ඔබ ඉල්ලා ඇති පිටුව දැනට ඔබගේ භාෂාවෙන් ලබා ගත නොහැකිය. ඔබට පිටුවේ පහළ වෙනත් භාෂාවක් තෝරා ගත හැකිය නැතහොත් ක්ෂණිකව ඕනෑම වෙබ් පිටුවක් ඔබ කැමති භාෂාවකට, Google Chrome හි ආවේණික පරිවර්තන තීරුව භාවිතයෙන් පරිවර්තනය කළ හැකිය.

Edit & format a spreadsheet

Want to get more out of Google Docs for work or school? Sign up for a Google Workspace trial at no charge.

You can add data to a spreadsheet, then edit or format the cells and data.

Edit data in a cell

 1. Open a spreadsheet in Google Sheets.
 2. Click a cell that’s empty, or double-click a cell that isn’t empty.
 3. Start typing.
 4. Optional: To add another line within a cell, press ⌘ + Enter on a Mac or Ctrl + Enter on Windows.
 5. When you’re done, press Enter.

Format one or more cells

 1. Open a spreadsheet in Google Sheets.
 2. Click a cell, then drag your mouse across nearby cells you want to select, or hold on a Mac or Ctrl on Windows and click another cell.
 3. To format text or numbers in a cell, use the options in the toolbar at the top.

Format your data

Here are some options for formatting your cells or text. You can find these options above the document.

 • Undo Undo
 • Redo Redo
 • Bold Bold
 • Italic Italic
 • Strikethrough Strikethrough
 • Change font or font size
 • Color text Change text color
 • Fill color Change cell fill color
  • Single color
  • Alternating colors
 • Borders Change cell borders
  • Border color Change border color
  • Border style Change border style
 • Merge cells Merge cells
 • Change horizontal text alignment
 • Change vertical text alignment
 • Rotate text in a cell
 • Wrap Wrap text in a cell

To format part of the text or content in a cell, double-click the cell, select what you want to format, then select a formatting option.

Align & resize objects

Move an object anywhere you want or change its size. Lines will appear that show what it lines up with, equal space between objects, and when one object is the same size as another.
Format numbers & dates in a cell
 1. Select the cell to be formatted.
 2. At the top, click Format and then Number.
 3. From the menu that appears, select the format option you want.
  • If the format option you want isn’t listed: At the bottom of the menu that appears, click custom options, such as "Custom date and time" and "Custom number format."

Learn more about formatting numbers in a spreadsheet.

Add a theme

You can apply changes to the format of an entire spreadsheet with themes.

 1. Open a spreadsheet in Google Sheets.
 2. At the top, click Format and thenTheme.
 3. Choose an available theme or click Customize to create your own.

Notes:

 • If you create a custom theme, the most recent version will be saved.
 • Colors from your current theme are available in the text and fill color pickers.

Parts of your spreadsheet affected by theme

 • Text font and color of grid text, charts, and pivot tables
 • Hyperlink color of grid text
 • Chart background color
 • Color of series in charts
 • Pivot table background

Note: If you change the format of an item in your spreadsheet, it will override the theme.

Related links

Was this helpful?
How can we improve it?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

සෙවීම
සෙවීම හිස් කරන්න
සෙවීම වසන්න
Google යෙදුම්
ප්‍රධාන මෙනුව
Search Help Center
true
35
false