เพิ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการที่เรียงลำดับเลข

เพิ่มและปรับแต่งรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการที่เรียงลำดับเลขได้ใน Google เอกสารและสไลด์

เพิ่มรายการ

 1. เปิดเอกสารหรืองานนำเสนอใน Google เอกสารหรือสไลด์ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกหน้าหรือสไลด์ที่ต้องการเพิ่มรายการ
 3. เลือกประเภทรายการในแถบเครื่องมือ หากไม่พบตัวเลือกที่ต้องการ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม
  • รายการที่เรียงลำดับเลข รายการที่เรียงลำดับเลข
  • รายการสัญลักษณ์หัวข้อย่อย รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย
 4. ไม่บังคับ
  • หากต้องการเริ่มต้นรายการใหม่ภายในรายการหลัก ให้กด Tab บนแป้นพิมพ์ ระบบจะเยื้องรายการใหม่
  • หากต้องการกลับไปที่รายการหลัก ให้กด Enter 2 ครั้งบนแป้นพิมพ์ 

แก้ไขรายการ

เปลี่ยนรายการประเภทหัวข้อย่อย การเยื้อง คำนำหน้า และคำต่อท้ายของรายการได้

เปลี่ยนประเภทและสีของรายการ

เปลี่ยนประเภทรายการ

 1. เปิดเอกสารหรืองานนำเสนอใน Google เอกสารหรือสไลด์ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับตัวเลข
 3. คลิกรูปแบบ จากนั้น สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับตัวเลขที่ด้านบน
 4. เลือกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใหม่
  • ตัวเลือกรายการ: หากต้องการสร้างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใหม่ ให้คลิกหัวข้อย่อยอื่นๆ
  • รายการที่เรียงลำดับเลข
  • รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

เปลี่ยนสีของรายการ

 1. เปิดเอกสารหรืองานนำเสนอใน Google เอกสารหรือสไลด์ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับตัวเลข
 3. คลิกสีข้อความ กำหนดสีข้อความ ในแถบเครื่องมือ
 4. เลือกสี

เอกสารและสไลด์: เริ่มต้นรายการที่เรียงลำดับเลขใหม่

 1. เปิดเอกสารหรืองานนำเสนอใน Google เอกสารหรือสไลด์ในคอมพิวเตอร์
 2. ดับเบิลคลิกที่ตัวเลขแรก
 3. คลิกรูปแบบ จากนั้น สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับตัวเลขที่ด้านบน
 4. เลือกตัวเลือกรายการ จากนั้น เริ่มต้นลำดับเลขใหม่
 5. ป้อนหมายเลขเริ่มต้นใหม่สำหรับรายการ
 6. คลิกตกลง

เอกสาร: ใช้รายการที่เรียงลำดับเลขต่อจากก่อนหน้า

 1. เปิดเอกสารใน Google เอกสารจากคอมพิวเตอร์
 2. ดับเบิลคลิกที่ตัวเลขแรก
 3. คลิกรูปแบบ จากนั้น สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับตัวเลขที่ด้านบน
 4. เลือกตัวเลือกรายการ จากนั้น ใช้ลำดับตัวเลขต่อจากก่อนหน้า
 5. คลิกตกลง

เปลี่ยนการเยื้อง

เพิ่มย่อหน้าเยื้อง

เมื่อใช้ย่อหน้าเยื้อง ระบบจะเยื้องทุกบรรทัดยกเว้นบรรทัดแรก

Google เอกสาร

 1. เปิดเอกสารใน Google เอกสารในคอมพิวเตอร์
 2. ไฮไลต์ข้อความที่ต้องการเยื้อง
 3. คลิกรูปแบบ จากนั้น จัดข้อความและการเยื้อง จากนั้น ตัวเลือกการเยื้องในเมนูด้านบน
 4. ในส่วน "พิเศษ" เลือก "เยื้องจากบรรทัดแรก"
 5. ไม่บังคับ: ในช่องถัดจาก "เยื้องจากบรรทัดแรก" ให้เปลี่ยนขนาดของการเยื้อง
 6. คลิกใช้

Google สไลด์

 1. เปิดงานนำเสนอใน Google สไลด์ในคอมพิวเตอร์
 2. ไฮไลต์ข้อความที่ต้องการเยื้อง
 3. คลิกรูปแบบ จากนั้น ตัวเลือกรูปแบบในเมนูด้านบน
 4. คลิกการใส่ข้อความทางด้านขวา
 5. ในส่วน "พิเศษ" เลือก "เยื้องจากบรรทัดแรก"
 6. ไม่บังคับ: ในส่วน "โดย" ให้เปลี่ยนขนาดของการเยื้อง

เพิ่มพื้นที่ว่างรอบข้อความใน Google สไลด์

คุณจะเปลี่ยนพื้นที่ว่างรอบข้อความและขอบของช่องข้อความในสไลด์ได้

 1. เปิดงานนำเสนอใน Google สไลด์ในคอมพิวเตอร์
 2. ไฮไลต์ข้อความที่ต้องการเปลี่ยน
 3. คลิกรูปแบบ จากนั้น ตัวเลือกรูปแบบในเมนูด้านบน
 4. คลิกการใส่ข้อความทางด้านขวา
 5. ทำการเปลี่ยนแปลงในส่วน "ระยะห่างจากขอบ"
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร