AVERAGEIF

ส่งคืนค่าเฉลี่ยของช่วงที่ขึ้นกับเกณฑ์

ตัวอย่างการใช้งาน

AVERAGEIF(A1:A10, ">20", B1:B10)

AVERAGEIF(A1:A10, "<10")

AVERAGEIF(A1:A10, "Paid", B1:B10)

AVERAGEIF(A1:A10, "<"&B1)

รูปแบบคำสั่ง

AVERAGEIF(criteria_range, criterion, [average_range])

 • criteria_range คือช่วงที่ต้องตรวจสอบเทียบกับเกณฑ์

 • criterion คือรูปแบบหรือการทดสอบเพื่อใช้กับ criteria_range

  • เท่ากับ: "text" หรือ 1 หรือ "=text" หรือ "=1"
  • มากกว่า: ">1"
  • มากกว่าหรือเท่ากับ: ">=1"
  • น้อยกว่า: "<1"
  • น้อยกว่าหรือเท่ากับ: "<=1"
  • ไม่เท่ากับ: "<>1" หรือ "<>text"
 • average_range [ ไม่บังคับ ] คือช่วงที่ใช้เฉลี่ย หากไม่ระบุ ระบบจะใช้ criteria_range เพื่อหาค่าเฉลี่ยแทน

ดูเพิ่มเติม

AVERAGE: ส่งคืนค่าเฉลี่ยเป็นตัวเลขในชุดข้อมูล โดยละเว้นข้อความ

AVERAGEA: ส่งคืนตัวเลขค่าเฉลี่ยในชุดข้อมูล

AVERAGEIFS: ส่งคืนค่าเฉลี่ยของช่วงที่ขึ้นกับเกณฑ์หลายรายการ

SUMIF: แสดงผลรวมแบบมีเงื่อนไขตลอดช่วง

COUNTIF: แสดงผลการนับที่มีเงื่อนไขในช่วง

IF: แสดงผลค่าหนึ่งหากนิพจน์เชิงตรรกะเป็น "TRUE" และอีกค่าหนึ่งหากเป็น "FALSE"

MEDIAN: ส่งคืนค่ามัธยฐานในชุดข้อมูลที่เป็นจำนวน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร