ඔබ ඉල්ලා ඇති පිටුව දැනට ඔබගේ භාෂාවෙන් ලබා ගත නොහැකිය. ඔබට පිටුවේ පහළ වෙනත් භාෂාවක් තෝරා ගත හැකිය නැතහොත් ක්ෂණිකව ඕනෑම වෙබ් පිටුවක් ඔබ කැමති භාෂාවකට, Google Chrome හි ආවේණික පරිවර්තන තීරුව භාවිතයෙන් පරිවර්තනය කළ හැකිය.

Import data sets & spreadsheets

Want to get more out of Google Docs for work or school? Sign up for a Google Workspace trial at no charge.

You can import a spreadsheet in many file formats, like .xls, .csv, .txt, and more.

 1. On your computer, open a spreadsheet in Google Sheets.
 2. Open or create a sheet.
 3. At the top, click File and then Import.
 4. Choose a non-password-protected file in one of these file types:
  • .xls (if newer than Microsoft® Office 95)
  • .xlsx
  • .xlsm
  • .xlt
  • .xltx
  • .xltm
  • .ods
  • .csv
  • .txt
  • .tsv
  • .tab
 5. Select an import option. Not all file types have all six options:
  • Create new spreadsheet: Create a spreadsheet from the imported data in a new browser tab.
  • Insert new sheets: Adds new sheets with the imported data to your existing spreadsheet.
  • Replace spreadsheet: Replace the open spreadsheet with the data in your imported file.
  • Replace current sheet: Replace the current sheet’s contents with the imported data.
  • Append rows to current sheet: Adds the imported data to the current sheet after the last row with any data.
  • Replace data starting at selected cell: Replace the data in a range of selected cells with the imported data.
 6. Optional: If you import a plain text file, like .csv or .txt, under "Separator character," you can pick what letter or symbol Google Sheets uses to separate cells.
  • Detect automatically: This will automatically find ways to split your data set. For example, it can detect fixed-width-formatted files.
  • Tab
  • Comma
  • Custom: Choose a custom character to split your data. 
 7. Click Import.
Was this helpful?
How can we improve it?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

සෙවීම
සෙවීම හිස් කරන්න
සෙවීම වසන්න
Google යෙදුම්
ප්‍රධාන මෙනුව
Search Help Center
true
35
false