille display to read and edit documents, spreadsheets, presentations, and drawings.

Screen readers & browsers you can use

Chrome OS

On Chrome OS, you can use ChromeVox with Chrome.

Important: Make sure to use the latest versions of Chrome OS and ChromeVox.

Windows

On Windows, you can use NVDA or JAWS with Chrome or Firefox.

Important: Make sure to use the latest version of JAWS or NVDA. Braille support in Sheets for Windows might cause issues on older versions of JAWS and NVDA.

Mac

On Mac, you can use VoiceOver with Chrome, on the latest version of macOS.

Turn on braille support for Docs editors

 1. On your computer, open a document, spreadsheet, presentation, or drawing.
 2. In the Tools menu, select Accessibility settings.
 3. Select Turn on screen reader support.
 4. Select Turn on braille support.

Tip: You can also use shortcuts:

 • On Windows/Chrome OS: Ctrl + Alt + h
 • On Mac: ⌘ + Option + h

After you turn on braille support, the setting applies whenever you go to Docs, Sheets, Slides, or Drawings.

Use Docs editors with braille support

After you turn on braille support in the Docs editors, you'll notice the following improvements:

 • You can use the cursor routing buttons on your braille display to move the cursor.
 • You can use many of your usual screen reader shortcuts, in addition to Docs keyboard shortcuts.
 • Faster screen reader typing echo.
 • Faster screen reader navigation handling when you navigate by character.
 • Better screen reader announcements of punctuation and whitespace.
 • While you type, your screen reader uses its settings for character echo and word echo instead of always echoing characters.

Turn off braille support for Docs editors

 1. On your computer, open a document, spreadsheet, presentation, or drawing.
 2. In the Tools menu, select Accessibility settings.
 3. Deselect Turn on braille support.

 

Was this helpful?
How can we improve it?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu
Search Help Center
true
35
false