COUNTIFS

แสดงผลค่าจำนวนช่วงที่ขึ้นกับเกณฑ์หลายรายการ

ตัวอย่างการใช้งาน

COUNTIFS(A1:A10, ">20", B1:B10, "<30")

COUNTIFS(A7:A24, ">6", B7:B24, "<"&DATE(1969,7,20))

COUNTIFS(B8:B27, ">" & B12, C8:C27, "<" & C13, D8:D27, “<>10”)

COUNTIFS(C1:C100, "Yes")

รูปแบบคำสั่ง

COUNTIFS(criteria_range1, criterion1, [criteria_range2, criterion2, ...])

  • criteria_range1 - ช่วงที่ต้องตรวจสอบเทียบกับ criterion1
  • criterion1 - รูปแบบหรือการทดสอบเพื่อใช้กับ criteria_range1
  • criteria_range2, criterion2... - [ ไม่บังคับ ] - ช่วงและเกณฑ์เพิ่มเติมที่จะตรวจสอบ ซึ่งทำซ้ำได้

หมายเหตุ

  • ช่วงเพิ่มเติมจะต้องมีจำนวนแถวและคอลัมน์เท่ากับ criteria_range1

ดูเพิ่มเติม

COUNTIF: แสดงผลการนับที่มีเงื่อนไขในช่วง

COUNT: ส่งคืนจำนวนนับของค่าตัวเลขในชุดข้อมูล

SUMIFS: ส่งคืนผลรวมของช่วงที่ขึ้นกับเกณฑ์หลายรายการ

AVERAGEIFS: ส่งคืนค่าเฉลี่ยของช่วงที่ขึ้นกับเกณฑ์หลายรายการ

IF: แสดงผลค่าหนึ่งหากนิพจน์เชิงตรรกะเป็น "TRUE" และอีกค่าหนึ่งหากเป็น "FALSE"

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร