AVERAGEIFS

ส่งคืนค่าเฉลี่ยของช่วงที่ขึ้นกับเกณฑ์หลายรายการ

ตัวอย่างการใช้งาน

AVERAGEIFS(A1:A10, B1:B10, ">20")

AVERAGEIFS(A1:A10, B1:B10, ">20", C1:C10, "<30")

AVERAGEIFS(C1:C100, E1:E100, "Yes")

รูปแบบคำสั่ง

AVERAGEIFS(ช่วงเฉลี่ย, ช่วงเกณฑ์ที่ 1, เกณฑ์ที่ 1, [ช่วงเกณฑ์ที่ 2, เกณฑ์ที่ 2...])

  • ช่วงเฉลี่ย - ช่วงที่ใช้เฉลี่ย

  • ช่วงเกณฑ์ที่ 1 - ช่วงที่ต้องตรวจสอบเทียบกับ เกณฑ์ที่ 1

  • เกณฑ์ 1 - รูปแบบหรือการทดสอบเพื่อใช้กับ ช่วงเกณฑ์ที่ 1

  • criteria_range2, criterion2, ... - [ ไม่บังคับ ] - ช่วงและเกณฑ์เพิ่มเติมที่จะตรวจสอบ

ดูเพิ่มเติม

AVERAGE: ส่งคืนค่าเฉลี่ยเป็นตัวเลขในชุดข้อมูล โดยละเว้นข้อความ

AVERAGEA: ส่งคืนตัวเลขค่าเฉลี่ยในชุดข้อมูล

AVERAGEIF: ส่งคืนค่าเฉลี่ยของช่วงที่ขึ้นกับเกณฑ์

SUMIFS: ส่งคืนผลรวมของช่วงที่ขึ้นกับเกณฑ์หลายรายการ

COUNTIFS: แสดงผลค่าจำนวนช่วงที่ขึ้นกับเกณฑ์หลายรายการ

IF: แสดงผลค่าหนึ่งหากนิพจน์เชิงตรรกะเป็น "TRUE" และอีกค่าหนึ่งหากเป็น "FALSE"

MEDIAN: ส่งคืนค่ามัธยฐานในชุดข้อมูลที่เป็นจำนวน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร