STANDARDIZE

คำนวณค่าเทียบเท่ามาตรฐานของตัวแปรสุ่ม หากการกระจายมีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตัวอย่างการใช้งาน

STANDARDIZE(96,80,6.7)

STANDARDIZE(A2,A3,A4)

รูปแบบคำสั่ง

STANDARDIZE(value, mean, standard_deviation)

  • value - ค่าตัวแปรสุ่มที่ทำให้เป็นมาตรฐาน

  • mean - ค่าเฉลี่ยของการแจกแจง

  • standard_deviation - ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการกระจาย

หมายเหตุ

  • เมื่อมีการกำหนดชุดข้อมูล ระบบจะคำนวณค่า mean โดยใช้ AVERAGE หรือฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง และจะคำนวณ standard_deviation ได้โดยใช้ STDEV หรือฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

ดูเพิ่มเติม

STDEV: คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามกลุ่มตัวอย่าง

AVERAGE: ส่งคืนค่าเฉลี่ยเป็นตัวเลขในชุดข้อมูล โดยละเว้นข้อความ

ตัวอย่าง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร