POISSON

ส่งคืนค่าของฟังก์ชันการกระจายแบบ Poisson (หรือฟังก์ชันกระจายสะสมแบบ Poisson) สำหรับค่าและค่าเฉลี่ยที่ระบุ

ตัวอย่างการใช้งาน

POISSON(2.4,1,FALSE)

POISSON(A2,A3,TRUE)

รูปแบบคำสั่ง

POISSON(x, mean, cumulative)

  • x - อินพุตไปยังฟังก์ชันการกระจายแบบ Poisson

  • mean - ค่าเฉลี่ย (mu) ของฟังก์ชันการกระจายแบบ Poisson

  • cumulative - ดูว่าจะใช้ฟังก์ชันการกระจายสะสมแบบ Poisson แทนฟังก์ชันการกระจายหรือไม่

หมายเหตุ

  • โดยทั่วไปแล้วฟังก์ชันการแจกแจงแบบ Poisson จะใช้เพื่อคำนวณจำนวนของ "การมาถึง" หรือ "เหตุการณ์" ในช่วงเวลาที่ระบุ เช่น จำนวนของแพ็กเก็ตเครือข่ายหรือจำนวนครั้งที่เข้าสู่ระบบเมื่อระบุช่องทาง

  • หาก cumulative เป็น TRUE แล้ว POISSON จะแสดงผลความน่าจะเป็นของ x หรือเหตุการณ์ที่น้อยกว่า หรือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ x เท่านั้นในกรณีอื่นๆ

  • คุณจะใช้ POISSON หรือ POISSON.DIST เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ได้ 

ดูเพิ่มเติม

WEIBULL: ส่งคืนค่าฟังก์ชันการกระจายแบบ Weibull (หรือฟังก์ชันการกระจายสะสมแบบ Weibull) สำหรับรูปทรงและขั้นคะแนนที่ระบุ

NORMSINV: ส่งคืนค่าผกผันของฟังก์ชันการกระจายปกติตามมาตรฐานสำหรับค่าที่ระบุ

NORMSDIST: ส่งคืนค่าฟังก์ชันการกระจายสะสมปกติแบบมาตรฐานสำหรับค่าที่ระบุ

NORMINV: ส่งคืนค่าฟังก์ชันการกระจายปกติแบบผกผันสำหรับค่า ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ระบุ

NORMDIST: ส่งคืนค่าของฟังก์ชันการกระจายปกติ (หรือฟังก์ชันการกระจายสะสมปกติ) สำหรับค่า ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ระบุ

NEGBINOMDIST: คำนวณความน่าจะเป็นของการประสบความล้มเหลวในจำนวนวนครั้งที่กำหนด ก่อนจำนวนความสำเร็จที่ระบุ โดยพิจารณาตามความน่าจะเป็นของความสำเร็จในการทดลองอิสระ

LOGNORMDIST: ส่งคืนค่าการกระจายสะสมของระบบปกติพร้อมค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในค่าที่ระบุ

LOGINV: ส่งคืนค่าผกผันของการกระจายสะสมของระบบปกติพร้อมค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในค่าที่ระบุ

EXPONDIST: ส่งคืนค่าฟังก์ชันการกระจายแบบเลขยกกำลังด้วยแลมบ์ดาเฉพาะในค่าที่ระบุ

BINOMDIST: คำนวณความน่าจะเป็นของการประสบความสำเร็จในจำนวนครั้งที่กำหนด (หรือจำนวนความสำเร็จสูงสุด) จากจำนวนการทดลองที่กำหนด โดยมีขนาดประชากรที่กำหนดที่มีจำนวนความสำเร็จที่ระบุ โดยมีการแทนที่ค่าที่เสมอกัน

ตัวอย่าง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร