TDIST

คำนวณความน่าจะเป็นสำหรับการแจกแจงค่า t กับข้อมูลที่กำหนด (x) ของนักเรียน

ตัวอย่างการใช้งาน

TDIST(A2, 30, 1)

TDIST(0.5, 1, 2)

รูปแบบคำสั่ง

TDIST(x, degrees_freedom, tails)

  • x - ข้อมูลป้อนเข้าในฟังก์ชัน t-distribution
  • degrees_freedom - จำนวนขององศาอิสระ
  • tails - ระบุว่าการแจกแจงที่คำนวณจะเป็นแบบด้านเดียวหรือสองด้าน (1 สำหรับการแจกแจงด้านเดียว และ 2 สำหรับการแจกแจงสองด้าน)

ดูเพิ่มเติม

NOMDIST: ส่งคืนค่าของฟังก์ชันการกระจายปกติ (หรือฟังก์ชันการกระจายสะสมปกติ) สำหรับค่า ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ระบุ

BINOMDIST: คำนวณความน่าจะเป็นของการประสบความสำเร็จในจำนวนครั้งที่กำหนด (หรือจำนวนความสำเร็จสูงสุด) จากจำนวนการทดลองที่กำหนด โดยมีขนาดประชากรที่กำหนดที่มีจำนวนความสำเร็จที่ระบุ โดยมีการแทนที่ค่าที่เสมอกัน

EXPONDIST: ส่งคืนค่าฟังก์ชันการกระจายแบบเลขยกกำลังด้วยแลมบ์ดาเฉพาะในค่าที่ระบุ

NEGBINOMDIST: คำนวณความน่าจะเป็นของการประสบความล้มเหลวในจำนวนวนครั้งที่กำหนด ก่อนจำนวนความสำเร็จที่ระบุ โดยพิจารณาตามความน่าจะเป็นของความสำเร็จในการทดลองอิสระ

PROB: โดยพิจารณาจากกลุ่มของค่าและความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กัน คำนวณความน่าจะเป็นที่ค่าที่สุ่มเลือกจะอยู่ระหว่างค่าจำกัดสองค่า

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร