SUMIFS

ส่งคืนผลรวมของช่วงที่ขึ้นกับเกณฑ์หลายรายการ

ตัวอย่างการใช้งาน

SUMIFS(A1:A10, B1:B10, ">20")

SUMIFS(A1:A10, B1:B10, ">20", C1:C10, "<30")

SUMIFS(C1:C100, E1:E100, "Yes")

รูปแบบคำสั่ง

SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criterion1, [criteria_range2, criterion2, ...])

  • sum_range - ช่วงที่จะรวม

  • criteria_range1 - ช่วงที่ต้องตรวจสอบเทียบกับ criterion1

  • เกณฑ์ 1 - รูปแบบหรือการทดสอบเพื่อใช้กับ ช่วงเกณฑ์ที่ 1

  • criteria_range2, criterion2, ... - [ ไม่บังคับ ] - ช่วงและเกณฑ์เพิ่มเติมที่จะตรวจสอบ

ดูเพิ่มเติม

SUM: แสดงผลบวกของชุดจำนวนและ/หรือเซลล์

SUMIF: แสดงผลรวมแบบมีเงื่อนไขตลอดช่วง

SUMSQ: ส่งคืนผลรวมกำลังสองของกลุ่มของจำนวนและ/หรือเซลล์

SERIESSUM: พารามิเตอร์ที่กำหนด x, n, mและ aส่งคืนผลรวมอนุกรมกำลัง a1xn + a2x(n+m) + ... + aix(n+(i-1)m) โดยที่ i เป็นจำนวนรายการในช่วง "a"

QUOTIENT: ส่งคืนผลลัพธ์การหารตัวเลขหนึ่งด้วยอีกตัวเลขหนึ่ง โดยไม่มีเศษ

PRODUCT: ส่งคืนผลลัพธ์ของการคูณกลุ่มจำนวนเข้าด้วยกัน

MULTIPLY: ส่งคืนผลคูณของสองจำนวน เท่ากับโอเปอเรเตอร์ "*"

MINUS: ส่งคืนผลต่างของสองจำนวน เท่ากับโอเปอเรเตอร์ "-"

DSUM: แสดงผลบวกของค่าที่เลือกจากช่วงหรืออาร์เรย์ที่มีลักษณะเหมือนตารางฐานข้อมูลโดยใช้คำสั่งค้นหาแบบ SQL

DIVIDE: ส่งคืนหมายเลขหนึ่งที่ถูกตัวอื่นหาร เท่ากับโอเปอเรเตอร์ "/"

COUNTIF: แสดงผลการนับที่มีเงื่อนไขในช่วง

ADD: ส่งคืนผลรวมของสองจำนวน เท่ากับโอเปอเรเตอร์ "+

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร