Thêm danh sách có đánh số, danh sách có dấu đầu dòng hoặc danh sách kiểm tra

Bạn có thể thêm hoặc tùy chỉnh danh sách có dấu đầu dòng hoặc danh sách có đánh số trong Google Tài liệu và Trang trình bày. Bạn cũng có thể thêm danh sách kiểm tra trong Google Tài liệu.

Thêm danh sách

 1. Trên máy tính, hãy mở một tài liệu hoặc bản trình bày trong Google Tài liệu hoặc Trang trình bày.
 2. Nhấp vào một trang hoặc trang trình bày mà bạn muốn thêm danh sách.
 3. Trong thanh công cụ, hãy chọn một loại danh sách. Nếu bạn không thể tìm thấy tùy chọn cho loại danh sách, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.
  • Danh sách có đánh số Danh sách được đánh số
  • Danh sách có dấu đầu dòng Danh sách có dấu đầu dòng
  • Danh sách kiểm tra  (chỉ dành cho Google Tài liệu)
 4. Không bắt buộc:
  • Để bắt đầu một danh sách trong một danh sách, hãy nhấn phím Tab trên bàn phím. Danh sách mới sẽ được thụt lề.
  • Để quay lại danh sách chính, hãy nhấn phím Enter trên bàn phím hai lần. 

Chỉnh sửa danh sách

Bạn có thể thay đổi loại dấu đầu dòng, phần thụt lề, tiền tố và hậu tố của danh sách.

Thay đổi loại danh sách và màu sắc

Thay đổi loại danh sách

 1. Trên máy tính, hãy mở một tài liệu hoặc bản trình bày trong Google Tài liệu hoặc Trang trình bày.
 2. Nhấp vào một số, dấu đầu dòng hoặc hộp đánh dấu (chỉ có trong Google Tài liệu).
 3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào mục Định dạng sau đó Dấu đầu dòng và đánh số.
 4. Chọn loại dấu đầu dòng mới:
  • Tùy chọn đối với danh sách: Để tạo dấu đầu dòng tùy chỉnh, hãy nhấp vào Dấu đầu dòng khác.
  • Danh sách có đánh số
  • Danh sách có dấu đầu dòng
  • Danh sách kiểm tra: Tạo danh sách kiểm tra có hoặc không có chế độ gạch ngang.

Thay đổi màu danh sách

 1. Trên máy tính, hãy mở một tài liệu hoặc bản trình bày trong Google Tài liệu hoặc Trang trình bày.
 2. Nhấp vào một số, dấu đầu dòng hoặc hộp đánh dấu (chỉ dành cho Google Tài liệu).
 3. Trên thanh công cụ, hãy nhấp vào biểu tượng Màu văn bản Văn bản màu.
 4. Chọn một màu.

Tài liệu và Trang trình bày: Khởi động lại danh sách có đánh số

 1. Trên máy tính, hãy mở tài liệu hoặc bản trình bày trong Google Tài liệu hoặc Trang trình bày.
 2. Nhấn đúp vào số đầu tiên.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào mục Định dạng sau đó Dấu đầu dòng và đánh số.
 4. Chọn Tùy chọn danh sách sau đó Đánh số lại từ đầu.
 5. Nhập số bắt đầu mới cho danh sách của bạn.
 6. Nhấp vào OK.

Tài liệu: Tiếp tục một danh sách có đánh số

 1. Trên máy tính, hãy mở một tài liệu trong Google Tài liệu.
 2. Nhấn đúp vào số đầu tiên.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào mục Định dạng sau đó Dấu đầu dòng và đánh số.
 4. Chọn Tùy chọn danh sách sau đó Đánh số tiếp tục từ số trước.
 5. Nhấp vào OK.

Thay đổi phần thụt lề

Thêm phần thụt lề từ dòng thứ hai

Với kiểu thụt lề từ dòng thứ hai, tất cả các dòng đều được thụt lề ngoại trừ dòng thứ nhất.

Google Tài liệu

 1. Trên máy tính, hãy mở một tài liệu trong Google Tài liệu.
 2. Đánh dấu văn bản mà bạn muốn thụt lề.
 3. Trong trình đơn ở trên cùng, hãy nhấp vào mục Định dạng sau đó Căn chỉnh và thụt lề sau đó Tùy chọn thụt lề.
 4. Trong mục "Kiểu thụt lề đặc biệt", hãy chọn "Từ dòng thứ hai".
 5. Không bắt buộc: Trong hộp bên cạnh "Từ dòng thứ hai", hãy thay đổi kích thước của phần thụt lề.
 6. Nhấp vào Áp dụng.

Google Skyfies

 1. Trên máy tính, hãy mở một bản trình bày trong Google Trang trình bày.
 2. Đánh dấu văn bản mà bạn muốn thụt lề.
 3. Trong trình đơn ở trên cùng, hãy nhấp vào mục Định dạng sau đó Tùy chọn định dạng.
 4. Ở bên phải, hãy nhấp vào mục Điều chỉnh văn bản.
 5. Trong mục "Kiểu thụt dòng đặc biệt", hãy chọn "Từ dòng thứ hai trở đi".
 6. Không bắt buộc: Trong mục "Theo", hãy thay đổi kích thước của phần thụt lề.

Thêm khoảng trống xung quanh văn bản trong Google Trang trình bày

Bạn có thể thay đổi khoảng cách giữa văn bản và cạnh của hộp văn bản trên trang trình bày.

 1. Trên máy tính, hãy mở một bản trình bày trong Google Trang trình bày.
 2. Đánh dấu văn bản mà bạn muốn thay đổi.
 3. Trong trình đơn ở trên cùng, hãy nhấp vào mục Định dạng sau đó Tùy chọn định dạng.
 4. Ở bên phải, hãy nhấp vào mục Điều chỉnh văn bản.
 5. Trong mục "Khoảng cách", hãy thay đổi theo ý bạn.
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính