RANK.AVG

ส่งคืนอันดับของค่าที่ระบุในชุดข้อมูล หากในชุดข้อมูล มีมากกว่าหนึ่งรายการที่มีค่าเดียวกัน ระบบจะส่งคืนอันดับเฉลี่ยของค่าดังกล่าว

ตัวอย่างการใช้งาน

RANK.AVG(A10, A1:A100, TRUE)

RANK.AVG(B32, B8:B47, FALSE)

RANK.AVG(A10, A1:A100)

รูปแบบคำสั่ง

RANK.AVG(ค่า, ข้อมูล, [จากน้อยไปหามาก])

  • ค่า - ค่าที่จะถูกกำหนดอันดับ
  • ข้อมูล - อาร์เรย์หรือช่วงที่มีชุดข้อมูลที่จะต้องพิจารณา
  • is_ascending - [ ไม่บังคับ - ค่าเริ่มต้นคือมากไปหาน้อย (FALSE) ] - ดูว่าจะพิจารณาค่าใน data โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยหรือน้อยไปหามาก

ดูเพิ่มเติม

RANK: ส่งคืนอันดับของค่าที่ระบุในชุดข้อมูล

RANK.EQ: ส่งคืนอันดับของค่าที่ระบุในชุดข้อมูล หากในชุดข้อมูล มีมากกว่าหนึ่งรายการที่มีค่าเดียวกัน ระบบจะส่งคืนอันดับสูงสุดของค่าดังกล่าว

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร